Thứ Hai, 2 tháng 5, 2022

Cách tìm phân mảnh (Fragmentation) trong Oracle Database

Mục đích: Chia sẻ script để đơn giản hóa quá trình tìm phân mảnh (Fragmentation) trong Oracle Database

select table_name,round((blocks*8),2) “size (mb)” ,
round((num_rows*avg_row_len/1024),2) “actual_data (mb)”,
(round((blocks*8),2) – round((num_rows*avg_row_len/1024),2)) “wasted_space (mb)”
from dba_tables
where (round((blocks*8),2) > round((num_rows*avg_row_len/1024),2)) and owner=’&a’
order by 4 desc;

set lines 170
set pages 10000
col owner format a30
col table_name format a30
col TOTAL_SIZE format 99999999999
col ACTUAL_SIZE format 999999999999
col FRAGMENTED_SPACE format 999999999999
select owner,table_name,blocks,num_rows,avg_row_len,round(((blocks*8/1024)),0) “TOTAL_SIZE”, round((num_rows*avg_row_len
/1024/1024),0) “ACTUAL_SIZE”, round(((blocks*8/1024)-(num_rows*avg_row_len/1024/1024)),0) “FRAGMENTED_SPACE” from
dba_tables where owner not in (‘SYS’,’SYSTEM’,’FDBA’,’PERFSTAT’,’DBMON’) and round(((blocks*8/1024)-(num_rows*avg_row_len/1024/1024)),2)
> 100 order by 8 desc;#defragment #phân mảnh #oracle database #oracle dba #tranvanbinh

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master