Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Tạo bảng, index, sequence trong Oracle Database

-- Table rpt_offline
CREATE TABLE user1.rpt_offline
    (rpt_id                         NUMBER(10,0) NOT NULL,
    rpt_code                       VARCHAR2(100 BYTE),
    rpt_name                       VARCHAR2(500 BYTE),
    user_name                      VARCHAR2(50 BYTE) NOT NULL,
    pc                             VARCHAR2(20 BYTE),
    status                         NUMBER(1,0),
    create_date                    DATE NOT NULL,
    excel_param                    VARCHAR2(500 BYTE),
    excel_template                 VARCHAR2(500 BYTE),
    file_export                    VARCHAR2(500 BYTE),
    execute_date                   DATE,
    sql_param                      VARCHAR2(500 BYTE),
    sql_template                   CLOB,
    description                    VARCHAR2(4000 BYTE),
    ftp_ip                         VARCHAR2(30 BYTE),
    ftp_port                       VARCHAR2(10 BYTE),
    ftp_user                       VARCHAR2(50 BYTE),
    ftp_pass                       VARCHAR2(100 BYTE));

-- Indexes for RPT_OFFLINE
CREATE INDEX user1.ro_i1 ON cor_owner.rpt_offline
  (
    user_name                       ASC
  );

-- Constraints for RPT_OFFLINE
ALTER TABLE user1.rpt_offline
ADD CONSTRAINT pk_ro PRIMARY KEY (rpt_id);

-- Sequence rpt_offline_seq
CREATE SEQUENCE user1.rpt_offline_seq
  INCREMENT BY 1
  START WITH 1
  MINVALUE 1
  MAXVALUE 99999999999999999
  NOCYCLE
  NOORDER
  CACHE 20
;
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master