Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

THỦ TỤC BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐỊNH KỲ ORACLE DATABASE

MỤC LỤC

5.1. Kiểm tra dung lượng các vùng đĩa local Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.2. Kiểm tra trạng thái hoạt động của CSDL (CRS deamon, CRS resource) Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.3. Kiểm tra trạng thái OCR Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.4. Kiểm tra trạng thái voting disk Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.5. Kiểm tra khả năng switch archive Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.6. Kiểm tra Free Space của Tablespaces của Oracle Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.7. Kiểm tra các unusable indexes Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.8. Kiểm tra các invalid objects Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.9. Kiểm tra Free ASM disk group Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.10. Kiểm tra các lỗi phát sinh liên quan đến CSDL trong alert file. Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.11. Kiểm tra kết quả backup dữ liệu Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.12. Kiểm tra job tự động gather statistics của Oracle có enable hay không Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.13. Kiểm tra tables thiếu statistics Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.14. Kiểm tra table có statistics ở trạng thái stale Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.15. Kiểm tra table bị lock statistics Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.16. Kiểm tra tần suất sinh log của ngày gần nhất Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.17. Chạy và kiểm tra báo cáo tải của CSDL Lệnh thực hiện Kết quả mong đợi Kết quả thực thiện Khuyến cáo 5.18. Performance của hệ thống Danh sách các câu lệnh: Tải CPU của hệ thống: Tải Memory của hệ thống: Khuyến cáo

5.1. Kiểm tra dung lượng các vùng đĩa local

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS use oracle

Lệnh thực hiện

df -h

Kết quả mong đợi

Dung lượng các phân vùng đĩa trên máy chủ thể hiện trong mục:

 Kiểm tra dung lượng các vùng đĩa

Filesystem         Size   Used  Available Capacity  Mounted on

Yêu cầu: Cột Capacity của các phân vùng đĩa phải nhỏ hơn 90%

Kết quả thực thiện

Filesystem         Size   Used  Available Capacity  Mounted on

rpool/ROOT/S11.1.19.0.6.0

                     30G 14G        11G 56% /

/devices             0K 0K         0K 0% /devices

/dev                 0K 0K         0K 0% /dev

ctfs                 0K 0K         0K 0% /system/contract

proc                 0K 0K         0K 0% /proc

mnttab               0K 0K         0K 0% /etc/mnttab

swap                98G   1.4M        98G 1% /system/volatile

objfs                0K 0K         0K 0% /system/object

sharefs              0K 0K         0K 0% /etc/dfs/sharetab

/usr/lib/libc/libc_hwcap1.so.1

                     25G 14G        11G 56% /lib/libc.so.1

fd                   0K 0K         0K 0% /dev/fd

rpool/ROOT/S11.1.19.0.6.0/var

                     30G   3.7G        11G 26% /var

swap                16G   314M        16G 2% /tmp

rpool/VARSHARE     547G   3.8G   324G 2%    /var/share

data               547G 43G       373G 11% /data

rpool/export       547G   2.5G       324G 1% /export

rpool/export/home  547G   9.9G   324G 3%    /export/home

rpool/export/home/admin1

                    547G 35K       324G 1% /export/home/admin1

rpool/export/home/opc_op

                    547G 35K       324G 1% /export/home/opc_op

rpool/export/home/oracle

                    547G 40G       324G 12% /export/home/oracle

rpool              547G   4.6M       324G 1% /rpool

data/u01           547G   131G       373G 26% /u01

df: cannot statvfs /var/share/crash/solaris: Permission denied

/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/dbhome_1/bin/dbfs_client

                    4.0T   2.0T       2.0T 49% /dbfs_direct

Khuyến cáo

Trạng thái dung lượng các vùng đĩa đang tốt, các phân vùng disk trên local vẫn còn trống rất nhiều.

5.2. Kiểm tra trạng thái hoạt động của CSDL (CRS deamon, CRS resource)

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS Use: oracle & with grid environment

Lệnh thực hiện

crsctl status resource -t

(crs_stat -t -v)

Kết quả mong đợi

Name           Type       Target State     Host   

------------------------------------------------------------

Yêu cầu:  Tất cả các dịch vụ Oracle Clusterware của database có trạng thái là ONLINE (Target, State) ngoại trừ các dịch vụ GSD

Kết quả thực thiện

[oracle@exadcdb01 ~]$crs_stat -t -v

Name       Type       R/RA   F/FT   Target State Host       

----------------------------------------------------------------------

dbfs_mount local_resource 1/10   0/     ONLINE ONLINE exadcdb02  

ora.DATAC1.dg  ora....up.type 0/5 0/     ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora.DBFS_DG.dg ora....up.type 0/5 0/ ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....ER.lsnr ora....er.type 0/5 0/ ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....N1.lsnr ora....er.type 0/5 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....N2.lsnr ora....er.type 0/5 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....N3.lsnr ora....er.type 0/5 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb02  

ora.RECOC1.dg  ora....up.type 0/5 0/     ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora.asm    ora.asm.type   0/5    0/ ONLINE ONLINE    exadcdb01  

ora....srv.svc ora....ce.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....rod.svc ora....ce.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora.xxxexa.db  ora....se.type 0/2 0/1    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora....hexa.db ora....se.type 0/2 0/1 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora.cvu    ora.cvu.type   0/5    0/0 ONLINE ONLINE    exadcdb01  

ora.dbamon.db  ora....se.type 0/2 0/1    ONLINE ONLINE exadcdb01   

ora.dbfsdb.db  ora....se.type 0/2 0/1    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora.exadb4b.db ora....se.type 0/2 0/1 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....SM1.asm application 0/5 0/0    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora....01.lsnr application 0/5    0/0 ONLINE ONLINE    exadcdb01  

ora....b01.gsd application 0/5 0/0    OFFLINE   OFFLINE          

ora....b01.ons application 0/3 0/0    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora....b01.vip ora....t1.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....SM2.asm application 0/5 0/0    ONLINE ONLINE exadcdb02  

ora....02.lsnr application 0/5 0/0    ONLINE ONLINE exadcdb02  

ora....b02.gsd application 0/5 0/0    OFFLINE   OFFLINE           

ora....b02.ons application 0/3 0/0    ONLINE ONLINE exadcdb02  

ora....b02.vip ora....t1.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb02  

ora.gsd    ora.gsd.type   0/5    0/ OFFLINE   OFFLINE          

ora.istexa.db  ora....se.type 0/2 0/1    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora....srv.svc ora....ce.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....rod.svc ora....ce.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora.kdldv.db   ora....se.type 1/2 0/1    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora....network ora....rk.type 1/5 0/ ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora.oc4j   ora.oc4j.type  0/1    0/2 ONLINE ONLINE    exadcdb02  

ora.ons    ora.ons.type   0/3    0/ ONLINE ONLINE    exadcdb01  

ora....bexa.db ora....se.type 0/2 0/1 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....ry.acfs ora....fs.type 0/5 0/ ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora.repexa.db  ora....se.type 0/2 0/1    ONLINE ONLINE exadcdb01   

ora.scan1.vip  ora....ip.type 0/0 0/0    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora.scan2.vip  ora....ip.type 0/0 0/0    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora.scan3.vip  ora....ip.type 0/0 0/0    ONLINE ONLINE exadcdb02  

ora.smsrep.db  ora....se.type 0/2 0/1    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora....ldt.svc ora....ce.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....vnb.svc ora....ce.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....exa.svc ora....ce.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora.tccexa.db  ora....se.type 0/2 0/1    ONLINE ONLINE exadcdb01   

Khuyến cáo

Trạng thái của CRS đang tốt.

5.3. Kiểm tra trạng thái OCR

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS Use: oracle & with grid environment

Lệnh thực hiện

ocrcheck

Kết quả mong đợi

Status of Oracle Cluster Registry is as follows :

  ----------------------------------------------

Yêu cầu: Trạng thái của đĩa OCR phải là: Device/File integrity check succeeded và Cluster registry integrity check succeeded.

Kết quả thực thiện

Status of Oracle Cluster Registry is as follows :

      Version              :      3

      Total space (kbytes) :     262120

      Used space (kbytes)  :       4080

      Available space (kbytes) : 258040

      ID                   : 1168289413

      Device/File Name     :   +DBFS_DG

                 Device/File integrity check succeeded

 

                 Device/File not configured

 

                 Device/File not configured

 

                 Device/File not configured

 

                 Device/File not configured

 

      Cluster registry integrity check succeeded

      Logical corruption check bypassed due to non-privileged user

Khuyến cáo

Trạng thái của ocr disk đang tốt.


Chi tiết tại đây

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
THỦ TỤC BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐỊNH KỲ ORACLE DATABASE, oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master