Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

Quy trình thay đổi vị trí và đổi tên Online Redo Log Members

1. Shut down database.
SHUTDOWN

2. Copy online redo log files sang phân vùng mới
mv /diska/logs/log1a.rdo /diskc/logs/log1c.rdo
mv /diska/logs/log2a.rdo /diskc/logs/log2c.rdo


3. Startup database ở chế độ mount (chưa open)
CONNECT / as SYSDBA
STARTUP MOUNT

4. Đổi tên online redo log members
ALTER DATABASE
RENAME FILE '/diska/logs/log1a.rdo', '/diska/logs/log2a.rdo'
TO '/diskc/logs/log1c.rdo', '/diskc/logs/log2c.rdo';

5. Open database
ALTER DATABASE OPEN;

@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master