Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Các loại log trong WebLogic

Hai loại log:

  • Log *.log: chi tiết trạng thái của managed server
  • Log *.out: chi tiết log, dung lượng lớn


Log
Path to log file
Ghi chú

Log managed Server

/u01/weblogic/bea/user_projects/domains/Test_domain/servers/<tên_server>/logs/
Note: File log cũ được backup ra dạng *.log<number> (file này chưa log dạng rút gọn, ~ 3MB - recommend) hoặc *.out<number> (file này chứa log dạng đầy đủ đến cả câu lệnh SELECT nên rất lớn ~ 1GB)


Log Admin Server:


/u01/weblogic/bea/user_projects/domains/VMS_145_domain/servers/AdminServer/logs/VMS_145_Domain.log
Thông tin deploy cũng hiển thị tại log này

Log WebLogic Server

/u01/weblogic/bea/user_projects/domains/Test_domain/bin/nohup.out

Log Node Manager

  • Hiển thị log của các server con
  • /u01/oracle/app/fmw/10.3.2/wlserver_10.3/server/bin/nohup.out
  • /u01/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.log

Log Apache:

/usr/local/apache2/logs/
  • Error_Log: file log quan trọng nhất của apache
  • Access_log: lưu tất cả các request của apache


@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ
#học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master