Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

[VIP5] Bí quyết cập nhật table, package core của DB lớn_Kill ít nhất

Mục đích:
Cập nhật bảng hoặc package Core của DB Core tránh ảnh hưởng nhất (kill ít nhất)

Thủ tục:
--Kiểm tra các session gọi vào (thường rất nhiều > 100-1000)

select distinct owner from gv$access where lower(object) like lower('%test_package%');

--1. Check số lượng package invalid

select 'ALTER '||OBJECT_TYPE||' '||OWNER||'.'||OBJECT_NAME||' COMPILE;' from dba_objects 
where object_type in ('PROCEDURE','FUNCTION','TRIGGER','PACKAGE') and status like 'INVALID' and OWNER like 'TEST_OWNER'
UNION ALL
select 'ALTER PACKAGE '||OWNER||'.'||OBJECT_NAME||' COMPILE BODY;' from dba_objects
where object_type in ('PACKAGE BODY') and status like 'INVALID' and OWNER like 'TEST_OWNER'

--2. Dùng SQL Navigator chạy câu lệnh cập nhật 

-  Nếu cập nhật bảng: Alter table <table_name> add c1 varchar2(20);

- Nếu cập nhật package: Cập nhật và ấn Ctrl + S để Save pacakge

Khi đó màn hình sẽ bị treo đơ, kệ nó
--3. Kill các session INACTIVE, ACTIVE theo từng instance: CHẠY CÓ THỂ LÂU

--  Nếu cập nhật bảng thì kill lock trên table

SELECT /*lock table*/  'kill -9 ' || spid a, a.INST_ID,A.SQL_ID,A.SID, A.SERIAL#, a.USERNAME, a.STATUS,A.SCHEMANAME,a.OSUSER,A.MACHINE,A.PROGRAM,A.TYPE,A.LOGON_TIME,BACKGROUND
FROM gv$session a, gv$process b 
WHERE b.addr = a.paddr   
AND a.inst_id=b.inst_id 
--and b.inst_id=3
AND (b.inst_id, a.sid) in
(SELECT /*+ parallel(16)*/ s.inst_id,s.sid
FROM gv$locked_object v, dba_objects d,
gv$lock l, gv$session s
WHERE v.object_id = d.object_id
AND (v.object_id = l.id1)
AND v.session_id = s.sid
and object_name=upper('TEST_TABLE'))
--and type='USER'
--ORDER BY username, session_id;
and a.machine not like '%BINHTV%' ;

-- Nếu cập nhật thủ tục thì Kill truy cập vào procedure/function/package

SELECT /*object*/  'kill -9 ' || spid a, a.INST_ID,A.SQL_ID,A.SID, A.SERIAL#, a.USERNAME, a.STATUS,A.SCHEMANAME,a.OSUSER,A.MACHINE,A.PROGRAM,A.TYPE,A.LOGON_TIME,BACKGROUND
FROM gv$session a, gv$process b 
WHERE b.addr = a.paddr   
AND a.inst_id=b.inst_id 
and b.inst_id=4
AND (b.inst_id, a.sid) in (
(select /*+ parallel(8) */  inst_id, sid from gv$access where object like '%TEST_PACKAGE%')
)
and type='USER'
and a.machine not like '%BINHTV%' ;

--4. Buil lại các Package invalid:

select 'ALTER '||OBJECT_TYPE||' '||OWNER||'.'||OBJECT_NAME||' COMPILE;' from dba_objects 
where object_type in ('PROCEDURE','FUNCTION','TRIGGER','PACKAGE') and status like 'INVALID' and OWNER like 'TEST_OWNER'
UNION ALL
select 'ALTER PACKAGE '||OWNER||'.'||OBJECT_NAME||' COMPILE BODY;' from dba_objects
where object_type in ('PACKAGE BODY') and status like 'INVALID' and OWNER like 'TEST_OWNER'

Hy vọng hữu ích cho bạn.

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master