Thứ Ba, 14 tháng 11, 2023

Khi delete, truncate table dung lượng bảng thay đổi như thế nào?

Câu hỏi: Khi delete, truncate table thì dung lượng thay đổi như thế nào?

Trả lời:

Có một vài lựa chọn của truncate, với các tùy chọn truncate sẽ ảnh hưởng đến đến không gian lưu trữ được cấp phát và HWM (High Water Mark)

 • delete để lại tất cả không gian được phân bổ cho bảng. HWM vẫn giữ nguyên
 • truncate table ... reuse storage để lại tất cả không gian được phân bổ cho bảng. Nhưng HWM về mức đầu tiên
 • truncate table ... drop storage (mặc định) giải phóng tất cả không gian phía trên minextents của bảng. Và do đó đặt lại mốc HWM
 • truncate table ... drop all storage giải phóng tất cả không gian được phân bổ  từ bảng

Ví dụ 1: Bạn có thể xác minh điều này bằng dbms_space.unused_space:

create table t as 
 select level id, lpad ( 'x', 1000, 'x' ) stuff 
 from  dual
 connect by level <= 1000;

create or replace procedure show_size as

  out_total_blocks        integer;
  out_total_bytes        integer;
  out_unused_blocks       integer;
  out_unused_bytes        integer;
  out_last_used_extent_file_id  integer;
  out_last_used_extent_block_id integer;
  out_last_used_block      integer;

begin

 dbms_space.unused_space(
  segment_owner       => user
  ,segment_name       => 'T'
  ,segment_type       => 'TABLE'
  ,total_blocks       => out_total_blocks
  ,total_bytes        => out_total_bytes 
  ,unused_blocks       => out_unused_blocks
  ,unused_bytes       => out_unused_bytes
  ,last_used_extent_file_id => out_last_used_extent_file_id
  ,last_used_extent_block_id => out_last_used_extent_block_id
  ,last_used_block      => out_last_used_block
 );

 dbms_output.put_line ( 'Total Blocks:  ' || out_total_blocks || ' (blocks in the segment)');
 dbms_output.put_line ( 'Total Bytes:   ' || out_total_bytes || ' (segment size in bytes)');
 dbms_output.put_line ( 'Unused Blocks:  ' || out_unused_blocks || ' (empty blocks)');
 dbms_output.put_line ( 'Unused Bytes:  ' || out_unused_bytes || ' (size of empty space in bytes)');
 dbms_output.put_line ( 'Last Used Block: ' || out_last_used_block || ' (high water mark)');
end;
/ 

exec show_size;

Total Blocks:  256 (blocks in the segment)
Total Bytes:   2097152 (segment size in bytes)
Unused Blocks:  101 (empty blocks)
Unused Bytes:  827392 (size of empty space in bytes)
Last Used Block: 27 (high water mark)

delete t;
commit;

exec show_size;

Total Blocks:  256 (blocks in the segment)
Total Bytes:   2097152 (segment size in bytes)
Unused Blocks:  101 (empty blocks)
Unused Bytes:  827392 (size of empty space in bytes)
Last Used Block: 27 (high water mark)

truncate table t
 reuse storage;

exec show_size;

Total Blocks:  256 (blocks in the segment)
Total Bytes:   2097152 (segment size in bytes)
Unused Blocks:  253 (empty blocks)
Unused Bytes:  2072576 (size of empty space in bytes)
Last Used Block: 3 (high water mark)

truncate table t
 drop storage;

exec show_size;

Total Blocks:  8 (blocks in the segment)
Total Bytes:   65536 (segment size in bytes)
Unused Blocks:  5 (empty blocks)
Unused Bytes:  40960 (size of empty space in bytes)
Last Used Block: 3 (high water mark)

truncate table t
 drop all storage;

exec show_size;

Total Blocks:  0 (blocks in the segment)
Total Bytes:   0 (segment size in bytes)
Unused Blocks:  0 (empty blocks)
Unused Bytes:  0 (size of empty space in bytes)
Last Used Block: 0 (high water mark)


Chú ý: Từ phiên bản 11g R2 và sau, có option  DROP ALL STORAGE

Ví dụ 2: