Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

Quy trình kiểm tra trước và sau khi tiếp nhận quản trị 1 Database Oracle mới


Mục đích: 
·         Nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản trị CSDL
·         Đảm bảo tính thông nhất trong toàn bộ hệ thống CSDL
·         Đảm bảo an toàn, giám sát CSDL khi đưa vào khai thác

Một số nội dung công việc cần thực hiện và kiểm tra lại trước khi tiếp nhận hoặc đưa DB mới vào môi trường hoạt động:
STT
Nội dung
Yêu cầu phải đạt được trước khi tiếp nhận
1
Kiểm tra kiến trúc dự phòng database
Database chạy cơ chế active-active theo công nghệ Oracle Real application cluster (RAC), ứng dụng kết nối đảm bảo khả năng load balance và fail-over trên database
2
Kiểm tra cấu hình Database
1
Redo khai báo ít nhất 3 redo log group mỗi instance DB, mỗi group ít nhất 2 member trên 2 vùng khác nhau, đảm bảo mirror cho nhau
2
DB chạy ở chế độ archive log mode, archive log sinh ra nằm trên 2 vùng đĩa riêng biệt
3
Vi filesytem (optional): UNDO, TEMP, Tablespace ứng dụng có các data file nằm dàn trải trên ít nhất 2 mount point khác nhau.
Vi ASM thì không cn
4
SGA khai báo phù hợp, tổng SGA + PGA tương đương  80%-95% dung lượng RAM vật lý (đm bo OS 5-10GB)
·         Đối với oracle 11g, thống nhất sử dụng các tham số sga_max_size và sga_target như oracle 10g
·         Tham số pga_aggregate_target đặt tương đương 10-20% tổng SGA+PGA nói trên
5
DB_FILES khai báo từ 1000 - 3000, HT Core có th đt 10000
6
Đặt tham  số resource_limit = true để các chính sách user profile đặt trong DB có hiệu lực
7
Đặt các tham số sessions, proceses (500-3000) phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của từng DB
8
Database chạy chế độ Dedacated
Tt nhiên có th đt chế đ share Shared (shared_server từ 50 – 400), các ứng dụng kết nối vào chạy theo chế độ Shared
9
Cấu hình RMAN  giữ ít nhất 2 bản full và đảm bảo các điều kiện sau:
 • Enable db_block_checking
 • Auto backup control file
 • MAXPIECESIZE tối đa 5GB
10
Đối với DB sử dụng ASM khuyến cáo high redundancy disk group (3 way mirroring) hoc external disk group
·         Có ít nhất 2 disk group khác nhau:
+ DATA (FC, cha d liu, spfile, control file, online redo log files, standby redo log files, broker metadata files, change tracking, nếu high redundancy thì có th cha OCR, Voting)
+ RECO (vùng fast recovery area chứa fiel phc v recovery như bn copy ca control file  và 1 member ca online redo log group, archived redo log files, RMAN backups, flashback log files)
·         Mỗi Diskgroup có ít nhất 4 LUN (trừ archivelog, redo log)
·         S dng Oracle Managed Files đ t đng to tên vi tham s khi to:
DB_CREATE_FILE_DEST=+DATA DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_1=+RECO
3
Kiểm tra DB Objects
1.    Các object đặt option noparallel
2.    Các datafile đặt không đặt chế độ auto extend(trừ SYSTEM và SYSAUX)
3.    Drop các user không sử dụng, Revoke quyền DBAcủa các user
4.    Kiểm tra Profile chứa user ứng dụng đảm bảo profile này đặt unlimited cho mọi tham số
5.    Bảng dữ liệu ứng dụng không nằm trên users tablespace
6.    Không xuất hiện corrupt block trong DB
7.    Tất cả các object ở trạng thái valid (các object bị invalid phải drop)
8.    Tất cả index không ở trạng thái unusable
9.    Định dạng tên partition đối với các bảng đánh partition theo thời gian là DATAyyyy, DATAyyyymm hoặc DATAyyyymmdd tuỳ theo loại partition theo năm, tháng hoặc ngày tương ứng
STT
Nội dung
Các công việc cần thực hiện ngay sau khi tiếp nhận
1
Kiểm tra cơ chế backup Database
 • Backup giữ ít nhất 2 bản full có cảnh báo
 • Đẩy FTP dự phòng (đối với các DB chạy trên local disk)
2
Kiểm tra và Cấu hình cảnh báo cho Database
Cấu hình cảnh báo Database như các Database khác đang chạy:
 • Analyze bảng + index
 • Check tác động package
 • Check login DB
 • Check tạo bảng temp
 • Check ASM Diskgroup
 • Check Disk
 • tablespace, listener, performance, instance, log backup, alert log, ….
3
Kiểm tra chính sách quay vòng dữ liệu
Xác định các bảng dữ liệu chạy theo chính sách vòng đời theo quy định
4
Kiểm tra và drop các bảng không sử dụng
 • Drop tất cả các bảng ứng dụng không sử dụng
 • Drop tất cả các bảng rác do user cả nhân tạo ra
 • Tạo thêm tablesapce NGHIEPVU
5
Kiểm trả profile cho user DB
User cả nhân và user ứng dụng đặt trên 2 profile có policy khác nhau (user cá nhân có đặt giới hạn 3 session, expire password 30 ngày, …)
6
Kiểm tra tính năng audit DB
Nếu ở chế độ audit, các bảng log audit cần phải đặt trên tablespace riêng không thuộc system tablespace (DB Core chỉ bật FGA, tắt audit_trail=DB đi để tránh quá tải)

@ Trần Văn Bình - Founder of "Oracle DBA Việt Nam" #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master