Thứ Ba, 22 tháng 2, 2022

Quản lý tài nguyên trong hệ điều hành IBM AIX

CPU

topas: Chú ý trường idle (nếu idel < 20% cần check xem tiến trình nào chiếm CPU để xử lý

RAM

  • Total

topas

(Cột MEMORY --> Real, MB)

nmon -> m

svmon -O unit=GB

lsattr -El sys0 -a realmem

#!/usr/bin/ksh

#

# Quick view of memory usage under AIX

#

 

USED=`svmon -G | head -2 | tail -1 | awk '{ print $3 }'`

USED=`expr $USED / 256`

TOTAL=`lsattr -El sys0 -a realmem | awk '{ print $2 }'`

TOTAL=`expr $TOTAL / 1000`

FREE=`expr $TOTAL - $USED`

 

echo "\nMemory Information"

echo "=================="

echo "total memory = $TOTAL MB"

echo "free memory  = $FREE MB"

echo "used memory  = $USED MB"

 

exit 0

bootinfo -r

lsdev -C|grep mem


  • Used

topas

(Cột MEMORY --> Used=%Comp + %NonComp)

nmon --> m


  • Thông tin bổ sung:

Kiểm tra tải của hệ thống XXX hiện tại bình thường, hệ thống hiển thị sử dụng 99.9% Memory trong khi cấu hình RAM cho ứng dụng < 50% là do cơ chế cache mặc định của hệ thống AIX sẽ sử dụng phần memory còn trống làm cache.

Cụ thể giải thích qua 02 câu lệnh Bình thường sử dụng như sau: 

- Phần numperm (câu lệnh topas) ~ % Noncomp (câu lệnh nmon) =55.2%  <<--- FS cache

- Phần Process +  System (câu lệnh topas) = 29% + 15% = Comp (câu lệnh topas)= 44%  <<--Memory sử dụng cho các tiến trình của APP và OS

(Xem hình dưới)

Như vậy, thực tế phần memory sử dụng cho APP chỉ 29,5%, còn lại cho OS 15.2%, FS cache 55,2%.


Nếu cần xác định hệ thống có thiểu RAM hay cần tunning memory không thì sử dụng lệnh vmstat. Nếu tham số pi/po thường xuyên khác 0, hệ thống đang có vấn đề về memory vì phải dùng page in page out, tức là dùng memory của ổ cứng 


Tham khảo:

https://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_aix_61/com.ibm.aix.performance/mem_usage_vmstat.htm?lang=en


Swap

  • Check  dung lượng swap

# topas

(mục Paging Space --> Size, MB)

Hoặc:

# lsps -a

# lsps -s

  • Thay đổi dung lượng:

C1:

chps -s '15' hd6 -- tăng thêm 15GB cho swap

C2:

Smit --> System Storage Management --> Logical Volume Manager --> Paging Space --> Change/show characteristics of a Paging Space --> enter --> Number of additiional logical partitions --> gõ 15

IO

-- Test tốc độ đọc ghi

{Dbaviet1:oracle}/home/oracle -> dd if=/dev/rhdisk7 of=/tmp/test.dd bs=8192 count=1000

 

{Dbaviet1:oracle}/home/oracle -> dd if=/dev/rhdisk28 of=/tmp/test.dd bs=8192 count=1000

 

-- Check IO

iostat 1

Network

traceroute 192.168.56.10: Xem đoạn nào bị chậm

ping 192.168.56.10: Nếu thời gian phản hồi lớn thì check lại mạng

Tham khảo (chưa check)

vmstat -hv

svmon -G

ps aux

vmo -F -a


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master