Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

Quy tắc đặt tên khi xây dựng hệ thống WebLogic

1. Thư mục cài đặt theo quy tắc:
Trên các máy weblogic 8.205, 8.207
/u01/weblogic: chứa source của ứng dụng

/u01/setup: chứa bộ cài

/u01/backup/weblogic/app1 (app1, app2, app3,…)
/u01/backup/app/

/u01/oracle/app/fmw/10.3.2/user_projects/domains/: chứa các domain

JAVA_HOME=/usr/java1.6/1.6/jdk1.6.0_17

2. Managed Server

<Tên ứng dụng>_number_<IP_Server>

Phân h
Tên managed server
Port
app1:
app1_1_123
app1_2_125
app1_3_123
app1_4_125
7011
7013
7011
7013
app2
app2_1_123
app2_2_125
7021
7021
3. Cluster
Cluster_app1, Cluster_app2
4. Machine
Srv123, Srv125 

5. Datasource, multi datasource

Name Datasource
orcl_ds
orcl_ds1
orcl_ds2

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master