Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

HỌC ORACLE DB TỪ A-Z - BÀI 12: QUẢN LÝ TEMPORARY SEGMENTS

12.1.TEMPORARY SEGMENTS

Temporary segments được sử dụng khi Oracle server thực các hiện câu lệnh sắp xếp mà không thể sử dụng vùng không gian trong bộ nhớ do không đủ, ví dụ như:
§  SELECT. . . ORDER BY
§  CREATE INDEX
§  SELECT DISTINCT
§  SELECT. . . GROUP BY
§  SELECT. . . UNION
Dung lượng bộ nhớ cần thiết cho tiến trình sắp xếp được xác định dựa trên tham số khởi tạo SORT_AREA_SIZE. Trong một số trường hợp, nhiều thao tác sắp xếp cùng được sử dụng và cần nhiều bộ nhớ hơn. Khi này bộ nhớ trong của máy là không thể đáp ứng được và kết quả của việc sắp xếp đó cần phải được tạm thời lưu lên đĩa. Vùng đĩa lưu trữ các dữ liệu trung gian này chính là temporary segments.
Temporary segments trong tablespace được Oracle server tạo lập với mục đích sử dụng làm vùng nhớ trung gian hỗ trợ thao tác sắp xếp.
Hình vẽ 1.    Temporary segment

12.1.1.  Phân loại temporary segments

Các temporary segments có thể được tạo trên một permanent tablespace hoặc trên một temporary tablespace. User có thể sử dụng một trong các kiểu tablespaces này để sắp xếp.
Hình vẽ 2.    Phân loại temporary segment

Temporary Tablespace
Một temporary tablespace được sử cho các temporary segments tương ứng và không chứa bất kỳ segment nào có kiểu khác. Ta có thể tạo các temporary tablespace theo câu lệnh SQL sau:
CREATE TABLESPACE tablespace_name TEMPORARY
DATAFILE filespec [autoextend_clause]
[ , filespec [autoextend_clause]] ...

Một permanent tablespace có thể chuyển đổi thành dạng temporary tablespace bằng cách sử dụng câu lệnh:
ALTER TABLESPACE tablespace_name TEMPORARY

Lưu ý: với câu lênh trên, tablespace không được phép chứa bất kỳ một đối tượng thường trú nào (như: table, store procedure, ...). Một temporary tablespace có thể chuyển đổi lại thành permanent tablespace thông qua câu lệnh SQL dưới đây:
ALTER TABLESPACE tablespace_name PERMANENT

Oracle server có thể tạo một temporary segment trong một permanent tablespace với số điều kiện sau:
§  User thực hiện câu lệnh sắp xếp cần đến vùng không gian trên đĩa.
§  User chạy câu lệnh mà nó đã được gán cho một permanent tablespace để thực hiện sắp xếp.
Khi một permanent tablespace được sử dụng cho việc sắp xếp, một instance có thể có một hoặc nhiều temporary segment trong tablespace.
Một temporary segment sẽ được hủy bởi tiến trình nền SMON khi kết thúc câu lệnh sắp xếp và vùng không gian đã cấp phát sẽ được giải phóng để cho các đối tượng khác của database sử dụng. Permanent tablespaces được sử dụng cho việc sắp xếp, có ba vùng không gian trong tablespace có thể được phân vùng khác nhau. Thông thường, mỗi tablespace nên được sử dụng cho từng tiến trình sắp xếp khác nhau.
Khi một temporary tablespaces được sử dụng cho các temporary segments, Instance chỉ tạo một segment dùng để sắp xếp cho tablespace. Một vài transactions cần đến sắp xếp trên ổ đĩa có thể sử dụng cùng segment. Tuy nhiên, một extent thì không thể cùng chia sẻ đồng thời cho nhiều transactions khác nhau.

12.1.2.  Sử dụng các Sort Segments

Sort segment được tạo bởi câu lệnh sắp xếp đầu tiên sử dụng tới temporary tablespace cho việc sắp xếp. Và sort segment chỉ bị hủy khi tắt (shutdown) database. Việc này làm giảm bớt số lần cấp phát và thu hồi các sort segments phục vụ cho công việc sắp xếp, làm tăng năng suất hệ thống. Oracle không hạn chế số lượng các extents cấp phát cho mỗi sort segment thuộc một temporary tablespace.

12.1.3.  Sort Extent Pool

Oracle server lưu lại chi tiết sort segment trong vùng Sort Extent Pool của vùng nhớ SGA, mỗi câu lệnh cần tới các vùng trống để thực hiện sắp xếp có thể tìm các extent rỗi trong vùng nhớ này.

12.2.CẤP PHÁT KHÔNG GIAN CHO TEMPORARY SEGMENT

Temporary tablespaces được sử dụng để tăng hiệu quả sắp xếp dữ liệu. Kích thước của các extents trong temporary segment được xác định bởi DEFAULT STORAGE clause của tablespace tương ứng.

Do lượng dữ liệu ghi lên temporary segment bằng phần nguyên lần giá trị SORT_AREA_SIZE. Do vậy, ta nên đặt INITIAL = NEXT = (n*SORT_AREA_SIZE)+ DB_BLOCK_SIZE
Giá trị PCTINCREASE=0, để đảm bảo các extents có cùng kích thước.


12.3.THÔNG TIN VỀ CÁC TEMPORARY SEGMENT

Hình vẽ 3.    Thu nhận thông tin về database instance

Ta có thể lấy được các thông tin về temporary segment trong một số bảng từ điển dữ liệu:
DBA_SEGMENTS: chứa thông tin về tất cả các loại segments trong database.
V$SORT_SEGMENT: cho biết trạng thái của các sort extent pool (vùng không gian sắp xếp). Với từ điển dữ liệu này, ta có thể biết được những thông tin sau:

Tên cột

Diễn giải

TABLESPACE_NAME

Tên temporary tablespace

EXTENT_SIZE

Kích thước của extent

TOTAL_EXTENTS

Tổng số các extents

TOTAL_BLOCKS

Tổng số các blocks

USED_EXTENTS

Số lượng extents đã sử dụng

USED_BLOCKS

Số lượng blocks đã sử dụng

FREE_EXTENTS

Số lượng extents còn trống

FREE_BLOCKS

Số lượng blocks còn trống

MAX_SORT_SIZE

Kích thước tối đa của vùng dữ liệu sắp xếp

MAX_SORT_BLOCKS

Số lượng blocks tối đa dùng để sắp xếp dữ liệu


Ví dụ:
SVRMGR> SELECT tablespace_name, extent_size,
2> total_extents, max_sort_blocks
3> FROM v$sort_segment;

TABLESPACE_NAME EXTENT_SIZ        TOTAL_EXTE           MAX_SORT_B
--------------- ----------              ----------           ----------
TEMP                                     128                  1                        128
1 row selected.
MAX_SORT_SIZEMAX_SORT_BLOCKS là số lượng các extents và các blocks sử dụng bởi phép sắp xếp lớn nhất. Thông tin này là hữu ích trong việc điều chỉnh kích thước của temporary tablespace

V$SORT_USAGE: cho biết thông tin về các sắp xếp hiện có của instance, ta kết hợp với V$SESSION để biết thêm các thông tin:
Ví dụ:
SVRMGR> SELECT s.username, u."USER", u.tablespace,
2> u.contents, u.extents, u.blocks
3> FROM v$session s,v$sort_usage u
4> WHERE s.saddr=u.session_addr;

USERNAME              USER    TABLESPACE CONTENTS   EXTENTS  BLOCKS
--------                          -----        ----------              ---------             -------           ------
SYSTEM                    SYS       TEMP               TEMPORARY                   1          128
1 row selected.


@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ
 #học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master