Thứ Ba, 22 tháng 2, 2022

Quản lý storage trong hệ điều hành IBM AIX

  1. Check

Check thông tin physical cạc mạng, cạc HBA

# lscfg -vpl fsci0

# lscfg -vpl ent0

P1-C4-T1:  (C:Card, T:Port)

Check thông tin cổng FC

fcstat fcs0

fcstat fcs1

Tham thông số WWN, LunID của hdisk

--Ccheck WWN, LunID

# lscfg |grep hdisk

* hdisk44          U78A0.001.DNWK4TC-P1-C1-T2-W50050763070392BD-L4000401000000000  MPIO Other FC SCSI Disk Drive

(-----------------------------------------Word Wide Name (50050763070392BD)- LunID (4000401000000000);

LunID: Thông số xác định trên SAN)

 

First find the name of your fibre-channel cards:

 

# lscfg | grep fcs

 

Then get the WWN (for fcs0 in this example):

 

# lscfg -vp -l fcs0 | grep "Network Address"

 

 

# lsattr -El hdisk28

Machine generated alternative text:
PCM 
di dth 
hcheck_cmd 
hcheck_interval 
location 
max_r etry_del ay 
max _ transfer 
node _ name 
queue _ depth 
reserve_pol i cy 
start _ timeout 
PCM/ fri end/fcpother 
round _ robin 
60 
nonactnve 
Oxo 
60 
ox4 
ox50060e8004a53b15 
120 
no_reserve 
ox18051 
240C50 OASga0213060PEN- 
ox50060e8004a53b15 
V07HITACH1fcp 
path control Module 
Device CLEARS its Queue on error True 
Distributed Error Percentage 
Distributed Error sample T -Ime 
Health check command 
Health check Interval 
Health check Mode 
Location Label 
Logical unit Number ID 
L LIN Reset supported 
Maximum Quiesce Time 
Maximum TRANSFER size 
FC Node Name 
physical volume identifier 
use QERR bit 
Queuing TYPE 
Queue DEPTH 
REASSIGN time out value 
Reserve policy 
READ/WRITE time out value 
START unit time out value 
unique device identifier 
FC world wide Name

Check thông tin hdisk dùng SAN nào, volumneID

-- Chi tiết các vùng SAN

lsdev -Cc disk -F name | while read hdisk; do echo ${hdisk},$(odmget -q "name=${hdisk} and attribute=unique_id" CuAt|grep value|cut -d '"' -f2); done


-- Thông tin trên SAN IBM DS8700: 6005076307FFD2BD000000000000012D

[root@dbaviet1 /]#lscfg -vpl hdisk60

  hdisk60          U78A0.001.DNWK4TC-P1-C1-T2-W50050763070392BD-L4001402D00000000  MPIO Other FC SCSI Disk Drive

 

        Manufacturer................IBM      Đây là tên hãng Storage cấp phát

     Machine Type and Model......2107900    

     Part Number.................

     ROS Level and ID............31343030

     Serial Number...............75FDZ810 Đây là thông số để phân biệt nếu có 2 con Hitachi cùng cấp LUN có ID giống nhau

     EC Level....................

     FRU Number..................

     Device Specific.(Z0)........000005329F101002

     Device Specific.(Z1)........12D   <---Đây là ID để check trên storage , 01:2D là Volume Name  

     Device Specific.(Z2)........075

     Device Specific.(Z3)........25816

     Device Specific.(Z4)........

     Device Specific.(Z5)........

     Device Specific.(Z6)........

 

-- SAN HITACHI có thể hệ 16

Device Type:  block

[root@dbaviet1 /]#lscfg -vpl hdisk6

hdisk6           U78A0.001.DNWK4TC-P1-C1-T2-W50060E801026C5B2-L0  Other FC SCSI Disk Drive

 

     Manufacturer................HITACHI

     Machine Type and Model......DF600F     

     Part Number.................

     ROS Level and ID............30303030

     Serial Number...............85017739

     EC Level....................

     FRU Number..................7739

     Device Specific.(Z0)........00000432B3001102

     Device Specific.(Z1)........0036 <--- 0036 là hệ 16 --> hệ 10 là 3.16+6.1=54

     Device Specific.(Z2).........

     Device Specific.(Z3).........

     Device Specific.(Z4)..........|.

     Device Specific.(Z5)........

     Device Specific.(Z6)........

 

 

  PLATFORM SPECIFIC

 

  Name:  disk

Node:  disk

Device Type:  block

Size disk

Size disk

[root@dbaviet1 /]#getconf DISK_SIZE /dev/hdisk15

1923918

[root@dbaviet2 /]#getconf DISK_SIZE /dev/hdisk15

1923918

hdisk, disk name

root@dbaviet1 /]# lspv 

hdisk0          00f66efa9182061f                    rootvg      active

hdisk1          00f66efa2440b9dc                    rootvg      active

hdisk2          none                                nsd_gpfsdisk

hdisk5          none                                nsd_gpfsdisk2  

hdisk6          none                                None       

hdisk7          none                                nsd_s01    

hdisk8          none                                nsd_s02    

hdisk9          00f66efa1277c572                    goldengate_vg   active

hdisk10         none                                nsd_u02

disk name, file system

# mmlsnsd

File system   Disk name NSD servers                               

---------------------------------------------------------------------------

 gpfs2_lv  nsd_gpfsdisk2 DBAVIETdb1_gpfs,DBAVIETdb2_gpfs 

 gpfs_lv   nsd_gpfsdisk DBAVIETdb1_gpfs,DBAVIETdb2_gpfs 

 gpfs_s01  nsd_s01  DBAVIETdb1_gpfs,DBAVIETdb2_gpfs 

 gpfs_s02  nsd_s02  DBAVIETdb1_gpfs,DBAVIETdb2_gpfs 

 gpfs_u02_lv   nsd_u02  DBAVIETdb1_gpfs,DBAVIETdb2_gpfs

file system , mount point


[root@DBAVIETdb1 /]#mount

  node       mounted    mounted over vfs   date    options 

-------- ---------------  ---------------  ------ ------------ ---------------

      /dev/hd4     /            jfs2   Oct 19 02:45 rw,log=/dev/hd8

      /dev/hd2     /usr         jfs2   Oct 19 02:45 rw,log=/dev/hd8

      /dev/hd9var  /var         jfs2   Oct 19 02:45 rw,log=/dev/hd8

      /dev/hd3     /tmp         jfs2   Oct 19 02:45 rw,log=/dev/hd8

      /dev/fwdump  /var/adm/ras/platform jfs2   Oct 19 02:46 rw,log=/dev/hd8

      /dev/hd1     /home        jfs2   Oct 19 02:47 rw,log=/dev/hd8

      /dev/hd11admin   /admin       jfs2   Oct 19 02:47 rw,log=/dev/hd8

      /proc        /proc        procfs Oct 19 02:47 rw         

      /dev/hd10opt /opt         jfs2   Oct 19 02:47 rw,log=/dev/hd8

      /dev/livedump /var/adm/ras/livedump jfs2   Oct 19 02:47 rw,log=/dev/hd8

      /dev/fslv01  /oracle      jfs2   Oct 19 02:47 rw,log=/dev/hd8

      /dev/fslv00  /backup      jfs2   Oct 19 02:47 rw,log=/dev/hd8

      /dev/fslv02  /goldengate  jfs2   Oct 19 02:47 rw,log=/dev/loglv00

      /dev/gpfs2_lv /gpfs        mmfs   Oct 19 02:48 rw,mtime,atime,dev=gpfs2_lv

      /dev/gpfs_lv /gpfs2       mmfs   Oct 19 02:48 rw,mtime,atime,dev=gpfs_lv

      /dev/gpfs_s01 /s01         mmfs   Oct 19 02:48 rw,mtime,atime,dev=gpfs_s01

      /dev/gpfs_s02 /s02         mmfs   Nov 10 02:48 rw,mtime,atime,dev=gpfs_s02

      /dev/gpfs_u02_lv /u02         mmfs   Oct 19 02:48 rw,mtime,atime,dev=gpfs_u02_lv

--Những ổ có MPIO là đi qua 2 đường HBA

[root@DBAVIETdb2 /]#lsdev -Cc disk

hdisk0  Available 00-08-00 SAS Disk Drive

hdisk1  Available 00-08-00 SAS Disk Drive

hdisk2  Available 04-00-01 Other FC SCSI Disk Drive

hdisk3  Defined   04-00-01 Other FC SCSI Disk Drive

hdisk4  Defined   04-00-01 Other FC SCSI Disk Drive

hdisk5  Available 05-00-01 MPIO Other FC SCSI Disk Drive

hdisk6  Available 04-01-01 Other FC SCSI Disk Drive

hdisk7  Available 05-00-01 MPIO Other FC SCSI Disk Drive

hdisk8  Available 04-01-01 Other FC SCSI Disk Drive

hdisk9  Available 04-01-01 Other FC SCSI Disk Drive

hdisk10 Available 05-00-01 MPIO Other FC SCSI Disk Drive


Check có đĩa qua 2 đường HBA

--IPMP nhận đủ ít nhất 02 đường

 [root@DBAVIETdb1 /]#lspath

..

Enabled   hdisk15 fscsi1

Enabled   hdisk15 fscsi2

Enabled   hdisk16 fscsi1

Enabled   hdisk16 fscsi2

Enabled   hdisk17 fscsi1

Enabled   hdisk17 fscsi2

Enabled   hdisk18 fscsi1

Enabled   hdisk18 fscsi2

Enabled   hdisk19 fscsi1

Enabled   hdisk19 fscsi2

Enabled   hdisk20 fscsi1

Enabled   hdisk20 fscsi2

Enabled   hdisk21 fscsi1

Enabled   hdisk21 fscsi2

 

 

[root@DBAVIETdb2 /]#lspath

...

Enabled   hdisk15 fscsi1

Enabled   hdisk15 fscsi2

Enabled   hdisk16 fscsi1

Enabled   hdisk16 fscsi2

Enabled   hdisk17 fscsi1

Enabled   hdisk17 fscsi2

Enabled   hdisk18 fscsi1

Enabled   hdisk18 fscsi2

Enabled   hdisk19 fscsi1

Enabled   hdisk19 fscsi2

Enabled   hdisk20 fscsi1

Enabled   hdisk20 fscsi2

Enabled   hdisk21 fscsi1

Enabled   hdisk21 fscsi2

 

$ iostat 5

$ lspv // hien thi o dia

$ errpt   // hien thi ma loi

# lspath: check số đường trên HBA (Thường 2 đường)

# errrpt |more: check log

 

# lscfg -vpl hdisk5: check thông tin ổ cứng, kết nối đến storage nào

# cfgmgr: scan lại phần cứng

# mmgetstate -aL: trạng thái của GPFS

# lsdev -Cc disk

# lsdev -Cc adapter

Check, config multipath

Kiểm tra multipath: lspath

Kiểm tra thiết lập Multipath Load Balance: lsattr -El <hdiskX> | grep algorithm

Kiểm tra IO theo nhiều card: iostat -a 3

Cấu hình IO chạy Multipath Load Balance cho hdisk: chdev -l <hdiskX> -a algorithm=round_robin

Đổi tên (rename)

rendev -l hdisk2 -n hdisk3

 

2. Cấu hình

  • Mount

mmmount /dev/gpfs_s02

 

  • Tăng size cho thư mục /tmp trên AIX :

  

#chfs -a size=+512M /tmp

 

#chfs -a size=+4G /var

 

--Chú ý kiểm tra dung lượng trước và sau khi thêm bằng lệnh

# lsfs

  • FSCK: Quy trình Thực Hiện fsck rootvg trên hệ điều hành AIX                

TT

Nguy cơ mất an toàn


Biện pháp an toàn

Đơn vị thực hiện

2.1

Lỗi file system, không boot được OS, lỗi phần cứng phát sinh.


Thực hiện backup full OS và ứng dụng trước khi thực hiện

Admin

3. Quy trình chi tiết ( Detail Procedure)

TT

Các bước thực hiện ( Task description)


Thời gian

Đơn vị thực hiện ( Owner)

3.1

Tắt ứng dụng,Database


15'

Admin

 

Tắt ứng dụng,database, OS


 

 

3.2

Boot OS từ CDROM


5'

Admin

 

Chọn Start Maintenance Mode for System Recovery

Chọn Access a Root Volume Group

Chọn 0 continue

Chọn the root volume group by number

Chọn Access this volume group and start a shell before mounting file systems (Option 2)


 

Admin

3.4

Chạy fsck để fix lỗi file system


30'

Admin

 

fsck -y /dev/hd4

 fsck -y /dev/hd2

 fsck -y /dev/hd3

 fsck -y /dev/hd9var

 fsck  -y /dev/hd1

 fsck  -y /dev/oraclelv


 

Admin

3.8

reboot hệ thống 

 

shutdow -F

boot OS từ ổ đĩa

Theo dõi kiểm tra IO đến hdisk 0

errpt


 

 

3.12

Bật ứng dụng,database


15'

Admin

3.13

Rollback :

Sử dụng bản backup restore OS


120'

Admin

4

Tài liệu tham khảo ( Reference document)


 

 

 

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1000131


 

 

 

3. Test đọc ghi

{Dbaviet1:oracle}/home/oracle -> dd if=/dev/rhdisk7 of=/tmp/test.dd bs=8192 count=1000


{Dbaviet1:oracle}/home/oracle -> dd if=/dev/rhdisk28 of=/tmp/test.dd bs=8192 count=1000


Hy vọng hữu ích cho bạn.


=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master