Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

Chẩn đoán các sự cố Oracle RAC

Bài viết này mô tả các lệnh và tiện ích hữu ích khi chẩn đoán các sự cố RAC.

 • Nhận xét chung
 • crsctl
 • olsnodes
 • cluvfy
 • ORAchk
 • RACcheck

Nhận xét chung

Phần lớn các vấn đề RAC mà tôi gặp phải là do một hoặc nhiều nguyên nhân sau:

 • Cấu hình mạng không chính xác. Hãy nhớ rằng tất cả các địa chỉ IP Pulic, VIP và IP SCAN phải nằm trên cùng một mạng public. Các IP private phải nằm trên một mạng khác với mạng public. IP public và IP private đều phải ping được trước khi cài đặt.

 • Cấu hình đĩa chia sẻ không chính xác. Voting disk và OCR, cũng như tất cả các datafile, cần phải ở trên bộ nhớ dùng chung để RAC hoạt động bình thường. Bất kỳ sự cố nào với cấu hình đĩa dùng chung sẽ khiến RAC lỗi.

 • Thiếu, bỏ qua nhiều điều kiện tiên quyết. Có rất nhiều điều kiện tiên quyết phải được hoàn thành trước khi bạn có thể bắt đầu cài đặt RAC. Có thể bạn bỏ qua các điều kiện đó, nhưng điều này sẽ luôn gây ra vấn đề về sau (nhân - quả báo ứng ngay :) ). Cố gắng đảm bảo đáp ứng tất cả các điều kiện tiên quyết trước khi bắt đầu cài đặt.

 • Không đủ tài nguyên sẵn có. Điều này hay xảy ra với những người thực hiện cài đặt RAC trên máy ảo. Các yêu cầu tối thiểu của 11gR2 RAC là khá nhiều như 4G RAM

Giả sử không có điều nào ở trên là nguyên nhân gây ra sự cố của bạn, bạn có thể sử dụng các tiện ích trong bài viết  để chẩn đoán vấn đề RAC của bạn.


csrctl

crsctl kiểm tra trạng thái cluster:

# cd /u01/app/11.2.0/grid/bin

# ./crsctl check cluster -all
**************************************************************
ol6-112-rac1:
CRS-4537: Cluster Ready Services is online
CRS-4529: Cluster Synchronization Services is online
CRS-4533: Event Manager is online
**************************************************************
ol6-112-rac2:
CRS-4537: Cluster Ready Services is online
CRS-4529: Cluster Synchronization Services is online
CRS-4533: Event Manager is online
**************************************************************
#

Kiểm tra các resource:

# ./crsctl stat res -t
--------------------------------------------------------------------------------
NAME      TARGET STATE    SERVER          STATE_DETAILS    
--------------------------------------------------------------------------------
Local Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.DATA.dg
        ONLINE ONLINE    ol6-112-rac1                 
        ONLINE ONLINE    ol6-112-rac2                 
ora.LISTENER.lsnr
        ONLINE ONLINE    ol6-112-rac1                 
        ONLINE ONLINE    ol6-112-rac2                 
ora.asm
        ONLINE ONLINE    ol6-112-rac1       Started       
        ONLINE ONLINE    ol6-112-rac2       Started       
ora.gsd
        OFFLINE OFFLINE   ol6-112-rac1                 
        OFFLINE OFFLINE   ol6-112-rac2                 
ora.net1.network
        ONLINE ONLINE    ol6-112-rac1                 
        ONLINE ONLINE    ol6-112-rac2                 
ora.ons
        ONLINE ONLINE    ol6-112-rac1                 
        ONLINE ONLINE    ol6-112-rac2                 
ora.registry.acfs
        ONLINE ONLINE    ol6-112-rac1                 
        ONLINE ONLINE    ol6-112-rac2                 
--------------------------------------------------------------------------------
Cluster Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.LISTENER_SCAN1.lsnr
   1    ONLINE ONLINE    ol6-112-rac1                 
ora.LISTENER_SCAN2.lsnr
   1    ONLINE ONLINE    ol6-112-rac2                 
ora.LISTENER_SCAN3.lsnr
   1    ONLINE ONLINE    ol6-112-rac2                 
ora.cvu
   1    ONLINE ONLINE    ol6-112-rac2                 
ora.oc4j
   1    ONLINE ONLINE    ol6-112-rac2                 
ora.ol6-112-rac1.vip
   1    ONLINE ONLINE    ol6-112-rac1                 
ora.ol6-112-rac2.vip
   1    ONLINE ONLINE    ol6-112-rac2                 
ora.rac.db
   1    ONLINE ONLINE    ol6-112-rac1       Open        
   2    ONLINE ONLINE    ol6-112-rac2       Open        
ora.scan1.vip
   1    ONLINE ONLINE    ol6-112-rac1                 
ora.scan2.vip
   1    ONLINE ONLINE    ol6-112-rac2                 
ora.scan3.vip
   1    ONLINE ONLINE    ol6-112-rac2                 
#

olsnodes

olsnodes kiểm tra nốt trong cluster: 

# cd /u01/app/11.2.0/grid/bin

# ./olsnodes
ol6-112-rac1
ol6-112-rac2
#

cluvfy

Có thể bạn sử dụng tiện ích runcluvfy.sh trước khi cài đặt phần mềm clusterware. Sau khi phần mềm Oracle được cài đặt, tiện ích cluvfy cung cấp thông tin hữu ích sau khi cài đặt. Sử dụng cờ "-help" để biết cách sử dụng.

$ cluvfy stage -help

USAGE:
cluvfy stage {-pre|-post} <stage-name> <stage-specific options> [-verbose]

SYNTAX (for Stages):
cluvfy stage -pre cfs -n <node_list> -s <storageID_list> [-verbose]
cluvfy stage -pre 
          crsinst -file <config_file> [-fixup [-fixupdir <fixup_dir>]] [-verbose]
          crsinst -upgrade [-n <node_list>] [-rolling] -src_crshome <src_crshome> -dest_crshome <dest_crshome>
              -dest_version <dest_version> [-fixup [-fixupdir <fixup_dir>]] [-verbose]
          crsinst -n <node_list> [-r {10gR1|10gR2|11gR1|11gR2}]
              [-c <ocr_location_list>] [-q <voting_disk_list>]
              [-osdba <osdba_group>] [-orainv <orainventory_group>]
              [-asm [-asmgrp <asmadmin_group>] [-asmdev <asm_device_list>]] [-crshome <crs_home>]
              [-fixup [-fixupdir <fixup_dir>]] [-networks <network_list>]
              [-verbose]
cluvfy stage -pre acfscfg -n <node_list> [-asmdev <asm_device_list>] [-verbose]
cluvfy stage -pre 
          dbinst -n <node_list> [-r {10gR1|10gR2|11gR1|11gR2}] [-osdba <osdba_group>] [-d <oracle_home>]
             [-fixup [-fixupdir <fixup_dir>]] [-verbose]
          dbinst -upgrade -src_dbhome <src_dbhome> [-dbname <dbname-list>] -dest_dbhome <dest_dbhome> -dest_version <dest_version>
             [-fixup [-fixupdir <fixup_dir>]] [-verbose]
cluvfy stage -pre dbcfg -n <node_list> -d <oracle_home> [-fixup [-fixupdir <fixup_dir>]] [-verbose]
cluvfy stage -pre hacfg [-osdba <osdba_group>] [-orainv <orainventory_group>] [-fixup [-fixupdir <fixup_dir>]] [-verbose]
cluvfy stage -pre nodeadd -n <node_list> [-vip <vip_list>] [-fixup [-fixupdir <fixup_dir>]] [-verbose]
cluvfy stage -post hwos -n <node_list> [-s <storageID_list>] [-verbose]
cluvfy stage -post cfs -n <node_list> -f <file_system> [-verbose]
cluvfy stage -post crsinst -n <node_list> [-verbose]
cluvfy stage -post acfscfg -n <node_list> [-verbose]
cluvfy stage -post hacfg [-verbose]
cluvfy stage -post nodeadd -n <node_list> [-verbose]
cluvfy stage -post nodedel -n <node_list> [-verbose]

$

Ví dụ:

$ cluvfy stage -pre dbcfg -n ol6-112-rac1,ol6-112-rac2 -d /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
$ cluvfy stage -post crsinst -n ol6-112-rac1,ol6-112-rac2

Nếu không lỗi là OK

ORAchk

ORAchk hiện là một phần của Khung sức khỏe tự trị (AHF)  

Oracle cung cấp công cụ ORAchk để kiểm tra cấu hình RAC, CRS, ASM, GI, v.v. Nó hỗ trợ các phiên bản cơ sở dữ liệu từ 10.2-12.1, hãy bắt đầu trước khi check các lệnh khác. Thông tin về ORAchk có sẵn từ ghi chú MOS này.

Tải xuống tệp zip và cài đặt nó bằng cách giải nén.

$ mkdir orachk
$ unzip -d orachk orachk.zip
$ cd orachk
$ ./orachk

CRS stack is running and CRS_HOME is not set. Do you want to set CRS_HOME to /u01/app/12.1.0.1/grid?[y/n][y]

Checking ssh user equivalency settings on all nodes in cluster

Node ol6-121-rac2 is configured for ssh user equivalency for oracle user
 

Searching for running databases . . . . .

. . 
List of running databases registered in OCR
1. cdbrac
2. None of above

Select databases from list for checking best practices. For multiple databases, select 1 for All or comma separated number like 1,2 etc [1-2][1].1
. . 


Checking Status of Oracle Software Stack - Clusterware, ASM, RDBMS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Oracle Stack Status              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Host Name CRS Installed ASM HOME    RDBMS Installed CRS UP  ASM UP  RDBMS UP DB Instance Name
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ol6-121-rac1 Yes       N/A       Yes       Yes    Yes   Yes   cdbrac1  
ol6-121-rac2 Yes       N/A       Yes       Yes    Yes   Yes   cdbrac2  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
[output truncated for this article]

RACcheck

 RACcheck đã được thay thế bởi ORAchk, hiện là một phần của Autonomous Health Framework (AHF) 

Oracle cung cấp công cụ RACcheck ( MOS [ID 1268927.1] ) để kiểm tra cấu hình RAC, CRS, ASM, GI, v.v. Nó hỗ trợ các phiên bản cơ sở dữ liệu từ 10.2-11.2, làm cho nó trở thành điểm khởi đầu hữu ích cho hầu hết các phân tích. Ghi chú MOS bao gồm chi tiết tải xuống và cài đặt. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản 11.2.0.4 trở lên, bạn sẽ có RACcheck theo mặc định.

$ unzip raccheck.zip
$ cd rachcheck
$ chmod 755 raccheck
$ ./raccheck -a

CRS stack is running and CRS_HOME is not set. Do you want to set CRS_HOME to /u01/app/11.2.0/grid?[y/n][y]

Checking ssh user equivalency settings on all nodes in cluster

Node ol6-112-rac2 is configured for ssh user equivalency for oracle user
 

Searching for running databases . . . . .

. 
List of running databases registered in OCR
1. RAC
2. None

Select databases from list for checking best practices. For multiple databases, select 1 for All or comma separated number like 1,2 etc [1-2][1].
. . 


Checking Status of Oracle Software Stack - Clusterware, ASM, RDBMS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Oracle Stack Status              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Host Name CRS Installed ASM HOME    RDBMS Installed CRS UP  ASM UP  RDBMS UP DB Instance Name
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ol6-112-rac1 Yes       Yes       Yes       Yes    Yes   Yes   RAC1   
ol6-112-rac2 Yes       Yes       Yes       Yes    Yes   Yes   RAC2   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
[output truncated for this article]

Chi tiết:

Hy vọng hữu ích cho bạn. 

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
hoặc
https://bit.ly/oaz_fp
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle dataguard, oracle goldengate, oracle weblogic, oracle exadata, hoc solaris, hoc linux, hoc aix

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master