Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

1.Giới thiệu về Docker làm quen với Docker tạo container

 • Docker ?
 • Cài đặt Docker
 • Làm quen với lệnh của Docker
 • Tạo và chạy container

Giới thiệu Docker

Docker là một công cụ giúp cho việc tạo ra và triển khai các container để phát triển, chạy ứng dụng được dễ dàng. Các container là môi trường, mà ở đó lập trình viên đưa vào các thành phần cần thiết để ứng dụng của họ chạy được, bằng cách đóng gói ứng dụng cùng với container như vậy, nó đảm bảo ứng dụng chạy được và giống nhau ở các máy khác nhau (Linux, Windows, Desktop, Server ...)

Docker có vẻ rất giống máy ảo (nhiều người từng tạo máy ảo với công cụ ảo hóa như Virtual BoxVMWare), nhưng có điểm khác với VM: thay vì tạo ra toàn bộ hệ thống (dù ảo hóa), Docker lại cho phép ứng dụng sử dụng nhân của hệ điều hành đang chạy Docker để chạy ứng dụng bằng cách bổ sung thêm các thành phần còn thiếu cung cấp bởi container. Cách này làm tăng hiệu xuất và giảm kích thước ứng dụng.

Ai dùng Docker? Docker mang lại lợi ích cho cả lập trình viên lẫn quản trị hệ thống, sử dụng Docker lập trình viên tập trung vào mà viết code chứ không lo lắng về việc triển khai, không lo lắng ở máy của lập trình viên chạy được, máy khác lại không chạy được ...

Docker logo

Cài đặt Docker

Hiện giờ Docker có đầy đủ bản cài đặt trên Windows, MacOS, Linux. Tùy thuộc bạn muốn chạy trên môi trường nào thì tải về bản cài đặt tương ứng để cài đặt.

Cài Docker trên macOS

Tải bộ cài tại Docker Desktop for Mac, cài đặt đơn giản như các công cụ thông thường.

Cài Docker trên Windows 10

Đảm bảo hệ thống là Windows 10 Pro

Tải bộ cài tại Docker Desktop for Windows, tiến hành cài đặt. Đối với Windows phải kích hoạt chế độ Hyper-V virtualization (Ở chế độ này bạn không dùng được VirtualBox nữa).

Nếu chưa kích hoạt Hyper-V thì kích hoạt theo hướng dẫn Enable Hyper-V

Chạy lệnh PowerShell sau để kích hoạt:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

Kích hoạt thông qua thiết lập Windows

 1. Nhấn phải chuột vào biểu tượng cửa sổ, chọn Apps and Features
 2. Chọn Programs and Features
 3. Chọn Turn Windows Features on or off
 4. Đánh dấu vào Hyper-V như hình dưới

Cài Docker trên Ubuntu

Chạy các lệnh để cài đặt:

sudo apt update
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable"
sudo apt update
apt-cache policy docker-ce
sudo apt install docker-ce
sudo systemctl status docker

Sau khi cài đặt, bạn có thể cho user hiện tại thuộc group docker, để khi gõ lệnh không cần xin quyền sudo

sudo usermod -aG docker $USER

Logout sau đó login lại để có hiệu lực.

Ngoài ra khi sử dụng đến thành phần docker-compose thì bạn cài thêm

sudo apt install docker-compose

Nếu có nhu cầu sử dụng Docker Machine trên Ubuntu, (công cụ tạo - quản lý các máy ảo chạy Docker Engine, các máy ảo này tạo bởi VirtualBox, bạn sử dụng Docker-machine để thực hành các ví dụ kết nối nhiều máy chạy Docker Engine khác nhau tạo thành cụm Server), thì cài thêm Docker Machine. Phiên bản mới nhất lấy tại Docker Machine

Ví dụ cài bản v0.16.1, gõ lệnh sau:

curl -L https://github.com/docker/machine/releases/download/v0.16.1/docker-machine-`uname -s`-`uname -m` >/tmp/docker-machine &&
chmod +x /tmp/docker-machine &&
sudo cp /tmp/docker-machine /usr/local/bin/docker-machine

Tất nhiên là Docker Machine cần VirtualBox để làm việc, nếu chưa có thì cài thêm

sudo apt install virtualbox

Cài Docker trên CentOS7/RHEL7

sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
sudo yum install docker-ce
sudo usermod -aG docker $(whoami)
sudo systemctl enable docker.service
sudo systemctl start docker.service

#Cài thêm Docker Compose
sudo yum install epel-release
sudo yum install -y python-pip
sudo pip install docker-compose
sudo yum upgrade python*
docker-compose version

Cài Docker trên CentOS8/RHEL8

sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
sudo yum install docker-ce

# Nếu lỗi, chạy lệnh sau
sudo dnf install --nobest docker-ce -y


sudo usermod -aG docker $(whoami)
sudo systemctl enable docker.service
sudo systemctl start docker.service

#Cài thêm Docker Compose
sudo yum install epel-release
sudo yum -y install python2-pip
sudo pip2 install docker-compose
sudo yum upgrade python*
docker-compose version

Khi đã có Docker trên máy, làm việc với Docker để quan lý các thành phần của nó ... hầu hết làm việc qua giao diện dòng lệnh CLI của hệ thống: trên macOS/Linux mở termial để gõ lệnh, trên Windows thì nên dùng PS (PowerShell) để chạy các lệnh Docker.

Làm quen ban đầu Docker

Giờ hãy mở giao diện lệnh termial (macOS, Linux) hay PowerShell của Windows nên và gõ:

Kiểm tra phiên bản Docker

docker --version
Hoặc lệnh thông tin chi tiết hơn:
docker info
Docker Info

image và container trong Docker

image là một gói phần mềm trong đó chứa những thứ cần như thư viện, các file cấu hình, biến môi trường để chạy mội ứng dụng nào đó. Nó giống như cái USB chứa bộ cài đặt hệ điều hành Windows!

Khi một phiên bản của image chạy, phiên bản chạy đó gọi là container - (vậy muốn có container phải có image). Bất ký lúc nào bạn cũng có thể kiểm tra xem có bao nhiêu container đang chạy và nó sinh ra từ image nào.

Bước đầu, để có image nào đó bạn tải về từ https://hub.docker.com/search?q=&type=image, tại đó có đủ các loại phù hợp với công việc của bạn!

Tải về một image

Kiểm tra các image bạn đang có

docker images -a

Nó sẽ liệt kê ra các image bạn đang có, với dạng:

Docker Info
 • Repository tên image trên kho chứa, ví dụ hệ điều hành CentOS có tên trên hub.docker.com là centos (xem centos)
 • TAG là phiên bản image, với giá trị latest có nghĩa là bản cuối. Muốn tải về bản khác latest vào mục TAGS trên hub.docker.com tìm bản phù hợp.
 • IMAGE ID một chuỗi định danh duy nhất (tên) của image trên hệ thống của bạn.

Để tải về một image nào đó, dùng lệnh

docker pull nameimage:tag

#Hoặc tải về bản cuối
docker pull nameimage

Bây giờ hệ thống không có hệ điều hành Ubuntu, muốn tải nó về - vì trên hub.docker.com nó có tên ubuntu, ta sẽ tải về bản mới nhất bằng lệnh:

docker pull ubuntu
Docker Ubuntu

Giờ thì hệ thống sẽ có thêm image với tên ubutu, có thể góc lại lệnh kiểm tra docker images -a ở trên để xem.

Tạo và chạy container

Như trên, container là một phiên bản chạy của image, trước tiên

Kiểm tra có các container nào đang chạy:
docker ps
Liệt kê tất cả các container:
docker container ls --all
Docker Container

Các container bạn đã tạo, liệt kê ra hãy chú ý mấy thứ

 • CONTAINER ID một con số (mã hash) gán cho container, bạn dùng mã này để quản lý container này, như xóa bỏ, khởi động, dừng lại ...
 • IMAGE cho biết container sinh ra từ image nào.
 • COMMAND cho biết lệnh, ứng dụng chạy khi container chạy (/bin/bash là terminate)
 • STATUS cho biết trạng thái, (exit - đang dừng)

Để tạo và chạy một container theo cú pháp:

docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]

Các tham số đó là:

 • [OPTIONS] các thiết lập khi tạo container, có rất nhiều thiết lập tùy mục đích tạo container, sẽ tìm hiểu các thiết lập qua từng trường hợp cụ thể.
 • IMAGE tên image hoặc ID của image từ nó sinh ra container.
 • [COMMAND] [ARG...] lệnh và tham số khi container chạy.

Trở lại phần trên, đang có image hệ điều hành Ubuntu, giờ muốn chạy nó (tạo một container từ nó), hãy gõ lệnh sau:

docker run -it ubuntu

Bạn chú ý có tham số -it để khi container chạy, bạn có terminate làm việc ngay với Ubuntu. Tham số này có nghĩa là

 • -t nó có nghĩa là console, cho phép kết nối với terminal để tương tác
 • -i có nghĩa duy trì mở stdin để nhập lệnh.

Sau lệnh này, bạn đang chạy Ubuntu, bạn có thể gõ vài lệnh Ubuntu kiểm tra xem. Ví dụ kiểm tra phiên bản Ubuntu, xem hình dưới với lệnh cat /ect/*release. Như vậy bạn đã tạo một container

Docker Ubuntu

Bạn đang ở terminal của Ubuntu, có thể kết thúc bằng lệnh exit, hoặc nhấn nhanhCTRL+P,CTRL+Q để thoat termial nhưng container vẫn đang chạy.

Một vài tham số khác:

Tạo và chạy container, container tự xóa khi kết thúc thì thêm vào tham số --rm

docker run -it --rm ubuntu

Tạo và chạy container - khi container chạy thi hành ngay một lệnh nào đó, ví dụ ls -la

docker run -it --rm debian ls -la

Tạo và chạy container - ánh xạ một thự mục máy host vào một thư mục container, chia sẻ dữ liệu

docker run -it --rm -v path-in-host:path-in-container debian

Vào container đang đang chạy

Kiểm tra xem bằng lệnh docker ps, nếu có một container với ID là containerid đang chạy, để quay quay trở lại terminal của nó dùng lệnh:

docker container attach containerid

Chạy một container đang dừng

docker container start -i containerid

Nếu cần xóa bỏ hẳn một container thì dùng lệnh

docker container rm containerid

Tóm tắt các lệnh làm quen

#kiểm tra phiên bản
docker --version

#liệt kê các image
docker images -a

#xóa một image (phải không container nào đang dùng)
docker images rm imageid

#tải về một image (imagename) từ hub.docker.com
docker pull imagename

#liệt kê các container
docker container ls -a

#xóa container
docker container rm containerid

#tạo mới một container
docker run -it imageid 

#thoát termial vẫn giữ container đang chạy
CTRL +P, CTRL + Q

#Vào termial container đang chạy
docker container attach containerid

#Chạy container đang dừng
docker container start -i containerid

#Chạy một lệnh trên container đang chạy
docker exec -it containerid command

=============================
Website không bao giờ chứa bất kỳ quảng cáo nào, mọi đóng góp để duy trì phát triển cho website (donation) xin vui lòng gửi về STK 90.2142.8888 - Ngân hàng Vietcombank Thăng Long - TRAN VAN BINH
=============================
Nếu bạn muốn tiết kiệm 3-5 NĂM trên con đường trở thành DBA chuyên nghiệp thì hãy đăng ký ngay KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE, được Coaching trực tiếp từ tôi với toàn bộ kinh nghiệm, thủ tục, quy trình, bí kíp thực chiến mà bạn sẽ KHÔNG THỂ tìm kiếm trên Internet/Google giúp bạn dễ dàng quản trị mọi hệ thống Core tại Việt Nam và trên thế giới, đỗ OCP.
- CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
- Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
2 khóa học online qua video giúp bạn nhanh chóng có những kiến thức nền tảng về Linux, Oracle, học mọi nơi, chỉ cần có Internet/4G:
- Oracle cơ bản: https://bit.ly/admin1_1200
- Linux: https://bit.ly/linux_1200
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast: https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, ms sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master