Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

[VIP] Checklist kiểm tra đảm bảo Oracle Database Singel, RAC hoạt động bình thường

Mục đích: Checklist kiểm tra đảm bảo Oracle Database RAC hoạt động bình thường

STT

Nội dung kiểm tra

Phương pháp thực hiện

Kết quả

Đánh giá

1

Kiểm tra log của Database

Truy nhập với user ‘oracle’chạy lệnh và thay tham số phù hợp:

$tail -1000f $ORACLE_BASE/diag/rdbms/<DB name>/<Instance name>/trace/alert_<Instance name>.log

Giá trị trả về:

- Không có các giá trị Error, Fatal

Đạt

Không đạt

2

Kiểm tra active session, session, blocking session

SELECT /*1.ActiveSession*/ distinct s.inst_id i#, s.username, s.SID SID, s.osuser, s.machine,DECODE(S.WAIT_TIME, 0, S.EVENT, 'CPU') ACTION,

s.sql_id, SUBSTR(DECODE(SS.SQL_TEXT, NULL, AA.NAME, SS.SQL_TEXT), 1, 1000) SQLTEXT,s.logon_time,s.p1text, S.P1, s.p2text, S.P2, s.p3text, S.P3

FROM GV$SESSION S, GV$SQLSTATS SS, AUDIT_ACTIONS AA

WHERE  S.STATUS = 'ACTIVE' AND  S.SQL_ID = SS.SQL_ID (+) AND AA.ACTION = S.COMMAND and s.type != 'BACKGROUND' AND S.TYPE = 'USER' 

and s.username  NOT in ('SYS','SYSMAN','DBSNMP','GGATE')

--AND username in 'USER1'

--and DECODE(S.WAIT_TIME, 0, S.EVENT, 'CPU') like '%cell single block physical read%'

--and lower(ss.sql_text) like lower('%parallel%')

--and s.sid=4588 

--and s.machine like '%USER1%'

--and s.sql_id ='ccwg0nqr1zbu7'

ORDER BY username,sql_id;

 

select /* 2.Total_ActiveSessioins*/ USERNAME,count(*) from gv$session where  status='ACTIVE' group by USERNAME order by count(*) desc;

 

select /* 3.Total_Session*/ username,status, count(*) from gv$session group by username,status order by count(*) desc;

 

Select /*4.Blocking_session*/ inst_id,blocking_session, sid, serial#, sql_id, wait_class, seconds_in_wait, username,STATUS,SCHEMANAME,OSUSER,MACHINE,PROGRAM,TYPE,LOGON_TIME  

From gv$session where blocking_session is not NULL and type not like 'BACKGROUND' order by inst_id;


select /*6.SQL_Detail*/  sql_id,sql_fulltext from gv$sql where  sql_id in ('67bm8d2ah3xhk');

Active, session trong ngưỡng, lock nhỏ (tuỳ từng hệ thống)

Đạt

Không đạt

3

Kiểm tra trạng thái của resource

Truy nhập với user ‘grid’, chạy lệnh:

$ cd $ORACLE_HOME/bin

$ ./crsctl stat res –t

Giá trị trả về:

- Các resource ora.ons; ora.diskmon không cần check

- Các resource phải ở trạng thái ONLINE

 

Đạt

Không đạt

4

Kiểm tra trạng thái listener

Truy nhập với user ‘grid’, chạy lệnh:

$ cd $ORACLE_HOME/bin

$ ./srvctl status listener

Giá trị trả về:

- Kết quả trả về “LISTENER is running on”

- Instance READY

 

Đạt

Không đạt

5

Kiểm tra trạng thái ASM

Truy nhập với user ‘grid’, chạy lệnh:

$ srvctl status asm –detail

Giá trị trả về:

- ASM is running”

Đạt

Không đạt

6

Kiểm tra hoạt động Database

Truy nhập với user ‘oracle’, chạy lệnh:

$ cd $ORACLE_HOME/bin

$ srvctl status asm –detail

Giá trị trả về:

- Database is running”

Đạt

Không đạt

7

Kiểm tra trạng thái Instance Database

Truy nhập với user ‘oracle’, chạy lệnh:

$ sqlplus /as sysdba

SQL>select instance_name, status from gv$instance;

Giá trị trả về:

- Trạng thái: Open

Đạt

Không đạt

8

Kiểm tra log của Cluster

Truy nhập với user ‘grid’ chạy lệnh và thay tham số phù hợp:

$ $tail -1000f $ORACLE_BASE/diag/crs/<DB server>/crs/trace/alert.log

$ tail -1000f $ORACLE_BASE/diag/asm/+asm/<Instance ASM>/trace/*alert*.log

Giá trị trả về:

- Không có các giá trị Error, Fatal

Đạt

Không đạt

9

Kiểm tra dung lượng ASM Diskgroup

Truy nhập với user ‘oracle’, chạy lệnh

$sqlplus / as sysdba

SQL> Select name, type, total_mb, free_mb, (total_mb-free_mb)/total_mb) as PCT, required_mirror_free_mb,

usable_file_mb from v$asm_diskgroup;

Giá trị trả về:

- Các giá trị PCT <=90%

Đạt

Không đạt

10

Kiểm tra dung lượng Tablespace

Truy nhập với user ‘oracle’, chạy lệnh:

SELECT  a.tablespace_name,100 - ROUND ( (NVL (b.bytes_free, 0) / a.bytes_alloc) * 100) "%Usage",   ROUND

(a.bytes_alloc / 1024 / 1024/1024) "Size_GB",   ROUND (NVL (b.bytes_free, 0) / 1024 / 1024/1024) "Free_GB",

   (ROUND (a.bytes_alloc / 1024 / 1024/1024)- ROUND (NVL (b.bytes_free, 0) / 1024 / 1024/1024)) "Used_GB", ROUND ( (NVL (b.bytes_free, 0) / a.bytes_alloc) * 100) "%Free", ROUND (maxbytes / 1048576/1024)  "Max_GB",

   ROUND (maxbytes / 1048576/1024)- (ROUND (a.bytes_alloc / 1024 / 1024/1024)- ROUND (NVL (b.bytes_free, 0) / 1024 / 1024/1024)) "Free_Max_GB",

    ROUND (ROUND ( (a.bytes_alloc - NVL (b.bytes_free, 0)) / 1024 / 1024/1024)/  ROUND (maxbytes / 1048576/1024) * 100) "%Used of Max"

  FROM (  SELECT f.tablespace_name, SUM (f.bytes) bytes_alloc,  SUM (DECODE (f.autoextensible, 'YES', f.maxbytes, 'NO', f.bytes)) maxbytes

            FROM dba_data_files f

     GROUP BY tablespace_name) a,

    (  SELECT f.tablespace_name, SUM (f.bytes) bytes_free  FROM dba_free_space f  GROUP BY tablespace_name) b

 WHERE a.tablespace_name = b.tablespace_name(+)

 --and a.tablespace_name in ('SH_ICC202008')

 and ROUND (maxbytes / 1048576/1024) -   (ROUND (a.bytes_alloc / 1024 / 1024/1024)- ROUND (NVL (b.bytes_free, 0) / 1024 / 1024/1024)) <500

 and ROUND (ROUND ( (a.bytes_alloc - NVL (b.bytes_free, 0)) / 1024 / 1024/1024)/  ROUND (maxbytes / 1048576/1024) * 100)  > 90

 order by "%Used of Max" desc;


hoặc

SQL> select substr(f.tablespace_name,1,30) tbspce,

     round(f.tsbytes/(1024*1024),0) "ALLOCATED(MB)", round(nvl(s.segbytes,0)/(1024*1024),0) "USED(MB)", round((nvl(s.segbytes,0)/f.tsbytes)*100,2) PCT,

     lower(vc.name) as container

from

   (select con_id,tablespace_name,sum(bytes) tsbytes from cdb_data_files group by con_id,tablespace_name) f,

   (select con_id,tablespace_name,sum(bytes) segbytes from cdb_segments group by con_id,tablespace_name) s,

   v$containers vc

where f.con_id=s.con_id(+)

  and f.tablespace_name=s.tablespace_name(+)

  and f.con_id=vc.con_id

order by container, tbspce;

Giá trị trả về:

- Các giá trị PCT <=90%

Đạt

Không đạt

11

Kiểm tra dung lượng mountpoint

Truy nhập với user ‘root’, chạy lệnh:

$df -h

Giá trị trả về:

- User% <=90

Đạt

Không đạt

12

Kiểm tra invalid object

select owner,object_type, object_name,status from   dba_objects where  status = 'invalid' order by owner, object_type, object_name;

Không có invalid object

Đạt

Không đạt

13

Kiểm tra index unusable

SQL> Select idxp.index_name, idxp.partition_name, idxp.status  from dba_ind_partitions idxp where idxp.status<>'usable'

union all

select idx.index_name,idx.table_name,idx.status from dba_indexes idx where idx.partitioned='no' and idx.status not in ('n/a','valid');

Không có index unusable hoặc index đó không sử dụng

Đạt

Không đạt

14

Kiểm tra thông tin statistic

  • Bảng partition

select table_name, partition_name, last_analyzed from DBA_TAB_PARTITIONS where trunc(last_analyzed) > sysdate-7

--and table_owner=‘TEST_OWNER’ and table_name like upper(‘TEST_TAB1’)

order by last_analyzed desc;

 

select owner, table_name, partition_name,last_analyzed  from DBA_TAB_STATISTICS where

trunc(last_analyzed) > sysdate-7

--and owner=‘TEST_OWNER’ and table_name =‘TEST_TAB1’

order by last_analyzed desc;

-   Bảng ko partition:

select owner, table_name,last_analyzed  from dba_tables where

--owner=‘TEST_OWNER’ and

-- table_name like upper('TEST_TAB1') and

trunc(last_analyzed) > sysdate-7

order by last_analyzed desc;

 

select owner, table_name, partition_name,last_analyzed  from DBA_TAB_STATISTICS

where

--owner=‘TEST_OWNER’ and table_name =‘TEST_TAB1’ and

trunc(last_analyzed) > sysdate-7

order by last_analyzed desc;

Ngày hiện tại với bảng partition

Bảng không partition có thể chậm hơn 10 ngày

Đạt

Không đạt

Hy vọng hữu ích cho bạn.
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master