Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

Tự động Add partition cho bảng

Vấn đề: Đối với các bảng dữ liệu có đánh partition theo tháng hoặc theo ngày, người DBA thường xuyên phải đánh partition, nếu quên dữ liệu insert vào sẽ bị lỗi và có thể dẫn đến lỗi toàn hệ thống.

– Giải pháp: Để giải quyết vấn đề trên ta thường viết thủ tục đánh partition tự động cho bảng và đặt scheduler để chạy định kỳ. Việc đánh partition không ảnh hưởng tới các thao tác insert, select, update, delete.

– Ý tưởng: Để đảm bảo có thể đánh partition một cách tự động ta phải đặt tên partition theo một số quy ước:

+ Trong tên partition phải chứa thông tin về ngày tháng của dữ liệu

+ Phần đầu của tên partition phải giống nhau

– Dựa vào thông tin partition trong tên ta xác định thời gian cần đánh partition tiếp theo

Thủ tục thực hiện:

1. Tạo thủ tục

create PROCEDURE proc_create_partition
IS
   CURSOR c_partition
   IS
      SELECT   owner,object_name,
               MAX (SUBSTR (subobject_name,
                            LENGTH (subobject_name) - 5,
                            LENGTH (subobject_name)
                           )
                   ) AS sub_partition
          FROM dba_objects
         WHERE owner='APP_OWNER' and object_type = 'TABLE PARTITION'
           AND object_name NOT LIKE 'BIN$%'
          --- AND object_name NOT IN ('TAB1')
      GROUP BY object_name;
 
   v_loop_str   VARCHAR (3000);
   v_date       DATE;
   p_error      VARCHAR (2000);
BEGIN
   FOR v_partition IN c_partition
   LOOP
      v_date := TO_DATE (v_partition.sub_partition, 'yyMMdd');
 
      WHILE v_date <=
                ADD_MONTHS (TO_DATE (v_partition.sub_partition, 'yyMMdd'), 1)
      LOOP
         BEGIN
            v_date := v_date + 1;
            v_loop_str := '';
            v_loop_str :=
                  'alter table ' || v_partition.owner ||'.'
               || v_partition.object_name
               || ' add partition DATA20'
               || TO_CHAR (v_date, 'yyMMdd')
               || ' values less than (to_date(''20'
               || TO_CHAR (v_date, 'yyMMdd')
               || ''',''yyyyMMdd''))';
            DBMS_OUTPUT.put_line (v_loop_str);
 
            EXECUTE IMMEDIATE v_loop_str;
 
            v_loop_str := '';
         EXCEPTION
            WHEN OTHERS
            THEN
               p_error := 'Loi xay ra khi them partition: ' || SQLERRM;
               DBMS_OUTPUT.put_line (p_error);
         END;
      END LOOP;
   END LOOP;
END;

2. Tạo scheduler job:

Chạy thủ tục kia hàng ngày lúc 01h00

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master