Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

4.Mạng network bridge trong Docker kết nối các container với nhau

 • Liên kết mạng các Container
 • Cài đặt PHP
 • Cài đặt Apache
 • Liên kết Apache MySQL với nhau
 • Cài đặt MySQL
 • Cài đặt Wordpress

Network trong Docker, liên kết mạng các container

Docker cho phép bạn tạo ra một network (giao tiếp mạng), sau đó các container kết nối vào network. Khi các container cùng một network thì chúng có thể liên lạc với nhau nhanh chóng qua tên của container và cổng (port) được lắng nghe của container trên mạng đó.

Để liệt kê các network đang có:

docker network ls

Các network được tạo ra theo một driver nào đó như bridgenoneoverlaymacvlan. Trong phần này sẽ sử dụng đến bridge network: nó cho phép các container cùng network này liên lạc với nhau, cho phép gửi gói tin ra ngoài. Tạo một bridge network với tên network là name-network.

docker network create --driver bridge name-network

Khi tạo một container, ấn định nó nối vào network có tên là name-network thì thêm vào tham số --network name-netowrk trong lệnh docker run. Khi một container có tên name-container đã được tạo, để thiết lập nó nối vào network có tên name-network.

docker network connect name-network name-container

Cổng - Port

Các kết nối mạng thông qua các cộng, để thiết lập cấu hình các cổng của container chú ý: có cổng bên trong container, có cổng mở ra bên ngoài (public), có giao thức của cổng (tpc, udp). Khi chạy container (tạo) cần thiết lập cổng thì đưa vào lệnh docker run tham số dạng sau:

docker run -p public-port:target-port/protocol ... 
 • public-port : cổng public ra ngoài (ví dụ 808080 ...), các kết nối không cùng network đến container phải thông qua cổng này.
 • target-port : cổng bên trong container, cổng public-port sẽ ánh xạ vào cổng này. Nếu các container cùng network có thể kết nối với nhau thông qua cổng này.

Sau đây sẽ thực hành tạo ra 3 container, chạy 3 dịch vụ khác nhau là httpdphp-fpmmysql. Tạo một mạng bridge để liên kết những container này với nhau (giao tiếp với nhau qua cổng nội bộ httpd:80, php-fpm:9000, mysql:443). Trong đó thiết lập thêm httpd mở cổng public 8080 để ánh xạ vào 80 của nó.

Cài đặt PHP trên Docker

Chọn cài đặt php:7.3-fpm (các phiên bản khác tương tự) đây là PHP 7.3 cài đặt sẵn PHP-FPM, mặc định cho phép apache gọi đến PHP thông qua proxy với cổng 9000, xem thêm Apache Handler PHP Handler, phù hợp để tạo một container riêng chuyên chạy PHP.

Tạo một container chạy PHP từ image php:7.3-fpm, đặt tên container này là c-php

docker run -d --name c-php -h php -v "/mycode/php":/home/phpcode php:7.3-fpm

Các tham số tạo, chạy container như đã biết trong phần trước, ở đây cụ thể là:

 • -d : container sau khi tạo chạy luôn ở chế độ nền.
 • --name c-php : container tạo ra và đặt luôn cho nó tên là c-php (Tương tác với container dễ đọc hơn khi sử dụng tên thay vì phải sử dụng mã hash id, nếu không đặt tên thì docker sinh ra tên ngẫu nhiên).
 • -h php đặt tên HOSTNAME của container là php
 • -v "/mycode/php":/home/phpcode thư mục trên máy host /mycode/php (với Windows đường dẫn theo OS này như "c:\path\mycode\php") được gắn vào container ở đường dẫn /home/phpcode.
 • php:7.3-fpm là image khởi tạo ra container, nếu image này chưa có nó tự động tải về.

Sau lệnh này, một container đã tạo container có tên đặt là c-php từ image php:7.3-fpm. Hãy kiểm tra tình hình các container xem sao với lệnh:

docker ps -a
php 73

Như hình trên, một container có tên c-php được tạo ra, chạy với lệnh script mặc định docker-php-entrypoint, dịch vụ PHP-FPM chạy và lắng nghe ở cổng 9000. Script mặc định này mô tả trong một file Dockerfile, loại file này sẽ tìm hiểu sau. Ở đây bạn có thể xem thông tin file này kèm trong image bằng lệnh.

docker inspect image_name_or_id
docker inspect php:7.3-fpm

Trong image php:7.3-fpm thì đọc thông tin này, có mục:

"Entrypoint": [ "docker-php-entrypoint" ],

Vì Entrypoint quy định các lệnh chạy mặc định khi tạo - chạy container, nên bạn thấy script docker-php-entrypoint được chạy.

Chú ý: trong một số image, Entrypoint chạy script kết thúc ngay dẫn đến container kết thúc ngay, kể cả khi khởi chạy lại container bằng docker start thì nó cũng kết thúc luôn. Những loại image như vậy, cần tiến trình hoạt động dài để giữ cho container sống. Để khắc phục, thêm vào nó tham số -i ở lệnh docker run

Giờ nếu muốn nhảy vào tương tác với container này (container phải đang chạy), thì gọi lệnh bash của nó bằng cách:

docker exec -it c-php bash

Đang trong container, hãy gõ lệnh kiểm tra php version:

php -v

Kết quả hiện thị thông tin phiên bản PHP, vậy bạn đã có một container PHP rồi!. Thử tạo một script PHP có tên test.php và chạy nó từ dòng lệnh của container này.

cd /home/phpcode/
echo "<?php echo 'Hello World';" > test.php
php test.php  #chạy test.php

#Kết quả: Hello World!

Bạn có thể copy, chỉnh sửa các file theo đường dẫn của máy Host /mycode/php và nó truy cập được từ containr trong đường dẫn /home/phpcode/

Mở rộng: có sẵn một script có tên là docker-php-ext-configure và docker-php-ext-install để bạn cấu hình, cài các Extension cho PHP, ví dụ nếu muốn có thêm OpCache thì gõ:

docker-php-ext-configure opcache --enable-opcache \
  && docker-php-ext-install opcache

Cài thêm mysqli - extension để kết nối PHP đến MySQL

docker-php-ext-configure opcache --enable-mysqli \
  && docker-php-ext-install mysqli

Cài thêm pdo_mysql - extension để kết nối PHP đến MySQL với thư viện PDO

docker-php-ext-configure opcache --enable-pdo_mysql \
  && docker-php-ext-install pdo_mysql

File php.ini mà PHP nạp nằm ở /usr/local/etc/php, để có file ini này gõ lệnh:

cp /usr/local/etc/php/php.ini-production /usr/local/etc/php/php.ini

Để có trình soạn thảo text nano gõ lệnh:

apt-get update && apt-get install nano

Nếu cần chỉnh sửa thiết lập nào đó, vào ini chỉnh sủa, gõ lệnh:

nano /usr/local/etc/php/php.ini

Khi cài đặt extension, thay đổi thiết lập để hiệu lực hãy khởi động lại container này bằng lệnh:

docker restart c-php

Kiểm tra các phần mở rộng đã có trong PHP bằng lệnh php -m, cái nào cần dùng còn thiếu thì cài vào theo cách như trên.

Cài đặt APACHE HTTPD trên Docker

Apache là máy chủ HTTPD rất phổ biến, nhất là các server Linux. Tải về httpd bản mới nhất:

docker pull httpd

Tạo một container httpd đặt tên là c-httpd

docker run -di -p 8080:80 -p 443:443 --name c-httpd -h httpd -v "/mycode/php":/home/phpcode httpd

Trong lệnh trên, có tham số -p 8080:80 để thiết lập cổng cho container, nếu không thiết lập thì mặc định một container không mở cổng nào cả, với thiết lập trên - khi truy cập cổng 8080 trên HOST, sẽ ánh xạ vào cổng 80 của container, cổng mà máy chủ httpd đang lắng nghe.

Giờ từ trình duyệt, vào địa chỉ httpd://localhost:8080 thấy có kết quả

php 73

Vậy đã có một container - httpd đang chạy!

Muốn chỉnh sửa file config httpd.conf

 • File config tại: /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
 • Nếu muốn cài trình soạn thảo nano gõ lệnh apt-get update & apt-get install nano

Vậy để soạn thảo config bạn gõ (nếu chưa có nano thì cài vào như ở trên) nano /usr/local/apache2/conf/httpd.conf

Thiết lập PHP Handler

Xem thêm PHP Hander, ứng dụng PHP nằm ở container c-php, tên này nếu cũng dùng để container khác cùng mạng liên lạc đến mà không cần dùng IP cụ thể, (Ở phần sau sẽ thiết lập 2 container này cùng nối vào một network). Vì vậy, thêm vào httpd.conf dòng cấu hình sau để khi truy vấn đến file .php thì nó sẽ chạy PHP từ Proxy:

AddHandler "proxy:fcgi://c-php:9000" .php

Do Handler này gọi PHP thông qua proxy, nên Apache phải kích hoạt module liên quan đến proxy, mở file httpd.conf và bỏ commnet trên các dòng:

LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
  LoadModule proxy_fcgi_module modules/mod_proxy_fcgi.so

Sửa xong khởi động lại apache:

apachectl -k restart

Liên kết Apache và PHP-FPM

Để hai container c-php và c-httpd liên lạc được với nhau (ví dụ từ httpd với proxy:fcgi://c-php:9000), thì ta thiết lập chúng cùng một mạng. Trước tiên, kiểm tra xem có những mạng nào!

docker network ls

Giờ ta sẽ tạo ra một mạng với Driver là bridge đặt tên là www-net (cùng cấu hình mạng Host)

docker network create --driver bridge www-net
php 73

Danh sách mạng của Docker đã có mạng www-net vừa tạo ra. Giờ ta thiết lập container c-php và c-httpd nối vào mạng này.

docker network connect www-net c-php
docker network connect www-net c-httpd

Kiểm tra thông tin mạng www-net

docker network inspect www-net

Thấy có đoạn thông tin

"Containers": {
  "a0112f016627ee477376bdbd93fdf2948d55b54d2326fb488865592a99f3be1c": {
    "Name": "c-httpd",
    "EndpointID": "bd2e5af336ddb27891bb130c53c6707f4090a0ffcf67068d0f4762cd45eeafdb",
    "MacAddress": "02:42:ac:12:00:03",
    "IPv4Address": "172.18.0.3/16",
    "IPv6Address": ""
  },
  "c4dd6ecd43b48d47653fed19bc7fea483c378f807bf08b6fda42ac7b7d35fcff": {
    "Name": "c-php",
    "EndpointID": "2464bdc048650e87484c89a73f04f7b582a6ad2840f7d7095ffe5360a0e572ff",
    "MacAddress": "02:42:ac:12:00:02",
    "IPv4Address": "172.18.0.2/16",
    "IPv6Address": ""
  }
},

Như vậy 2 container trên đã cùng một network với địa chỉ IP cho từng container. Hai container này đã có thể liên lạc với nhau qua giao tiếp mạng, bạn có thể kiểm tra bằng cách vào container này và dùng lệnh ping đến IP của container kia.

Chú ý để có lệnh ping cần cài đặt

apt-get update && apt-get install iputils-ping -y

Đến đây thì đã Apache đã gọi được PHP, ta sẽ thử cấu hình và chạy một file php. Trước tiên, mở httpd.conf và chỉnh sửa thư mục gốc mặc định nằm ở /home/phpcode. Tìm đến:

DocumentRoot "/usr/local/apache2/htdocs"
<Directory "/usr/local/apache2/htdocs">
Thay bằng:
DocumentRoot "/home/phpcode"
<Directory "/home/phpcode">
Hãy tạo file /home/phpcode/test.php
nano /home/phpcode/test.php

Nhập vào nội dung:

<php
  phpinfo();

Lưu lại, và từ máy Host vào trình duyệt với địa chỉ, http://localhost:8080/index.php, thấy nội dung sau:

php 73

Như vậy đã hoàn thành thiết lập Apache - PHP trên 2 container khác nhau, chia sẻ dữ liệu và cùng một mạng

Cài đặt MySQL

Trong phần này sẽ tạo và cài đặt mysql trên một container để cuối cùng có bộ ba container Apache HTTP - PHP 7.3 - MySQL 8, như vậy có một webserver hoàn chỉnh để cài đặt, phát triển các ứng dụng web

Tạo, chạy container từ image mysql (image này nếu chưa có ở local, nó sẽ tự tải về), đặt tên là c-mysql

docker run -it --network www-net --name c-mysql -h mysql \
    -v "/mycode/db":/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=abc123 mysql

Các tham số của lệnh trên:

 • --network www-net container sẽ kết nối với mạng có tên www-net (cùng mạng với c-phpc-httpd)
 • -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=abc123 đặt password cho user root, quản trị mysql là abc123
 • -v "/mycode/db":/var/lib/mysql nơi lưu trữ các database là ở thư mục /mycode/db của máy Host, làm điểu này để có không mất db khi cần xóa container, hoặc khi cần sử dụng lại các db cũ.

Sau lệnh này, bạn đang chạy MySQL cùng mạng với PHP, APACHE và cổng mở là 3306, file cấu hình ở /etc/mysql/my.cnf, có thể thoát khỏi terminal đang chạy với tổ hợp phím CTRL + P, CTRL + Q

Đây là mysql 8, mặc định không sử dụng plugin mysql_native_password, để các ứng dụng thông dụng kết nối dễ dàng tương thích bạn có thể chỉnh file cấu hình để sử dụng loại plugin này.

Trước tiên vào lại container c-mysql cài đặt trình soạn thảo nano

docker exec -it c-mysql bash
apt-get update
apt-get install nano

Mở file my.cnf

nano /etc/mysql/my.cnf

Thêm vào nội dung:

[mysqld]
default-authentication-plugin=mysql_native_password

Ra khỏi container và khởi động lại docker restart c-mysql, giờ thì đã có server MySQL đang chạy, các ứng dụng cùng mạng muốn sử dụng có thể kết nối đến nó qua cổng 3306

Về phần quản trị MySQL có thể xem thêm Quản trị MySQL Server

Thử thực hành vào container này và quản trị tạo một user, tạo một db

docker exec -it c-mysql bash            #nhảy vào container
mysql -uroot -pabc123               #kết nối vào MySQL Server

#Từ dấu nhắc MySQL, Tạo một user tên testuser với password là testpass

CREATE USER 'testuser'@'%' IDENTIFIED BY 'testpass';

#Tạo db có tên db_testdb
create database db_testdb;

#Cấp quyền cho user testuser trên db - db_testdb
GRANT ALL PRIVILEGES ON db_testdb.* TO 'testuser'@'%';
flush privileges;

show database;      #Xem các database đang có, kết quả có db bạn vừa tạo
exit;           #Ra khỏi MySQL Server

Đến đây đã hoàn hàm xây dựng xong các Container với 3 thành phần: APACHE HTTPD - MYSQL - PHP để phát triển và chạy các ứng dụng Web. Sau đây sẽ là ví dụ cài đặt Wordpress

Cài đặt Wordpress trên Docker

Ta sẽ cấu hình để chạy một tên miền ảo, ví dụ này chọn mywordpressblog.com, trước tiên vào chỉnh file host của máy tại /etc/host (trên Windows tại C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts), thêm vào:

127.0.0.1	mywordpressblog.com

Tải Wordpress (Download Wordpress) về, giải nén vào thư mục máy host /mycode/php/blog (Tương ứng chính là thư mục /home/phpcode/blog trong container). Tiếp theo vào container c-httpd, tạo một VirtualHost cho tên miền này, cấu hình để thư mục làm việc là /home/phpcode/blog/:

Mở httpd.conf thêm vào cuối:

<VirtualHost *:80>
  ServerName mywordpressblog.com
  ServerAdmin xuanthulab@gmail.com
  DocumentRoot /home/phpcode/blog/
  CustomLog /dev/null combined
  #LogLevel Debug
  ErrorLog /home/phpcode/blog/error.log
  <Directory /home/phpcode/blog/>
    Options -Indexes -ExecCGI +FollowSymLinks -SymLinksIfOwnerMatch
    DirectoryIndex index.php
    Require all granted
    AllowOverride None
  </Directory>
</VirtualHost>

Lưu lại và khởi động lại c-httpd (apache).

Vào container c-mysql để tạo một database cho user testuser làm database wordpress.

docker exec -it c-mysql bash
mysql -uroot -pabc123
create database wp_blog;
GRANT ALL PRIVILEGES ON wp_blog.* TO 'testuser'@'%';
flush privileges;

Tạo xong, ra khỏi container c-mysql

Trong code Wordpress tải về, đổi tên file wp-config-sample.php thành wp-config.php, rồi chỉnh các thông tin thành như sau:

/**Tên database đã tạo wp_blog*/
define( 'DB_NAME', 'wp_blog' );

/** MySQL database username: user đã tạo ở c-mysql */
define( 'DB_USER', 'testuser' );

/** MySQL database password: password này đã tạo ở c-mysql */
define( 'DB_PASSWORD', 'testpass' );

/** MySQL hostname: tên của container chứa MySQL Server */
define( 'DB_HOST', 'c-mysql' );

Bắt đầu cài đặt, vào trình duyệt gõ địa chỉ http://mywordpressblog.com:8080

php 73 php 73

Sau khi cài đặt, truy cập địa chỉ http://mywordpressblog.com:8080

php 73

Vậy là một trang WordPess đã hoạt động thành công, điều đó chứng tỏ 3 container độc lập ở trên đã kết nối lại với nhau chạy ứng dụng. Mặc dùng có thể dùng đến file Dockerfile, quá trình tạo các container như trên nhanh và đơn giản hơn, nhưng ở thời điểm đang tìm hiểu hãy thực hiện thủ công như vậy sẽ nắm rõ cách thức hoạt động hơn.

=============================
Website không bao giờ chứa bất kỳ quảng cáo nào, mọi đóng góp để duy trì phát triển cho website (donation) xin vui lòng gửi về STK 90.2142.8888 - Ngân hàng Vietcombank Thăng Long - TRAN VAN BINH
=============================
Nếu bạn muốn tiết kiệm 3-5 NĂM trên con đường trở thành DBA chuyên nghiệp thì hãy đăng ký ngay KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE, được Coaching trực tiếp từ tôi với toàn bộ kinh nghiệm, thủ tục, quy trình, bí kíp thực chiến mà bạn sẽ KHÔNG THỂ tìm kiếm trên Internet/Google giúp bạn dễ dàng quản trị mọi hệ thống Core tại Việt Nam và trên thế giới, đỗ OCP.
- CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
- Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
2 khóa học online qua video giúp bạn nhanh chóng có những kiến thức nền tảng về Linux, Oracle, học mọi nơi, chỉ cần có Internet/4G:
- Oracle cơ bản: https://bit.ly/admin1_1200
- Linux: https://bit.ly/linux_1200
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast: https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, ms sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master