Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

DỰNG WEBLOGIC CLUSTER TỪ A-Z - BÀI 5: BẬT NODE MANAGER


1.  Bt Node manager:

bash-3.2$ cd /u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/server/bin
bash-3.2$ ./startNodeManager.sh
CLASSPATH=/u02/weblogic/Oracle/Middleware/patch_wls1036/profiles/default/sys_manifest_classpath/weblogic_patch.jar:/usr/jdk/instances/jdk1.6.0/lib/tools.jar:/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/server/lib/weblogic_sp.jar:/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/server/lib/weblogic.jar:/u02/weblogic/Oracle/Middleware/modules/features/weblogic.server.modules_10.3.6.0.jar:/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/server/lib/webservices.jar:/u02/weblogic/Oracle/Middleware/modules/org.apache.ant_1.7.1/lib/ant-all.jar:/u02/weblogic/Oracle/Middleware/modules/net.sf.antcontrib_1.1.0.0_1-0b2/lib/ant-contrib.jar::/u02/weblogic/Oracle/Middleware
+ [ ! -z  ]
+ [ ! -z  ]
+ export CLASSPATH
+ export PATH
+ cd /u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager

+ set -x
+ [  !=  ]
+ [  !=  ]
+ /usr/jdk/instances/jdk1.6.0/bin/java -client -d64 -Xms32m -Xmx200m -XX:MaxPermSize=128m -Dbea.home=/u02/weblogic/Oracle/Middleware -Xverify:none -Djava.security.policy=/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/server/lib/weblogic.policy -Dweblogic.nodemanager.javaHome=/usr/jdk/instances/jdk1.6.0 weblogic.NodeManager -v
<May 31, 2017 9:40:16 AM> <INFO> <Loading domains file: /u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.domains>
May 31, 2017 9:40:16 AM weblogic.nodemanager.server.NMServerConfig initDomainsMap
INFO: Loading domains file: /u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.domains
<May 31, 2017 9:40:17 AM> <INFO> <Loading identity key store: FileName=/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/server/lib/DemoIdentity.jks, Type=jks, PassPhraseUsed=true>
May 31, 2017 9:40:17 AM weblogic.nodemanager.server.SSLConfig loadKeyStoreConfig
INFO: Loading identity key store: FileName=/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/server/lib/DemoIdentity.jks, Type=jks, PassPhraseUsed=true
<May 31, 2017 9:40:17 AM> <WARNING> <Node manager configuration properties file '/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.properties' not found. Using default settings.>
May 31, 2017 9:40:17 AM weblogic.nodemanager.server.NMServer <init>
WARNING: Node manager configuration properties file '/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.properties' not found. Using default settings.
<May 31, 2017 9:40:17 AM> <INFO> <Saving node manager configuration properties to '/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.properties'>
May 31, 2017 9:40:17 AM weblogic.nodemanager.server.NMServer <init>
INFO: Saving node manager configuration properties to '/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.properties'
Node manager v10.3

Configuration settings:

NodeManagerHome=/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager
ListenAddress=
ListenPort=5556
ListenBacklog=50
SecureListener=true
AuthenticationEnabled=true
NativeVersionEnabled=true
CrashRecoveryEnabled=false
JavaHome=/usr/jdk/instances/jdk1.6.0/jre
StartScriptEnabled=false
StopScriptEnabled=false
StartScriptName=startWebLogic.sh
StopScriptName=
LogFile=/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.log
LogLevel=INFO
LogLimit=0
LogCount=1
LogAppend=true
LogToStderr=true
LogFormatter=weblogic.nodemanager.server.LogFormatter
DomainsFile=/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.domains
DomainsFileEnabled=true
StateCheckInterval=500
UseMACBroadcast=false
DomainRegistrationEnabled=false
DomainsDirRemoteSharingEnabled=false

Domain name mappings:

Test_Domain -> /u02/weblogic/Oracle/Middleware/user_projects/domains/Test_Domain

<May 31, 2017 9:40:17 AM ICT> <Info> <Security> <BEA-090905> <Disabling CryptoJ JCE Provider self-integrity check for better startup performance. To enable this check, specify -Dweblogic.security.allowCryptoJDefaultJCEVerification=true>
<May 31, 2017 9:40:17 AM ICT> <Info> <Security> <BEA-090906> <Changing the default Random Number Generator in RSA CryptoJ from ECDRBG to FIPS186PRNG. To disable this change, specify -Dweblogic.security.allowCryptoJDefaultPRNG=true>
<May 31, 2017 9:40:17 AM ICT> <Info> <Security> <BEA-090908> <Using default WebLogic SSL Hostname Verifier implementation.>
<May 31, 2017 9:40:17 AM> <INFO> <Secure socket listener started on port 5556>
May 31, 2017 9:40:17 AM weblogic.nodemanager.server.SSLListener run
INFO: Secure socket listener started on port 5556 ## Press Control + C to interupt to modify some parameter of Node Manager.


2.  Thay đi tham s ca Node manager:

bash-3.2$ vi /u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.properties
"/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.properties" 28 lines, 884 characters
#Wed May 31 09:40:17 ICT 2017
DomainsFile=/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.domains
LogLimit=0
PropertiesVersion=10.3
DomainsDirRemoteSharingEnabled=false
javaHome=/usr/jdk/instances/jdk1.6.0
AuthenticationEnabled=true
NodeManagerHome=/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager
JavaHome=/usr/jdk/instances/jdk1.6.0/jre
LogLevel=INFO
DomainsFileEnabled=true
StartScriptName=startWebLogic.sh
ListenAddress=192.168.0.100 ## Enter IP of server.
NativeVersionEnabled=true
ListenPort=5556
LogToStderr=true
#SecureListener=true ## Comment this line
SecureListener=false  ## Add this line
LogCount=1
DomainRegistrationEnabled=false
StopScriptEnabled=false
QuitEnabled=false
LogAppend=true
StateCheckInterval=500
CrashRecoveryEnabled=false
StartScriptEnabled=false
LogFile=/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.log
LogFormatter=weblogic.nodemanager.server.LogFormatter
ListenBacklog=50
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
"/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.properties" 29 lines, 919 characters

3.  Bt Node Manager chế đ background

bash-3.2$ nohup ./startNodeManager.sh &
[2] 1460
bash-3.2$ Sending output to nohup.out

bash-3.2$
bash-3.2$ tail -100f nohup.out
CLASSPATH=/u02/weblogic/Oracle/Middleware/patch_wls1036/profiles/default/sys_manifest_classpath/weblogic_patch.jar:/usr/jdk/instances/jdk1.6.0/lib/tools.jar:/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/server/lib/weblogic_sp.jar:/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/server/lib/weblogic.jar:/u02/weblogic/Oracle/Middleware/modules/features/weblogic.server.modules_10.3.6.0.jar:/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/server/lib/webservices.jar:/u02/weblogic/Oracle/Middleware/modules/org.apache.ant_1.7.1/lib/ant-all.jar:/u02/weblogic/Oracle/Middleware/modules/net.sf.antcontrib_1.1.0.0_1-0b2/lib/ant-contrib.jar::/u02/weblogic/Oracle/Middleware
+ [ ! -z  ]
+ [ ! -z  ]
+ export CLASSPATH
+ export PATH
+ cd /u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager
+ set -x
+ [  !=  ]
+ [  !=  ]
+ /usr/jdk/instances/jdk1.6.0/bin/java -client -d64 -Xms32m -Xmx200m -XX:MaxPermSize=128m -Dbea.home=/u02/weblogic/Oracle/Middleware -Xverify:none -Djava.security.policy=/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/server/lib/weblogic.policy -Dweblogic.nodemanager.javaHome=/usr/jdk/instances/jdk1.6.0 weblogic.NodeManager -v
<May 31, 2017 9:45:29 AM> <INFO> <Loading domains file: /u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.domains>
May 31, 2017 9:45:29 AM weblogic.nodemanager.server.NMServerConfig initDomainsMap
INFO: Loading domains file: /u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.domains
<May 31, 2017 9:45:29 AM> <INFO> <Loaded node manager configuration properties from '/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.properties'>
May 31, 2017 9:45:29 AM weblogic.nodemanager.server.NMServer <init>
INFO: Loaded node manager configuration properties from '/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.properties'
Node manager v10.3

Configuration settings:

NodeManagerHome=/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager
ListenAddress=192.168.0.100
ListenPort=5556
ListenBacklog=50
SecureListener=false
AuthenticationEnabled=true
NativeVersionEnabled=true
CrashRecoveryEnabled=false
JavaHome=/usr/jdk/instances/jdk1.6.0/jre
StartScriptEnabled=false
StopScriptEnabled=false
StartScriptName=startWebLogic.sh
StopScriptName=
LogFile=/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.log
LogLevel=INFO
LogLimit=0
LogCount=1
LogAppend=true
LogToStderr=true
LogFormatter=weblogic.nodemanager.server.LogFormatter
DomainsFile=/u02/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.domains
DomainsFileEnabled=true
StateCheckInterval=500
UseMACBroadcast=false
DomainRegistrationEnabled=false
DomainsDirRemoteSharingEnabled=false

Domain name mappings:

Test_Domain -> /u02/weblogic/Oracle/Middleware/user_projects/domains/Test_Domain

<May 31, 2017 9:45:30 AM> <INFO> <Plain socket listener started on port 5556, host Sol>
May 31, 2017 9:45:30 AM weblogic.nodemanager.server.Listener run
INFO: Plain socket listener started on port 5556, host Sol ## This line show that Node manager start successfully

*****

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học "Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 12c cơ bản" trên Unica giành cho những bạn mới học cơ sở dữ liệu Oracle hoặc cần nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trên Unica (giá gốc 900K, giá khi đăng ký HÔM NAY là 299K):

Bước 1: Truy cập Unica.vn, bấm ĐĂNG KÝ nếu chưa có tài khoản
Bước 2: Đăng nhập tài khoản học viên trên Unica.vn


Bước 4: Bấm KÍCH HOẠT NGAYđể thanh toán và bắt đầu vào học.

*****

@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ
#học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master