Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2021

Lấy DDL ( tạo Script ) của các object Oracle Database bằng DBMS_METADATA.GET_DDL

DBMS_METADATA.GET_DDL

Câu lệnh lấy DDL của Table,index,package,tablespace,....sử dụng DBMS_METADATA.GET_DDL

 

Cú pháp

DBMS_METADATA.GET_DDL (
object_type   IN VARCHAR2,
name      IN VARCHAR2,
schema     IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
version     IN VARCHAR2 DEFAULT 'COMPATIBLE',
model      IN VARCHAR2 DEFAULT 'ORACLE',
transform    IN VARCHAR2 DEFAULT 'DDL')
RETURN CLOB;

Lấy DDL cả user:

select dbms_metadata.get_ddl('USER', du.username) AS DDL_SCRIPT
from dba_users du
where du.username = 'TYPE_USER_NAME'
union all
select dbms_metadata.get_granted_ddl('TABLESPACE_QUOTA', dtq.username) AS DDL_SCRIPT
from dba_ts_quotas dtq
where dtq.username = 'TYPE_USER_NAME'
and rownum = 1
union all
select dbms_metadata.get_granted_ddl('ROLE_GRANT', drp.grantee) AS DDL_SCRIPT
from dba_role_privs drp
where drp.grantee = 'TYPE_USER_NAME'
and rownum = 1
union all
select dbms_metadata.get_granted_ddl('SYSTEM_GRANT', dsp.grantee) AS DDL_SCRIPT
from dba_sys_privs dsp
where dsp.grantee = 'TYPE_USER_NAME'
and rownum = 1
union all
select dbms_metadata.get_granted_ddl('OBJECT_GRANT', dtp.grantee) AS DDL_SCRIPT
from dba_tab_privs dtp
where dtp.grantee = 'TYPE_USER_NAME'
and rownum = 1
union all
select dbms_metadata.get_granted_ddl('DEFAULT_ROLE', drp.grantee) AS DDL_SCRIPT
from dba_role_privs drp
where drp.grantee = 'TYPE_USER_NAME'
and drp.default_role = 'YES'
and rownum = 1;

VD: BINH_OWNER

SQL> set long 100000
SQL> set head off
SQL> set echo off
SQL> set pagesize 0
SQL> set verify off
SQL> set feedback off
SQL> select dbms_metadata.get_ddl('USER', du.username) AS DDL_SCRIPT
 2 from  dba_users du
 3 where du.username = 'BINH_OWNER'
 4 union all
 5 select dbms_metadata.get_granted_ddl('TABLESPACE_QUOTA', dtq.username) AS DDL_SCRIPT
 6 from  dba_ts_quotas dtq
 7 where dtq.username = 'BINH_OWNER'
 8 and  rownum = 1
 9 union all
 10 select dbms_metadata.get_granted_ddl('ROLE_GRANT', drp.grantee) AS DDL_SCRIPT
 11 from  dba_role_privs drp
 12 where drp.grantee = 'BINH_OWNER'
 13 and  rownum = 1
 14 union all
 15 select dbms_metadata.get_granted_ddl('SYSTEM_GRANT', dsp.grantee) AS DDL_SCRIPT
 16 from  dba_sys_privs dsp
 17 where dsp.grantee = 'BINH_OWNER'
 18 and  rownum = 1
 19 union all
 20 select dbms_metadata.get_granted_ddl('OBJECT_GRANT', dtp.grantee) AS DDL_SCRIPT
 21 from  dba_tab_privs dtp
 22 where dtp.grantee = 'BINH_OWNER'
 23 and  rownum = 1
 24 union all
 25 select dbms_metadata.get_granted_ddl('DEFAULT_ROLE', drp.grantee) AS DDL_SCRIPT
 26 from  dba_role_privs drp
 27 where drp.grantee = 'BINH_OWNER'
 28 and  drp.default_role = 'YES'
 29 and  rownum = 1;

  CREATE USER "BINH_OWNER" IDENTIFIED BY VALUES 'S:DFDE2EB3729B9D88FC8F7492942D2EA6476BF291FECB0DC56F2A64867F17;T:7D2C79E56B7427C7D5E4E2F209FE4F35524316F9116D15803A5AB1688CAB6DBB1BAC36145075F68C4521E1EA744F2BD53FA8BC08F4BC384B5A0E04D832D49E813BC849BF01C7F38DC780E9BC3C9391E2;8855019455223980'
   DEFAULT TABLESPACE "USERS"
   TEMPORARY TABLESPACE "TEMP"
   PROFILE "PERSONAL";


  GRANT "DBA" TO "BINH_OWNER";


 GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO "BINH_OWNER";


  ALTER USER "BINH_OWNER" DEFAULT ROLE ALL;

SQL>

Lấy DDL Table

select dbms_metadata.get_ddl( 'TABLE', 'TABLE_NAME','SCHEMA_NAME' ) from dual;

 VD: 

select dbms_metadata.get_ddl('TABLE', 'OFFER_CLASS','BINH_OWNER') from dual;

 

SQL> set long 100000
SQL> set head off
SQL> set echo off
SQL> set pagesize 0
SQL> set verify off
SQL> set feedback off
SQL> select dbms_metadata.get_ddl('TABLE', 'OFFER_CLASS','BINH_OWNER') from dual;

CREATE TABLE "MEHMETSALIH"."OFFER_CLASS"
( "OFFER_ID" VARCHAR2(30 CHAR) NOT NULL ENABLE,
"OFFER_CLASS_SCHEME_CD" VARCHAR2(16 CHAR) NOT NULL ENABLE,
"VALID_FROM_DT" DATE NOT NULL ENABLE,
"VALID_UNTIL_DT" DATE NOT NULL ENABLE,
"OFFER_CLASS_VALUE_CD" VARCHAR2(40 CHAR) NOT NULL ENABLE,
"SOURCE_SYSTEM_CD" VARCHAR2(5 CHAR) NOT NULL ENABLE,
"INSERT_DT" DATE,
"UPDATE_DT" DATE
) SEGMENT CREATION IMMEDIATE
PCTFREE 0 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255
COLUMN STORE COMPRESS FOR QUERY HIGH NO ROW LEVEL LOCKING NOLOGGING
STORAGE(INITIAL 81920 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
TABLESPACE "USERS"
PARALLEL 96

SQL>

Lấy DDL mọi table của 1 user:

 SELECT DBMS_METADATA.get_ddl ('TABLE', table_name, owner)

FROM all_tables
WHERE owner = UPPER('&1');

Lấy DDL Index

select dbms_metadata.get_ddl( 'INDEX', 'INDEX_NAME','SCHEMA_NAME' ) from dual;

 For example: Lấy DDL index  BINH_OWNER.PK_OFFER_CLASS :

 SQL> set long 100000

SQL> set head off
SQL> set echo off
SQL> set pagesize 0
SQL> set verify off
SQL> set feedback off
SQL> select dbms_metadata.get_ddl('INDEX','PK_OFFER_CLASS','BINH_OWNER') from dual;

CREATE UNIQUE INDEX "BINH_OWNER"."PK_OFFER_CLASS" ON "MEHMETSALIH"."OFFER_CLASS" ("OFFER_CLASS_SCHEME_CD", "VALID_FROM_DT", "OFFER_ID")
PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS NOLOGGING
STORAGE(INITIAL 81920 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
TABLESPACE "TBS_USER" ;

SQL>

 Lấy toàn bộ DDL index của 1 user:

SELECT DBMS_METADATA.GET_DDL('INDEX', INDEX_NAME) FROM USER_INDEXES WHERE INDEX_TYPE ='NORMAL';

Lấy DDL Tablespace

Lấy mọi tablespace DDL: 

set head off echo off
select 'select dbms_metadata.get_ddl(''TABLESPACE'','''
|| tablespace_name || ''') from dual;' from dba_tablespaces;

 Lấy DDL tablespace USERS:

SQL> select dbms_metadata.get_ddl('TABLESPACE','USERS') from dual;

CREATE TABLESPACE "USERS" DATAFILE
SIZE 68717379584
AUTOEXTEND ON NEXT 68717379584 MAXSIZE 65535M,
SIZE 64424509440
AUTOEXTEND ON NEXT 64424509440 MAXSIZE 65535M,
SIZE 10737418240
AUTOEXTEND ON NEXT 10737418240 MAXSIZE 65535M
LOGGING ONLINE PERMANENT BLOCKSIZE 16384
EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE DEFAULT
COLUMN STORE COMPRESS FOR QUERY HIGH NO ROW LEVEL LOCKING SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

Lấy DDL VIEW, FUNCTION,PACKAGE

Lấy mọi DDL View của user hiện tại:

SELECT DBMS_METADATA.GET_DDL('VIEW', VIEW_NAME) FROM USER_VIEWS;

Lấy mọi DDL Function của user hiện tại:

SELECT DBMS_METADATA.GET_DDL('FUNCTION', OBJECT_NAME) FROM USER_PROCEDURES WHERE OBJECT_TYPE = 'FUNCTION';

Lấy mọi DDL Package của user cụ thể:

SQL> SELECT DBMS_METADATA.GET_DDL('PACKAGE','OBJECT_NAME','SCHEMA_NAME') FROM DUAL;

Lấy mọi DDL Package Body của user cụ thể:

SQL> SELECT DBMS_METADATA.GET_DDL('PACKAGE_BODY','OBJECT_NAME','SCHEMA_NAME') FROM DUAL;

Lấy mọi DDL Constraint của user cụ thể:

SQL> SELECT DBMS_METADATA.GET_DEPENDENT_DDL('REF_CONSTRAINT','OBJECT_NAME','SCHEMA_NAME') from dual;

Lấy mọi DDL quyền SYSTEM của user cụ thể:

SQL> SELECT DBMS_METADATA.GET_GRANTED_DDL('SYSTEM_GRANT','SCHEMA_NAME') from dual;

 Lấy mọi DDL ROLE của user cụ thể:

SQL> SELECT DBMS_METADATA.GET_GRANTED_DDL('ROLE_GRANT','SCHEMA_NAME') from dual;

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
hoặc
https://bit.ly/oaz_fp
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database
Các tìm kiếm liên quan đến học oracle
database
Tự học Oracle
Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Oracle Database
Oracle SQL cơ bản
Oracle SQL là gì
Khóa học Oracle Hà Nội
Học chứng chỉ Oracle ở đầu
Khóa học Oracle online
khóa học pl/sql
học dba
học dba ở việt nam
khóa học dba
khóa học dba sql
tài liệu học dba oracle
Khóa học Oracle online
học oracle sql
học oracle ở đâu tphcm
học oracle bắt đầu từ đâu
học oracle ở hà nội
oracle database tutorial
oracle database 12c
oracle database là gì
oracle database 11g
oracle download
oracle database 19c
oracle dba tutorial
oracle tunning
sql tunning
oracle 12c
oracle dataguard
oracle goldengate
oracle weblogic
oracle exadata
hoc solaris
hoc linux
hoc aix

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master