Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Tổng hợp các lỗi liên quan đến Deployment WebLogic

Message lỗi
Nguyên nhân
Giải pháp
Activation hang
Lỗi managed server
Vào deploymnet --> Chọn App --> Target --> Bỏ managed server bị lỗi đi
weblogic.management.ManagementException: [Deployer:149188]No application named '1090' exists for operation start. Operation can not be performed until server is restarted.


UD trỏ vào ổ đĩa DVD device busy
Do ứng dụng bị lỗi
Đẩy lại ứng dụng từ máy khác sang và deploy lại
Deploy ứng dụng Test bị fail, trong quá trình deploy managed server vẫn running

Restart lại managed server
<Jun 11, 2015 4:32:03 PM ICT> <Error> <Deployer> <BEA-149231> <Unable to set the activation state to true for the application 'lf_baocao_ds'.
weblogic.application.ModuleException:
        at weblogic.jdbc.module.JDBCModule.activate(JDBCModule.java:388)
        at weblogic.application.internal.flow.ModuleListenerInvoker.activate(ModuleListenerInvoker.java:227)
        at weblogic.application.internal.flow.DeploymentCallbackFlow$2.next(DeploymentCallbackFlow.java:541)
        at weblogic.application.utils.StateMachineDriver.nextState(StateMachineDriver.java:52)
        at weblogic.application.internal.flow.DeploymentCallbackFlow.activate(DeploymentCallbackFlow.java:175)
        Truncated. see log file for complete stacktrace
Caused By: weblogic.common.ResourceException: Failed to bind remote object (ClusterableRemoteRef(7707114583747531240S::8423:Test_Domain:Feedback1_22 null)/291 [weblogic.jdbc.common.internal.RemoteDataSource]) to replica aware stub at lf_baocao_ds(ClusterableRemoteRef(7707114583747531240S:xxxx:FB_Domain:Feedback1_22[7707114583747531240S::Test_Domain:Test1_22/282])/282       [weblogic.jdbc.common.internal.RemoteDataSource])
        at weblogic.jdbc.common.internal.RmiDataSource.start(RmiDataSource.java:645)
        at weblogic.jdbc.common.internal.DataSourceManager.createAndStartDataSource(DataSourceManager.java:134)
        at weblogic.jdbc.common.internal.DataSourceManager.createAndStartDataSource(DataSourceManager.java:100)
        at weblogic.jdbc.module.JDBCModule.activate(JDBCModule.java:385)
        at weblogic.application.internal.flow.ModuleListenerInvoker.activate(ModuleListenerInvoker.java:227)
        Truncated. see log file for complete stacktrace@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ
#học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master