Thứ Hai, 2 tháng 5, 2022

Cách cài đặt và sử dụng Nginx trên CentOS 7 / RHEL 7

Mục đích: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Nginx trên CentOS 7 / RHEL 7

Nginx [engine x] là máy chủ web hiệu suất cao mã nguồn mở miễn phí. Nó cũng hoạt động như một máy chủ proxy ngược (reverse proxy). Bài viết này trình bày cách cài đặt máy chủ Nginx trên CentOS 7 hoặc RHEL 7 và cấu hình một trang web tĩnh.

Cách cài đặt Nginx trên CentOS 7 hoặc RHEL 7

Quy trình cài đặt máy chủ Nginx weber trên RHEL 7 hoặc CentOS Linux 7 như sau:

 1. Đăng nhập vào máy chủ cloud hoặc máy chủ của bạn bằng lệnh ssh:
  ssh user@cloud-server-ip
 2. Tạo tệp có tên /etc/yum.repos.d/nginx.repo bằng trình chỉnh sửa văn bản như lệnh vim sudo vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo
 3. Cài đặt gói nginx bằng lệnh yum :
  sudo yum update
  sudo yum install nginx

Các bước chi tiết như sau:

Bước 1 - Cấu hình repo Nginx cho CentOS 7

Chạy lệnh:
$ vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo
Thêm các dòng sau cho CentOS 7.x:

[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/centos/7/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1

Để lưu và thoát tệp trong vi , hãy nhấn và Esctiếp theo lưu lại bằng ký tự :xEnter

Lưu ý về cấu hình repo Nginx cho RHEL 7

Tạo hoặc chỉnh sửa tệp bằng trình soạn thảo văn bản vim/vi/joe:
$ vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo
Thêm dòng sau cho RHEL (Red Hat Enterprise Linux) phiên bản 7.x:

[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/rhel/7/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1

Lưu và đóng tệp trong vi .

Bước 2 - Cài đặt Nginx trên CentOS 7

Để cài đặt nginx server phiên bản mới nhất chạy ổn định, hãy chạy lệnh yum sau :
$ sudo yum install nginx
Cài đặt Nginx trên máy chủ CentOS 7

Cài đặt Nginx trên RHEL 7

Nhập lệnh yum sau trên máy chủ RHEL 7.x của bạn:
$ sudo yum install nginx

Bước 3 - Bật/dừng/khởi động lại nginx server

Đầu tiên hãy kích hoạt dịch vụ nginx bằng cách chạy lệnh systemctl để nó bắt đầu tại thời điểm khởi động máy chủ
$ sudo systemctl enable nginx
Sẽ hiển thị thông tin như sau:

Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service to /usr/lib/systemd/system/nginx.service.

Bật Nginx

$ sudo systemctl start nginx

Dừng Nginx

$ sudo systemctl stop nginx

Khởi động lại Nginx

$ sudo systemctl restart nginx

Kiểm tra trạng thái Nginx

$ sudo systemctl status nginx
Thông tin kết quả:

* nginx.service - nginx - high performance web server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Thu 2018-01-18 21:45:54 UTC; 8s ago
   Docs: http://nginx.org/en/docs/
 Process: 656 ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 657 (nginx)
  CGroup: /system.slice/nginx.service
      ??657 nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf
      ??658 nginx: worker process
 
Jan 18 21:45:54 cenots7-theosin systemd[1]: Starting nginx - high performance web server...
Jan 18 21:45:54 cenots7-theosin systemd[1]: Started nginx - high performance web server.

Bước 4 - Mở cổng 80 và 443 bằng firewall-cmd

Bạn phải mở và bật cổng 80 và 443 bằng lệnh firewall-cmd:
$ sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http$ sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https$ sudo firewall-cmd --reload
RHEL7 CentOS7 cho phép lưu lượng HTTP và HTTPS với tường lửa-cmd

Bước 5 - Kiểm tra hoạt động

Xác minh rằng cổng 80 hoặc 443 được mở bằng lệnh ss:
$ sudo ss -tulpn
Kết quả đầu ra mẫu:

Netid State Recv-Q Send-Q Local Address: Port Peer Address: Port       
udp UNCONN   0    0              *: 60139                  *: * người dùng: ( ( "dhclient" , pid = 242, fd = 20 ) ) 
udp UNCONN   0    0              *: 68                   *: * người dùng: ( ( "dhclient" , pid = 242, fd = 6 ) ) 
udp UNCONN   0    0             ::: 34050                 ::: * người dùng: (( "dhclient" , pid = 242, fd = 21 ) ) 
tcp LISTEN   0    128             *: 80                   *: * users: ( ( "nginx" , pid = 696, fd = 6 ) , ( "nginx" , pid = 695, fd = 6 ) )

Nếu bạn không biết địa chỉ IP máy chủ của mình, hãy chạy lệnh ip
$ ip a
Kết quả:

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
4: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP qlen 1000
  link/ether 00:16:3e:ac:ba:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
  inet 10.21.136.134/24 brd 10.21.136.255 scope global dynamic eth0
    valid_lft 3348sec preferred_lft 3348sec
  inet6 fe80::216:3eff:feac:ba1e/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

Vì vậy, địa chỉ IP của tôi là 10.21.136.134. Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ ip: Bạn cũng có thể sử dụng lệnh curl để nhận thông tin tương tự bằng cách sử dụng cli:
http://10.21.136.134
Chào mừng đến nginx$ curl -I http://10.21.136.13
$ curl http://10.21.136.13

Kiểm tra Nginx hoạt động từ CLI bằng lệnh curl

Bước 6 - Cấu hình Nginx

 • Cấu hình thư mục - /etc/nginx/
 • Tệp cấu Master/Global - /etc/nginx/nginx.conf
 • Tệp cấu hình http cổng 80 - /etc/nginx/conf.d/default
 • Các cổng TCP được mở bởi Nginx - 80 (HTTP), 443 (HTTPS)
 • Thư mục gốc của tài liệu (root directory) - /usr/share/nginx/html

Để chỉnh sửa tệp, hãy sử dụng trình soạn thảo văn bản như vi:
$ sudo vi /etc/nginx/conf.d/default
Bạn có thể tải lên hoặc sao chép tới html/css/js và hình ảnh vào /usr/share/nginx/ html/ 
$ cd /usr/share/nginx/html/
$ sudo cp /backups/theos.in/*.html .
$ sudo cp /backups/theos.in/*.css .

Sao chép từ máy tính cục bộ đến máy chủ từ xa bằng lệnh rsync hoặc lệnh rsync: 
$ rsync ~/projects/static/theos.in/* root@10.21.136.134:/usr/share/nginx/html/

Hy vọng hữu ích cho bạn.
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master