Thứ Ba, 13 tháng 9, 2022

[VIP5] THỦ TỤC BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐỊNH KỲ ORACLE DATABASE

5.1. Kiểm tra dung lượng các vùng đĩa local

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS use oracle

Lệnh thực hiện

df -h

Kết quả mong đợi

Dung lượng các phân vùng đĩa trên máy chủ thể hiện trong mục:

 Kiểm tra dung lượng các vùng đĩa

Filesystem         Size   Used  Available Capacity  Mounted on

Yêu cầu: Cột Capacity của các phân vùng đĩa phải nhỏ hơn 90%

Kết quả thực thiện

Filesystem         Size   Used  Available Capacity  Mounted on

rpool/ROOT/S11.1.19.0.6.0

                     30G 14G        11G 56% /

/devices             0K 0K         0K 0% /devices

/dev                 0K 0K         0K 0% /dev

ctfs                 0K 0K         0K 0% /system/contract

proc                 0K 0K         0K 0% /proc

mnttab               0K 0K         0K 0% /etc/mnttab

swap                98G   1.4M        98G 1% /system/volatile

objfs                0K 0K         0K 0% /system/object

sharefs              0K 0K         0K 0% /etc/dfs/sharetab

/usr/lib/libc/libc_hwcap1.so.1

                     25G 14G        11G 56% /lib/libc.so.1

fd                   0K 0K         0K 0% /dev/fd

rpool/ROOT/S11.1.19.0.6.0/var

                     30G   3.7G        11G 26% /var

swap                16G   314M        16G 2% /tmp

rpool/VARSHARE     547G   3.8G   324G 2%    /var/share

data               547G 43G       373G 11% /data

rpool/export       547G   2.5G       324G 1% /export

rpool/export/home  547G   9.9G   324G 3%    /export/home

rpool/export/home/admin1

                    547G 35K       324G 1% /export/home/admin1

rpool/export/home/opc_op

                    547G 35K       324G 1% /export/home/opc_op

rpool/export/home/oracle

                    547G 40G       324G 12% /export/home/oracle

rpool              547G   4.6M       324G 1% /rpool

data/u01           547G   131G       373G 26% /u01

df: cannot statvfs /var/share/crash/solaris: Permission denied

/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/dbhome_1/bin/dbfs_client

                    4.0T   2.0T       2.0T 49% /dbfs_direct

Khuyến cáo

Trạng thái dung lượng các vùng đĩa đang tốt, các phân vùng disk trên local vẫn còn trống rất nhiều.

5.2. Kiểm tra trạng thái hoạt động của CSDL (CRS deamon, CRS resource)

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS Use: oracle & with grid environment

Lệnh thực hiện

crsctl status resource -t

(crs_stat -t -v)

Kết quả mong đợi

Name           Type       Target State     Host   

------------------------------------------------------------

Yêu cầu:  Tất cả các dịch vụ Oracle Clusterware của database có trạng thái là ONLINE (Target, State) ngoại trừ các dịch vụ GSD

Kết quả thực thiện

[oracle@exadcdb01 ~]$crs_stat -t -v

Name       Type       R/RA   F/FT   Target State Host       

----------------------------------------------------------------------

dbfs_mount local_resource 1/10   0/     ONLINE ONLINE exadcdb02  

ora.DATAC1.dg  ora....up.type 0/5 0/     ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora.DBFS_DG.dg ora....up.type 0/5 0/ ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....ER.lsnr ora....er.type 0/5 0/ ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....N1.lsnr ora....er.type 0/5 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....N2.lsnr ora....er.type 0/5 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....N3.lsnr ora....er.type 0/5 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb02  

ora.RECOC1.dg  ora....up.type 0/5 0/     ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora.asm    ora.asm.type   0/5    0/ ONLINE ONLINE    exadcdb01  

ora....srv.svc ora....ce.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....rod.svc ora....ce.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora.xxxexa.db  ora....se.type 0/2 0/1    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora....hexa.db ora....se.type 0/2 0/1 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora.cvu    ora.cvu.type   0/5    0/0 ONLINE ONLINE    exadcdb01  

ora.dbamon.db  ora....se.type 0/2 0/1    ONLINE ONLINE exadcdb01   

ora.dbfsdb.db  ora....se.type 0/2 0/1    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora.exadb4b.db ora....se.type 0/2 0/1 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....SM1.asm application 0/5 0/0    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora....01.lsnr application 0/5    0/0 ONLINE ONLINE    exadcdb01  

ora....b01.gsd application 0/5 0/0    OFFLINE   OFFLINE          

ora....b01.ons application 0/3 0/0    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora....b01.vip ora....t1.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....SM2.asm application 0/5 0/0    ONLINE ONLINE exadcdb02  

ora....02.lsnr application 0/5 0/0    ONLINE ONLINE exadcdb02  

ora....b02.gsd application 0/5 0/0    OFFLINE   OFFLINE           

ora....b02.ons application 0/3 0/0    ONLINE ONLINE exadcdb02  

ora....b02.vip ora....t1.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb02  

ora.gsd    ora.gsd.type   0/5    0/ OFFLINE   OFFLINE          

ora.istexa.db  ora....se.type 0/2 0/1    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora....srv.svc ora....ce.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....rod.svc ora....ce.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora.kdldv.db   ora....se.type 1/2 0/1    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora....network ora....rk.type 1/5 0/ ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora.oc4j   ora.oc4j.type  0/1    0/2 ONLINE ONLINE    exadcdb02  

ora.ons    ora.ons.type   0/3    0/ ONLINE ONLINE    exadcdb01  

ora....bexa.db ora....se.type 0/2 0/1 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....ry.acfs ora....fs.type 0/5 0/ ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora.repexa.db  ora....se.type 0/2 0/1    ONLINE ONLINE exadcdb01   

ora.scan1.vip  ora....ip.type 0/0 0/0    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora.scan2.vip  ora....ip.type 0/0 0/0    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora.scan3.vip  ora....ip.type 0/0 0/0    ONLINE ONLINE exadcdb02  

ora.smsrep.db  ora....se.type 0/2 0/1    ONLINE ONLINE exadcdb01  

ora....ldt.svc ora....ce.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....vnb.svc ora....ce.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora....exa.svc ora....ce.type 0/0 0/0 ONLINE    ONLINE exadcdb01  

ora.tccexa.db  ora....se.type 0/2 0/1    ONLINE ONLINE exadcdb01   

Khuyến cáo

Trạng thái của CRS đang tốt.

5.3. Kiểm tra trạng thái OCR

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS Use: oracle & with grid environment

Lệnh thực hiện

ocrcheck

Kết quả mong đợi

Status of Oracle Cluster Registry is as follows :

  ----------------------------------------------

Yêu cầu: Trạng thái của đĩa OCR phải là: Device/File integrity check succeeded và Cluster registry integrity check succeeded.

Kết quả thực thiện

Status of Oracle Cluster Registry is as follows :

      Version              :      3

      Total space (kbytes) :     262120

      Used space (kbytes)  :       4080

      Available space (kbytes) : 258040

      ID                   : 1168289413

      Device/File Name     :   +DBFS_DG

                 Device/File integrity check succeeded

 

                 Device/File not configured

 

                 Device/File not configured

 

                 Device/File not configured

 

                 Device/File not configured

 

      Cluster registry integrity check succeeded

      Logical corruption check bypassed due to non-privileged user

Khuyến cáo

Trạng thái của ocr disk đang tốt.


 

5.4. Kiểm tra trạng thái voting disk

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS Use: oracle & with grid environment

Lệnh thực hiện

crsctl query css votedisk

Kết quả mong đợi

##  STATE File Universal Id            File Name Disk group

--  ----- -----------------            --------- ---------

Yêu cầu: cột STATE phải là ONLINE.

Kết quả thực thiện

##  STATE File Universal Id            File Name Disk group

--  ----- -----------------            --------- ---------

 1. ONLINE   836da5d4899f4ffdbfef0f512d001f45 (o/172.22.0.12;172.22.0.13/DBFS_DG_CD_02_exadccel01) [DBFS_DG]

 2. ONLINE   5f1b045efb2c4f17bfc0d01b5c62a273 (o/172.22.0.16;172.22.0.17/DBFS_DG_CD_02_exadccel03) [DBFS_DG]

 3. ONLINE   442adccd81ae4fecbf34dc5d685e2d82 (o/172.22.0.14;172.22.0.15/DBFS_DG_CD_02_exadccel02) [DBFS_DG]

Located 3 voting disk(s).

Khuyến cáo

Trạng thái của voting disk đang tốt.

5.5. Kiểm tra khả năng switch archive

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS Use: oracle- - -Data Use: oracle

Lệnh thực hiện

sqlplus "/ as sysdba"

SQL> alter system archive log current;

Kết quả mong đợi

Yêu cầu: Kết quả trả về phải là System altered

Kết quả thực thiện

[oracle@exadcdb01 ~]$export ORACLE_SID=xxxexa1

[oracle@exadcdb01 ~]$sqlplus / as sysdba

SQL> alter system archive log current;

System altered.

Khuyến cáo

Việc switch log thực hiện tốt trên tất cả các instance của CSDL.

5.6. Kiểm tra Free Space của Tablespaces của Oracle

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS Use: oracle- - - Data Use: sysdba

Lệnh thực hiện

sqlplus "/ as sysdba"

SQL>set linesize 300

SQL> SELECT a.tablespace_name "Tablespace Name",

      ROUND (a.bytes_alloc / (1024 * 1024)) "TotalMBytes",

      ROUND (a.physical_bytes / (1024 * 1024)) "Phy.TotalMBytes",

      ROUND (NVL (b.tot_used, 0) / (1024 * 1024)) "UsedMbytes",

      (ROUND (a.bytes_alloc / (1024 * 1024))

       - ROUND (NVL (b.tot_used, 0) / (1024 * 1024)))

         "FreeMbytes",

      100 - ROUND ( (NVL (b.tot_used, 0) / a.bytes_alloc) * 100) "% Free"

FROM (  SELECT tablespace_name,

                SUM (bytes) physical_bytes,

                SUM (DECODE (autoextensible,  'NO', bytes,  'YES', maxbytes))

                   bytes_alloc

           FROM dba_data_files

       GROUP BY tablespace_name) a,

      (  SELECT tablespace_name, SUM (bytes) tot_used

          FROM dba_segments

       GROUP BY tablespace_name) b

   WHERE a.tablespace_name = b.tablespace_name(+)

      AND a.tablespace_name NOT IN

             (SELECT DISTINCT tablespace_name FROM dba_temp_files)

ORDER BY 1;

Kết quả mong đợi

   Tablespace Name  Total MBytes Used Mbytes Free Mbytes  % Free

Yêu cầu: Các tablespace system, sysaux cần cột “%Free” lớn hơn 3%. Các tablespace còn lại phải có cột “% Free” lớn hơn 15.


 

Kết quả thực thiện

Khuyến cáo

Tablespace XXX_DATA hiện có %Free chỉ còn 10%, tablespace UNDOTBS1 chỉ còn %Free 10%, %, tablespace XXX_INDEX chỉ còn %Free 15%. Khuyến cáo add thêm datafile cho 2 tablespace trên.

5.7. Kiểm tra các unusable indexes

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS Use: oracle- - - Data Use: sysdba

Lệnh thực hiện

sqlplus "/ as sysdba"

SQL>set linesize 300

SQL> select idxp.INDEX_NAME, idxp.PARTITION_NAME, idxp.STATUS

from DBA_IND_PARTITIONS idxp

where idxp.STATUS<>'USABLE'

union all

select idx.INDEX_NAME,idx.TABLE_NAME,idx.STATUS

from dba_indexes idx

where IDX.PARTITIONED='NO'

and IDX.STATUS not in ('N/A','VALID');

Kết quả mong đợi

SQL>   2 3 4    5 6 7    8 

no rows selected

Yêu cầu: Kết quả mong đợi là no rows selected

Kết quả thực thiện

SQL> select idxp.INDEX_NAME, idxp.PARTITION_NAME, idxp.STATUS

  2  from DBA_IND_PARTITIONS idxp

  3  where idxp.STATUS<>'USABLE'

  4  union all

  5  select idx.INDEX_NAME,idx.TABLE_NAME,idx.STATUS

  6  from dba_indexes idx

  7  where IDX.PARTITIONED='NO'

  8  and IDX.STATUS not in ('N/A','VALID');

no rows selected

Khuyến cáo

CSDL hiện nay không có indexes nào ở trạng thái không thể sử dụng.

5.8. Kiểm tra các invalid objects

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS Use: oracle- - - Data Use: sysdba

Lệnh thực hiện

sqlplus "/ as sysdba"

SQL>set linesize 300

SQL> SELECT owner,

    object_type,

    object_name,

    status

FROM   dba_objects

WHERE  status = 'INVALID'

ORDER BY owner, object_type, object_name;

Kết quả mong đợi

Yêu cầu: Kết quả mong đợi là no rows selected


 

Kết quả thực thiện

Khuyến cáo

   CSDL có 10 objects bị invalid, nếu các objects này có sử dụng đến thì nên compile lại & tìm hiểu nguyên nhân vì sao nó bị invalid. Nếu nó không được dùng đến thì nên xóa nó đi.

5.9. Kiểm tra Free ASM disk group

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS Use: oracle- - - Data Use: sysdba

Lệnh thực hiện

sqlplus "/ as  sysasm"

SQL>set linesize 300

SQL> SELECT NAME "DISK GROUP", TYPE, TOTAL_MB, FREE_MB, USABLE_FILE_MB,

Case

when TYPE='NORMAL' then round((TOTAL_MB/2-USABLE_FILE_MB)*100/TOTAL_MB)

when TYPE='EXTERN' then round((TOTAL_MB-USABLE_FILE_MB)*100/TOTAL_MB)

end "% USED"

FROM V$ASM_DISKGROUP;

Kết quả mong đợi

SQL>

DISK GROUP                 TYPE TOTAL_MB    FREE_MB USABLE_FILE_MB % USED

------------------------------ ------ ---------- ---------- -------------- ----------

Yêu cầu:Phần trăm sử dụng của các ASM_DISKGROUP phải nhỏ hơn 90% (Cột %USED phải có giá trị nhỏ hơn 90).

Kết quả thực thiện

Khuyến cáo

Các ASM diskgroups vẫn còn trống rất nhiều.

5.10. Kiểm tra các lỗi phát sinh liên quan đến CSDL trong alert file.

Lệnh thực hiện

Kết quả mong đợi

Kiểm tra nội dung alert file /u01/app/oracle/diag/rdbms/xxxexa/xxxexa1/trace/alert_xxxexa1.log và file /u01/app/oracle/diag/rdbms/xxxexa/xxxexa2/trace/alert_xxxexa2.log  trên các server của RAC

Yêu cầu: Trong nội dung file không nên có thông báo error  hoặc ORA-xxxxx trong thời gian 02 ngày gần nhất tính từ ngày hiện tại.

Kết quả thực thiện

Khuyến cáo

   Các file alertlog của các instance không có thông báo lỗi hoặc lỗi ORA-xxxx trong 2 ngày gần nhất.

   Lưu ý: Lỗi Fatal NI connect error 12170 trong các alertlog file của Oracle 11g, theo như giải thích của Oracle thì nó không được coi là một lỗi của Oracle.

5.11. Kiểm tra kết quả backup dữ liệu

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS Use: oracle- - - Data Use: sysdba

Lệnh thực hiện

sqlplus "/ as sysdba"

SQL>set linesize 300

SQL> select

    operation,

    status,

    object_type,

  to_char(start_time,'mm/dd/yyyy:hh:mi:ss') as start_time,

    to_char(end_time,'mm/dd/yyyy:hh:mi:ss') as end_time

from v$rman_status

where not (status ='COMPLETED' or (status ='COMPLETED WITH WARNINGS' and object_type like '%ARC%'));

Kết quả mong đợi

         Kết nối vào CSDL với quyền của user SYS và thực thi câu lệnh truy vấn như sau:

Việc backup là thành công nếu câu lệnh truy vấn trên không trả về kết quả.

Kết quả thực thiện

SQL> select

  2      operation,

  3      status,

  4      object_type,

  5      to_char(start_time,'mm/dd/yyyy:hh:mi:ss') as start_time,

  6      to_char(end_time,'mm/dd/yyyy:hh:mi:ss') as end_time

  7  from v$rman_status

  8  where not (status ='COMPLETED' or  status ='COMPLETED WITH WARNINGS');

no rows selected

Khuyến cáo

Việc thực hiện backup CSDL hàng ngày bằng RMAN đều thực hiện thành công.

5.12. Kiểm tra job tự động gather statistics của Oracle 11g có enable hay không

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS Use: oracle- - - Data Use: sysdba

Lệnh thực hiện

sqlplus "/ as sysdba"

SQL>set linesize 300

SQL>SELECT client_name ,status FROM dba_autotask_client  WHERE client_name = 'auto optimizer stats collection' AND status = 'ENABLED';

Kết quả mong đợi

Kết quả mong muốn là có kết quả là 1 row trả về.

Kết quả thực thiện

CLIENT_NAME                                                      STATUS

---------------------------------------------------------------- --------

auto optimizer stats collection                             ENABLED

Khuyến cáo

Việc gather statistics được thực hiện bởi oracle hàng ngày.

5.13. Kiểm tra tables thiếu statistics

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS Use: oracle- - - Data Use: sysdba

Lệnh thực hiện

sqlplus "/ as sysdba"

SQL>set linesize 300

SQL> SELECT T.OWNER , t.table_name FROM dba_tables t WHERE t.owner NOT IN ('ORACLE_OCM','SPATIAL_CSW_ADMIN_USR',

'APEX_PUBLIC_USER','OWBSYS','OWBSYS_AUDIT','XSNULL','FLOWS_FILES','APPQOSSYS','SPATIAL_WFS_ADMIN_USR',

'ORDDATA','APEX_030200','PERFSTAT','SPOTLIGHT','SCOTT','SH','HR','TSMSYS','BI','PM','MDDATA','IX','DIP','OE','DBSNMP','SYSMAN',

'MDSYS','ORDSYS','EXFSYS','DMSYS','WMSYS','CTXSYS','ANONYMOUS','XDB','ORDPLUGINS','SI_INFORMTN_SCHEMA','OLAPSYS',

'MGMT_VIEW','SYS','SYSTEM','OUTLN')   AND t.temporary = 'N' AND (t.last_analyzed IS NULL OR t.num_rows IS NULL);

 

Kết quả mong đợi

Kết quả mong muốn là "no rows selected"

Kết quả thực thiện

OWNER                      TABLE_NAME

------------------------------ ------------------------------

XXX_MOBILE                 CHANGE_MOBILE

XXX_MOBILE                 CHANGE_LOG_JOB

XXX_MOBILE                 CHANGE_LOG_EXCEPTION

XXX_MOBILE                 CHANGE_LOG_DETAIL

BSMSNEW                    BSMS_AUTH_NOT_SUCCESS

BSMSNEW                    BSMS_MA_LOI

BSMSNEW                    CARD_PREFIX

XXXENCIE                   ISPCS_180604

XXXENCIE                   USRA_180604

XXXENCIE                   XBINS_BK_20150122

XXXENCIE                   MSRV_BK_20150122

 

OWNER                      TABLE_NAME

------------------------------ ------------------------------

XXXENCIE                   XBINS_20160527

XXXENCIE                   MERCH_BK_20150309

XXXENCIE                   BATCH_BK_20150225

XXXENCIE                   USRA_180510

XXXENCIE                   AUDIT_TABLE

XXXENCIE                   ACHG

XXXENCIE                   AUTH

XXXENCIE                   EVENT

XXXENCIE                   DE55

XXXENCIE                   USRA_181119

XXXENCIE                   TEST_CODE_CURR

 

OWNER                      TABLE_NAME

------------------------------ ------------------------------

XXXENCIE                  MERCH_BK20171027

XXXENCIE                   USRA_180619

XXXENCIE                   OUTX_20190508_127

XXXENCIE                   BCTL_BK20171028

XXXENCIE                   INDX

XXXENCIE                   XBINS_20180509

XXXENCIE                   USERQLUDTT

XXXENCIE                   EVENT_BK_UP_190624

XXXENCIE                   CUSTR_181115

XXXENCIE                   ADDC_181115

XXXENCIE                   MERCH_181115

 

OWNER                      TABLE_NAME

------------------------------ ------------------------------

XXXENCIE                   MERCH_BK_20150224

XXXENCIE                   CARD_170920

XXXENCIE                   ACCT_170920

XXXENCIE                   ACCT_20170629

XXXENCIE                   EDTER_20170629

XXXENCIE                   XBINS_20170411

XXXENCIE                   XBINS_BK_20150616

XXXENCIE                   OUTX_140619_BK_UPDATE

XXXENCIE                   ACCT_170926

XXXENCIE                   CARD_170926

XXXENCIE                   REPRT_20141224

 

OWNER                      TABLE_NAME

------------------------------ ------------------------------

XXXENCIE                   IINX

XXXENCIE                   OUTX_20150720_01

XXXENCIE                   OUTX_20150720_02

XXXENCIE                   MERCH_BK_20170817

XXXENCIE                   EVENT_190621

XXXENCIE                   CARD_MU_180530

XXXENCIE                   TEST_CODES_CURRC

XXXENCIE                   USRA_181220

 

52 rows selected.

Khuyến cáo

         Có tới 52 tables không có statistics, nếu có tables nào trong danh sách này được sử dụng thì nên thực hiện gather statistics manual bằng cách sử dụng DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS.

         Lưu ý việc thiếu statistics có thể làm cho Oracle khai thác objects có liên quan không được hiệu quả.

5.14. Kiểm tra table có statistics ở trạng thái stale

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS Use: oracle- - - Data Use: sysdba

Lệnh thực hiện

sqlplus "/ as sysdba"

SQL>set linesize 300

SQL> SELECT t.owner,t.table_name FROM dba_tab_statistics t WHERE t.owner NOT IN ('ORACLE_OCM','SPATIAL_CSW_ADMIN_USR','APEX_PUBLIC_USER','OWBSYS','OWBSYS_AUDIT','XS$NULL','FLOWS_FILES','APPQOSSYS','SPATIAL_WFS_ADMIN_USR','ORDDATA','APEX_030200','PERFSTAT','SPOTLIGHT','SCOTT','SH','HR','TSMSYS','BI','PM','MDDATA','IX','DIP','OE','DBSNMP','SYSMAN','MDSYS','ORDSYS','EXFSYS','DMSYS','WMSYS','CTXSYS','ANONYMOUS','XDB','ORDPLUGINS','SI_INFORMTN_SCHEMA','OLAPSYS','MGMT_VIEW','SYS','SYSTEM','OUTLN')   AND t.stale_stats = 'YES';

Kết quả mong đợi

Kết quả mong muốn là "no rows selected"


 

Kết quả thực thiện

OWNER                      TABLE_NAME

------------------------------ ------------------------------

XXXENCIE                   EVENT_150819

XXXENCIE                  DE55_150819

XXXENCIE                   AUTH_150819

XXXENCIE                   TOAD_PLAN_TABLE

XXXENCIE                   PARM

XXXENCIE                   XFITS

XXXENCIE                   XCHG

XXXENCIE                   XBINS

XXXENCIE                   USRA

XXXENCIE                   USERS

XXXENCIE                   ULOG

 

OWNER                      TABLE_NAME

------------------------------ ------------------------------

XXXENCIE                   UINT

XXXENCIE                   TRFEE

XXXENCIE                   TRDEF

XXXENCIE                   TRAC

XXXENCIE                   SYDT

XXXENCIE                   STTS

XXXENCIE                   STMT

XXXENCIE                   SCRP

XXXENCIE                   RTCB

XXXENCIE                   RTAD

XXXENCIE                   RPRM

 

OWNER                      TABLE_NAME

------------------------------ ------------------------------

XXXENCIE                   REVS

XXXENCIE                       REPRT

XXXENCIE                   PRRG

XXXENCIE                   PRMXR

XXXENCIE                   PRMVA

XXXENCIE                   PRMTE

XXXENCIE                   PRMSR

XXXENCIE                   PRMRL

XXXENCIE                   PRMRA

XXXENCIE                   PRMMT

XXXENCIE                   PRMMP

 

OWNER                      TABLE_NAME

------------------------------ ------------------------------

XXXENCIE                   PRMFE

XXXENCIE                   PRMCN

XXXENCIE                   PRMCL

XXXENCIE                   PRMCF

XXXENCIE                   PRMCD

XXXENCIE                   PRMCC

XXXENCIE                   PRMAF

XXXENCIE                   PRCDR

XXXENCIE                   PNTE

XXXENCIE                   PIPLN

XXXENCIE                   PCHG

 

OWNER                      TABLE_NAME

------------------------------ ------------------------------

XXXENCIE                   PCEMB

XXXENCIE                   OUTX

XXXENCIE                   OUAD

XXXENCIE                   OCLTR

XXXENCIE                   OACC

XXXENCIE                   NTMP

XXXENCIE                   NOTES

XXXENCIE                   NAVG

XXXENCIE                   MSTM

XXXENCIE                   MSRV

XXXENCIE                   MSERC

 

OWNER                      TABLE_NAME

------------------------------ ------------------------------

XXXENCIE                   MPUR

XXXENCIE                   MPTR

XXXENCIE                   MPPRO

XXXENCIE                   MPAY

XXXENCIE                   MNTE

XXXENCIE                   MKEY

XXXENCIE                   MHST

XXXENCIE                   MFEE

XXXENCIE                       METRN

XXXENCIE                   MESGS

XXXENCIE                   MERCH

 

OWNER                      TABLE_NAME

------------------------------ ------------------------------

XXXENCIE                   MCHG

XXXENCIE                   MCHB

XXXENCIE                   MCHA

XXXENCIE                   MACP

XXXENCIE                   LINX

XXXENCIE                   LETRQ

XXXENCIE                   JORJ

XXXENCIE                   INFO

XXXENCIE                   INEX

XXXENCIE                   INAD

XXXENCIE                   GRVL

 

OWNER                      TABLE_NAME

------------------------------ ------------------------------

XXXENCIE                   GRCD

XXXENCIE                  FRAUD

XXXENCIE                   ERRS

XXXENCIE                   EMBX

XXXENCIE                   EKEY

XXXENCIE                   EDTR

XXXENCIE                   EDTER

XXXENCIE                   EDHD

XXXENCIE                  CYCL

XXXENCIE                   CUSTR

XXXENCIE                   CONF

 

OWNER                      TABLE_NAME

------------------------------ ------------------------------

XXXENCIE                   COLL

XXXENCIE                  CODES

XXXENCIE                   CNTRL

XXXENCIE                   CLOCD

XXXENCIE                   CHGS

XXXENCIE                   CEMV

XXXENCIE                   CDRX

XXXENCIE                   CDAC

XXXENCIE                  CARD

XXXENCIE                   BUSNS

XXXENCIE                   BRNCH

 

OWNER                      TABLE_NAME

------------------------------ ------------------------------

XXXENCIE                   BCTL

XXXENCIE                   BATCH

XXXENCIE                   BANKS

XXXENCIE                   APSM

XXXENCIE                   APPP

XXXENCIE                   APPLN

XXXENCIE                   ALRT

XXXENCIE                   ALRM

XXXENCIE                   ALQUE

XXXENCIE                   ALBNK

XXXENCIE                   ALAGT

 

OWNER                      TABLE_NAME

------------------------------ ------------------------------

XXXENCIE                   AHST

XXXENCIE                   AFDT

XXXENCIE                   ADDN

XXXENCIE                   ADDH

XXXENCIE                   ADDC

XXXENCIE                   ACSE

XXXENCIE                   ACCT

BSMSNEW                    MVIEW_GFG_CURRCODE

BSMSNEW                    BSMS_EVENT

BSMSNEW                    BSMS_AUTH_BK

BSMSNEW                    BSMS_AUTH

 

OWNER                      TABLE_NAME

------------------------------ ------------------------------

BSMSNEW                    BSMS_JOBTIME

BSMSNEW                        BSMS_EVENT_BK

                    

123 rows selected.

Khuyến cáo

         Có tới 123 tables mà statistics của nó không còn phù hợp, nếu có tables nào trong danh sách này được sử dụng thì nên thực hiện gather statistics manual bằng cách sử dụng DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS.

         Lưu ý việc thông tin statistics không còn phù hợp có thể làm cho Oracle khai thác objects có liên quan không được hiệu quả.

5.15. Kiểm tra table bị lock statistics

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS Use: oracle- - - Data Use: sysdba

Lệnh thực hiện

[oracle@ttbcbackup ~]$ sqlplus "/ as sysdba"

SQL>set linesize 300

SQL> SELECT t.owner,t.table_name FROM dba_tab_statistics t WHERE t.object_type = 'TABLE' AND t.owner NOT IN ('ORACLE_OCM','SPATIAL_CSW_ADMIN_USR','APEX_PUBLIC_USER','OWBSYS','OWBSYS_AUDIT','XS$NULL','FLOWS_FILES','APPQOSSYS','SPATIAL_WFS_ADMIN_USR','ORDDATA','APEX_030200','PERFSTAT','SPOTLIGHT','SCOTT','SH','HR','TSMSYS','BI','PM','MDDATA','IX','DIP','OE','DBSNMP','SYSMAN','MDSYS','ORDSYS','EXFSYS','DMSYS','WMSYS','CTXSYS','ANONYMOUS','XDB','ORDPLUGINS','SI_INFORMTN_SCHEMA','OLAPSYS','MGMT_VIEW','SYS','SYSTEM','OUTLN')   AND t.stattype_locked IN ('ALL', 'DATA');

Kết quả mong đợi

         Trừ trường hợp có lock statistics do chủ định, còn lại kết quả mong muốn là "no rows selected"

Kết quả thực thiện

no rows selected

Khuyến cáo

CSDL không có table nào bị lock statistics.

5.16. Kiểm tra tần suất sinh log của ngày gần nhất

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS Use: oracle- - - Data Use: sysdba

Lệnh thực hiện

sqlplus "/ as sysdba"

set linesize 300

SQL> select trunc(COMPLETION_TIME,'HH') Hour,thread# , round(sum(BLOCKS*BLOCK_SIZE)/1048576) MB,count(*) Archives from v$archived_log where trunc(COMPLETION_TIME) between trunc(sysdate) and trunc(sysdate)+3

group by trunc(COMPLETION_TIME,'HH'),thread#  order by 1 ;

SQL> select trunc(COMPLETION_TIME,'DD') Day, thread#, round(sum(BLOCKS*BLOCK_SIZE)/1048576) MB,count(*) Archives_Generated from v$archived_log where trunc(COMPLETION_TIME) between trunc(sysdate) and trunc(sysdate)+3

group by trunc(COMPLETION_TIME,'DD'),thread# order by 1;

Kết quả mong đợi

         Các câu lệnh này sẽ thống kê tần suất log sinh ra trong  ngày gần nhất theo giờ & theo ngày.

         Lưu ý nếu có thể thì chỉ nên để log switch xảy ra với tần suất tối thiểu 20-25 phút  một lần

Kết quả thực thiện

SQL> select trunc(COMPLETION_TIME,'HH') Hour,thread# , round(sum(BLOCKS*BLOCK_SIZE)/1048576) MB,count(*) Archives from v$archived_log where

  2  trunc(COMPLETION_TIME) between trunc(sysdate) and trunc(sysdate)+3

  3  group by trunc(COMPLETION_TIME,'HH'),thread#  order by 1 ;

HOUR     THREAD#     MB   ARCHIVES

--------- ---------- ---------- ----------

18-JUL-19      2    704      6

18-JUL-19      1    692      6

18-JUL-19      2    700      6

18-JUL-19      1    353      3

18-JUL-19      2    358      3

18-JUL-19      1    703      6

18-JUL-19      1    702      6

18-JUL-19      2    698      6

18-JUL-19      2    699      6

18-JUL-19     1        350      3

18-JUL-19      2    712      6

 

HOUR     THREAD#     MB   ARCHIVES

--------- ---------- ---------- ----------

18-JUL-19      1   1071      9

18-JUL-19      2    692      6

18-JUL-19      1        691      6

18-JUL-19      2    937      9

18-JUL-19      1   1443     12

18-JUL-19      1    694      6

18-JUL-19      2   1041      9

18-JUL-19      1   2269     21

18-JUL-19       2       2077     18

18-JUL-19      2    346      3

18-JUL-19      1    692      6

 

22 rows selected.

SQL> select trunc(COMPLETION_TIME,'DD') Day, thread#, round(sum(BLOCKS*BLOCK_SIZE)/1048576) MB,count(*) Archives_Generated

  2  from v$archived_log where trunc(COMPLETION_TIME) between trunc(sysdate) and trunc(sysdate)+3

  3  group by trunc(COMPLETION_TIME,'DD'),thread# order by 1;

DAY      THREAD#     MB ARCHIVES_GENERATED

--------- ---------- ---------- ------------------

18-JUL-19      1   9659             84

18-JUL-19      2   8964             78

Khuyến cáo

         Tần suất switch log của các instnace của CSDL tốt. Instance 1 đang sinh archive log nhiều hơn instance 2 khá nhiều.

5.17. Chạy và kiểm tra báo cáo tải của CSDL

Lệnh thực hiện

User thực hiện

OS Use: oracle- - - Data Use: sysdba

Lệnh thực hiện

sqlplus "/ as sysdba"

SQL>@?/rdbms/admin/awrrpt

Kết quả mong đợi

Nhập các thông tin theo như yêu cầu của script trong quá trình chạy.

Kết quả thực thiện

Các câu lệnh chiếm nhiều thời gian:

Các câu lệnh chiếm CPU cao:

Các câu lệnh đọc từ đĩa nhiều: 

 

Khuyến cáo

         CSDL có hoạt động tốt.

5.18. Performance của hệ thống

Danh sách các câu lệnh:

SQL Id

SQL Text

0hcq140njhv35

update AUTH set NBR_MTHS = :1, MATCHDATE = :2, AUTH_CODE = :3, AUTH_RESP = :4, BILL_AMT = :5, AUTH_ACTN = :6, CARD_NBR = :7, AMT_PURCH = :8, CURRNCY_CD = :9, ACPTOR_ID = :10, CARD_PLAN = :11, ORIG_TYPE = :12, MERCH_TYPE = :13, PROC_TRANS = :14, MCPOS_DATA = :15, ADD_RESP = :16, AUTH_CYCLE = :17, POS_COND = :18, PRINTDATE = :19, REV_REF = :20, PROC_ACC = :21, PROC_TOACC = :22, SEC_LVL = :23, PIN_DATA = :24, CVC_INV = :25, POS_ENTRY = :26, LOCAL_DAY = :27, BANKACCT = :28, SETTLE_DAY = :29, ACCOUNT = :30, ISSR_AMT = :31, LOCAL_TIME = :32, SEQ_NO = :33, TRANS_SRC = :34, FF_IND = :35, BILLMTC_AMT = :36, TRANS_FEE_HOLD = :37, TRAN_ID = :38 where ROWID = CHARTOROWID(:39)

Tải CPU của hệ thống:

Tải Memory của hệ thống:

Khuyến cáo

   Hệ thống có mức tải rất thấp, CSDL hoạt động tốt.


=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master