Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

HỌC ORACLE DB TỪ A-Z - BÀI 1: CÁC ĐIỂM MỚI TRONG ORACLE 11g

Phiên bản Oracle 11g Release 2 (11.2) được đưa ra thị trường vào đầu năm 2013 và được cải tiến, bổ sung thêm một số chức năng, đặc điểm mới. Các đặc điểm này đã làm cho việc quản lý database trở nên mềm dẻo, linh hoạt và hiệu quả hơn. Dưới đây, ta sẽ xem xét một số đặc điểm mới này:

Cho phép định nghĩa lại cấu trúc của tables đang online
Chức năng này được cung cấp trong gói package DBMS_REDEFINITION do Oracle cung cấp, cho phép người dùng có thể định nghĩa lại cấu trúc của một table thông quan câu lệnh DML ngay khi nó đang online. Với các phiên bản trước, Oracle 8i, ta cũng có thể định nghĩa lại cấu trúc của table nhưng trước đó cần phải đặt chế độ offline cho nó. Điều này không thuận tiện cho việc quản trị.

Cho phép thực hiện lệnh ANALYZE VALIDATE STRUCTURE tức thời
Có thể thực hiện lệnh ANALYZE để tối ưu table ngay cả khi đang có lệnh DML thực hiện trên table.

Điều khiển lưu trữ sau
Oracle cung cấp cơ chế điều khiển switching đối với các online redo log group dựa theo thời gian (time-based). Trong cấu hình primary/standby, tất cả các noncurrent logs tại primary site sẽ được lưu trữ rồi vận chuyển tới standby database. Việc này sẽ hiệu quả khi hạn chế số lượng các redo records.

Tạm treo database
Oracle 11g cung cấp chức năng suspend/resume. Quản trị viên sử dụng lệnh ALTER SYSTEM SUSPEND để tạm treo database, dừng mọi thao tác truy xuất vào ra đối với các datafiles và  control files. Khi database ở trạng thái tạm treo, các thao tác vào ra (I/O operations) đang thực hiện sẽ được kết thúc và những truy cập vào database mới phát sinh sẽ được đẩy vào queue. Thực hiện lệnh ALTER SYSTEM RESUME để khôi phục lại tình trạng bình thường của database.

Đặt chế độ hoạt động tĩnh cho database
Oracle 11g cho phép đưa database vào chế độ hoạt động tĩnh(quiesced state). Theo đó chỉ có các DBA transactions, queries, và các lệnh PL/SQL là được phép thực hiện. Trạng thái này cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản trị một cách an toàn. Sự dụng câu lệnh ALTER SYSTEM QUIESCE RESTRICTED để đưa database về chế độ hoạt động tĩnh.

Khả năng khôi phục và cấp phát lại không gian
Oracle sẽ tự động thực hiện tạm treo (suspending) và sau đó khôi phục (resuming) lại việc thực hiện các thao tác database tốn kém (large database operations) trong trường hợp có lỗi cấp phát không gian. Nhờ vậy mà Oracle database server sẽ có thể tự thực hiện các thao tác hợp lý thay vì việc trả về thông báo lỗi như ở các phiên bản trước. Sau khi các lỗi này được khắc phục database lại được tự động khôi phục bình thường.

Cho phép lưu trữ trên nhiều đích lưu trữ
Số lượng đích lưu trữ tối đa mà ta có thể sử dụng để lưu trữ các online redo log được tăng lên từ 5 tới 10.

Tự động quản lý vùng không gian
Oracle 11g cho phép quản lý tự động việc giải phóng và sử dụng các vùng không gian có trong các segments được lưu trữ trong các locally managed tablespaces thông qua việc sử dụng mệnh đề SEGMENT SPACE MANAGEMENT có trong câu lệnh CREATE TABLESPACE. Quản trị viên có thể sử dụng chế độ AUTO hoặc MANUAL để chỉ rõ kiểu quản lý không gian mà Oracle sẽ sử dụng.

Cập nhật lại các global indexes mỗi khi thực hiện thao tác bảo trì partition
Theo mặc định, có thể có một vài phần của một bảng được phân khu (partitioned tables) ở trạng thái không sử dụng (đánh dấu UNUSABLE) sẽ được nạp vào trong global indexes. Và ta cần xây dựng lại (rebuild) toàn bộ global index. Oracle 11g cho phép thực hiện tự động công việc rebuild này thông qua mệnh đề UPDATE GLOBAL INDEX có trong câu lệnh ALTER TABLE khi thực hiện bảo trì.

Cho phép sử dụng đồng thời nhiều kích cỡ block
Oracle cho phép sử dụng đồng thời nhiều kích cỡ blocks (multiple block sizes). Kích thước chuẩn (standard block size) được quy định trong tham số khởi tạo DB_BLOCK_SIZE nhưng cũng có thể mở rộng thêm 4 giá trị kích thước block phi chuẩn nữa (nonstandard block sizes). Các kích thước blocks phi chuẩn được chỉ rõ mỗi khi tạo tablespaces. Kích thước block chuẩn được sử dụng cho SYSTEM tablespace và hầu hết các tablespaces khác. Việc hỗ trợ sử dụng nhiều kích cỡ block sẽ cho phép thực hiện trao đổi các tablespaces của các database mà không có cùng một kích thước block.

Quản lý động buffer cache
Kích thước của buffer cache có trong vùng nhớ System Global Area được quản lý động. Điều này có nghĩa là giá trị của tham số DB_BLOCK_BUFFERS (trong file tham số khởi tạo) có thể được thay thế bởi giá trị có trong tham số khác, tham số DB_CACHE_SIZE. Trong Oracle 11g, buffer cache lại được phân chia thành nhiều bộ đệm con (subcaches) nếu có sử dụng chế độ multiple block sizes. Bốn giá trị kích cỡ block được chỉ ra trong 4 tham số DB_ nK_CACHE_SIZE tương ứng .

Quản lý động vùng nhớ SGA
Các tham số khởi tạo có thể tác động tới kích cỡ của vùng nhớ SGA. Và ta có thể thay đổi kích cỡ của SGA dễ dàng thông qua câu lệnh ALTER SYSTEM SET.

Quản lý việc khôi phục (undo) tự động
Oracle sử dụng rollback segments để lưu trữ các thông tin cho khôi phục. Việc phục hồi (undo) bao gồm roll back, undo, và thay đổi (changes) đối với database mỗi khi cần. Oracle 11g cho phép ta tạo riêng một undo tablespace để lưu trữ các thông tin phục hồi này. Việc sử dụng undo  tablespace sẽ làm giảm bớt tính phức tạp của việc quản trị vùng không gian rollback segment, và cho phép phục hồi lại các thông tin dài mà không sợ bị trùng lên nhau.

Quản lý files trong Oracle
Một điểm mới trong Oracle 11g là quản lý files. Thông qua các tham số khởi tạo DB_CREATE_FILE_DESTDB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_ n ta có thể chỉ ra cho hệ thống các đường dẫn cụ thể lưu trữ các file thuộc tablespace, online redo log file hay control file. Oracle luôn đảm bảo quản lý file duy nhất trong hệ thống.

Tự động xoá các datafiles
Oracle 11g cung cấp một lựa chọn cho phép tự động xoá bỏ (remove)  các datafiles mỗi khi tablespace tương ứng bị huỷ thông qua câu lệnh DROP TABLESPACE. Tuỳ chọn tương tự trong câu lệnh ALTER DATABASE TEMPFILE cũng được sử dụng để xoá các temporary file tương ứng.

Metadata API
Một PL/SQL package mới, DBMS_METADATA.GET_DDL, được đưa vào Oracle  11g cho phép ta lấy được các siêu dữ liệu (metadata) – Các thông tin tổng hợp về các schema object.

Các bảng ngoài - External tables
Oracle 11g cho phép ta truy cập theo kiểu chỉ đọc các dữ liệu trong các bảng ngoài (external tables). External tables là các tables mà không nằm trong database, và có thể ở các khuôn dạng (format) nào đó. Câu lệnh CREATE TABLE ... ORGANIZATION EXTERNAL được sử dụng để chỉ ra metadata mô tả cho external table tương ứng. Oracle cung cấp điều khiển truy cập ORACLE_LOADER, qua đó cung cấp khả năng ánh xạ dữ liệu tương ứng với cú pháp lệnh trong control file.

Tăng cường cho constraint
Ta sử dụng mệnh đề USING INDEX trong câu lệnh CREATE TABLE hay ALTER TABLE để cho phép ta chỉ rõ index mỗi khi sử dụng ràng buộc unique key hay primary key. Thêm vào đó, ta cũng có thể ngăn cản việc huỷ (dropping).

File tham số trên server
Oracle lưu trữ các tham số khởi tạo cho session trong file tham số dưới khuôn dạng văn bản và được đặt tại các client machine.
Các tham số khởi tạo của server nằm trong file tham số trên server thường ở khuôn dạng nhị phân và có thể được lưu trong database.

Temporary tablespace mặc định
Có thể thêm vào mệnh mới DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE vào câu lệnh CREATE DATABASE để cho phép tạo temporary tablespace ngay trong thời gian tạo database. Tablespace này sẽ được sử dụng như temporary tablespace mặc định.

Đặt tên cho transaction
Oracle cho phép ta gán tên cho mỗi một transaction. Tên của transaction rất có ích cho việc phân biệt giảm thiểu việc nhầm lẫn giữa các transactions.

Một số thay đổi trong Oracle Database Configuration Assistant
Oracle Database Configuration Assistant có một số thay đổi trong thiết kế. Theo đó, nó cung cấp các mẫu (templates) giúp cho việc tiết kiệm, giảm bớt việc định nghĩa các object trong database.
Người dùng cũng có thể tạo ra các mẫu này thông qua việc sửa đổi các mẫu có sẵn. Khi tạo database bằng công cụ Database Configuration Assistant ta cũng có thể thêm vào ngay hoặc sau đó các khuôn mẫu gọi là các Oracle’s new Sample Schemas. Những schemas này là những ví dụ tài liệu cơ bản trong Oracle.

Quản lý việc sử dụng index
Ta thêm mệnh đề MONITORING USAGE vào trong câu lệnh ALTER INDEX để có thể xác định và quản lý index khi nó được thực hiện.

Liệt kê các phân vùng
Oracle  11g giới thiệu sử dụng liệt kê các phân vùng, nó cho phép ta chỉ ra một danh sách các giá trị rời rạc tương ứng với các partitioning column của mỗi phân vùng. Phương thức liệt kê phân vùng (list partitioning method) được đưa ra nhằm mục đích mô hình hoá dữ liệu phân tán đối với các giá trị rời rạc. Việc này khó thực hiện được bằng các phương pháp range partitioning (phân khu theo khoảng giá trị) hay hash partitioning (phân khu theo hàm băm).

Phân khu theo hàm băm cho các index-organized tables
Oracle  11g cho phép sử dụng phương pháp băm khi phân khu các index-organized tables. Ở các phiên bản trước, việc phân khu cho index-organized tables vẫn thực hiện được nhưng chỉ bằng phương pháp range method.

Xử lý các job queue process linh hoạt
Các job queue process được tạo một cách linh hoạt và nó chỉ cần tới số hiệu của processes được tạo để thực hiện các jobs của process đó đang sẵn sàng cho việc thực hiện. Tiến trình nền (background process) có tên là CJQ sẽ đảm nhiêm công việc này.

Điểm mới trong Database Resource Manager
Có một số chức năng mới được thêm vào Database Resource Manager:
§  Có khả năng tạo một active session pool, là nơi lưu chứa được một số lượng lớn nhất các user sessions đồng thời đang được thực hiện. Nếu có nhiều hơn số lượng lớn nhất các sessions cùng được thực hiện thì các sessions mới này sẽ được đưa vào hàng đợi để chờ thực hiện sau. Tuy nhiên ta cũng có thể đưa ra một khoảng thời gian trễ (timeout) để cho phép thực hiện hay huỷ việc thực hiện các sessions mới bổ sung này.
§  Tự động chuyển users từ một nhóm này sang một nhóm khác tuỳ theo sự điều chỉnh của quản trị viên (administrator). Nếu một session được tạo bởi member thuộc một nhóm users nào đó thực hiện trong khoảng thời gian dài hơn thời gian cho phép thì session đó có thể được tự động chuyển sang một nhóm khác với những yêu cầu tài nguyên khác.
§  Có khả năng ngăn chặn thực hiện các thao tác mà được dự kiến là sẽ phải chạy trong một thời gian dài hơn là khoảng thời gian cho phép.
§  Có khả năng tạo một undo pool, là nơi chứa một số lượng nhất định vùng không gian dành cho việc khôi phục thông tin (undo).

Cơ chế xác thực và nhờ xác thực (Proxy authentication and authorization)
Oracle 11g cho phép một server nằm ở lớp giữa (middle-tier) xác nhận hộ một client. Ta có thể thực hiện việc này bằng cách đưa vào mệnh đề GRANT CONNECT THROUGH trong câu lệnh ALTER USER. Ta cũng có thể chỉ rõ vai trò của lớp giữa (middle tier) trong việc kết nối tới client.

Application roles
Oracle cho phép gán roles cho các application users mà được kích hoạt bằng cách sử dụng PL/SQL package. Sử dụng mệnh đề IDENTIFIED USING package trong câu lệnh CREATE ROLE để thực hiện việc này.


*****

- Để bắt đầu ngay, GIÚP BẠN NHANH CHÓNG TRỞ THÀNH QUN TR CƠ S D LIU CHUYÊN NGHIP, bạn có thể học 2 môn sau, CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% nếu học xong không có kết quả:

* Môn 1: Quản trị Oracle 12 cơ bản, giảm giá 70% HÔM NAY cho 100 bạn đầu tiên t2tr4 còn 799K theo link:  https://bit.ly/3d2ofqZ (khoá này học ở Oracle hãng là 1.500$), chuyển khoản còn 699K

* Môn 2: Quản trị Linux trong 21h, cũng giảm giá 70% HÔM NAY  cho 100 bạn đầu tiên t2tr4 còn 799K theo link: https://bit.ly/3e7gwJw, chuyển khoản còn 699K

* Combo1: Cho 2 khóa  hc (Quản trị Oracle 12 cơ bản + Quản trị Linux trong 21h)  giá 1.200K chuyển khoản

--> Thông tin TÀI KHOẢN:

- Trần Văn Bình, STK 1920767736012, Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Thăng Long


- Nội dung: Tên + (Môn 1 hoặc Môn 2 hoặc Combo) + Số tiền, sau đó chụp màn hình chuyển khoản gửi về email tranbinh48ca@gmail.com (ví dụ nội dung: TranVanBinh Combo1 1200K, TranVanBinh Mon1 799K, TranVanBinh Mon2 799K, 

---------------------------
học oracle database 
Các tìm kiếm liên quan đến học oracle database
Tự học Oracle
Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Oracle Database
Oracle SQL cơ bản
Oracle SQL là gì
Khóa học Oracle Hà Nội
Học chứng chỉ Oracle ở đầu
Khóa học Oracle online
khóa học pl/sql
học dba
học dba ở việt nam
khóa học dba
khóa học dba sql
tài liệu học dba oracle
Khóa học Oracle online
học oracle sql
học oracle ở đâu tphcm
học oracle bắt đầu từ đâu
học oracle ở hà nội
oracle database tutorial
oracle database 12c
oracle database là gì
oracle database 11g
oracle download
oracle database 19c
oracle dba tutorial
Oracle GoldenGate
Oracle DataGuard
Oracle RAC
Oracle Tunning
Oracle Backup Recovery
Oracle Partitioning


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master