Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Quản lý user, group trong Solaris

 1. User

 1. Set biến môi trường

# source /etc/profile -- Chạy biến môi trường ngay lập tức (AD khi thay đổi trong profile muốn chạy luôn)

# . /etc/profile

 

-- Bien môi trường user

~/.bash_profile

 

 1. Tạo/sửa/xóa người dùng

# useradd binhtv // default mount với thư mục /home/binhtv

# passwd binhtv

 

# useradd -d /export/home/binhtv2 -c TranVanBinh2 binhtv2 // mount user binhtv2 tới /export/home/binhtv2; comment TranVanBinh2

# useradd -d /export/hoem/binhtv2 binhtv2 // mount user binhtv2 tới /export/home/binhtv2;

 

 • Modify: với user tạo trước đó

# usermod -d /export/home/abc2 binhtv2

# usermod -c "FTP user only" binhtv2

 

+ Check: more /etc/passwd

 • Delete:

#userdel <user name> → user's home directory is not deleted

#userdel -r <user name> → user's home directory is deleted

 

 • Check:

 

# id <user_name>   // Hiển thị nhóm của user_name

# more /etc/shadow // Hiển thị mọi user

# more /etc/passwd // Hiển thị mọi user

# more /etc/group   // // Hiển thị mọi goup, các user thuộc nhóm

 

 

 • Tao user, mount vao thu muc home cua user va gan vao group

// 206 la GroupID, check bang more /etc/group

useradd  -g 206 -d /s02/ftp/sms/ -c "Ftp user only" -m -s /bin/false ftpsms

useradd  -g 206 -d /s02/ftp/roaming/ -c "Ftp user only" -m -s /bin/false ftproaming

useradd  -g 206 -d /s02/ftp/gprs/ -c "Ftp user only" -m -s /bin/false ftpgprs

 

useradd  -g 205 -d /s03/sms/  -m -s /bin/bash sms

useradd  -g 204 -d /s02/roaming/ -m -s /bin/bash roaming

useradd  -g 203 -d /s01/gprs/  -m -s /bin/bash gprs

 • To lock a user run

# passwd -l [username]

(hoặc xóa trường thứ 2 trong file shadow đi)

 # cat /etc/shadow | grep -i username 

username::14439::63:7:::

 

+ To Unlock a user run

# passwd -d [username] và đổi lại password

 

 

3. Set quota cho user

4. Các lệnh khác

 • Chuyển qua lại giữa các user

# su -        // Chuyển tới account root

# su - u01 // Chuyển tới user 01

 • Truy cập không cần mật khẩu: Xóa string phía sau user trong /etc/shadow


(user binhtv2, binhtv3, binhtv4, binhtv5 đã được xóa phần mật khẩu --> đăng nhập ko cần mât khẩu {ko dùng terminal được})

 • Disable user login

# init S   // chỉ cho super admin login

# init 3   // multi-user

 

II. GROUP

1. DS group

# more /etc/group

2. Tạo nhóm

# groupadd g1

 

3. Add user vào group

 • User đã được tạo:

# usermod -g g1 binhtv1

# usermod -g g2 binhtv2

# usermod -g g1,g2 binhtv3  // binhtv3 thuoc g1 va g2

 • User mới:

# useradd -g g1 binhtv1

 • Add vào nhiều group:

#  usermod -G dba,ftpgroup oracle

III. Monitoring

 

 • Hiển thị user đang login

# id   // Hiển thị user đang login

# who -m

# who am i

 

 • Giám sát user đang log vào máy chủ, process tương ứng với user đó

$ who –a   //  Hiển thị mọi người dùng đã login vào hệ thống

        $ w username // Hiển thị công việc mà username đang làm trên hệ thống

 • Check user last login: finger cdr_in


KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master