Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Sử dụng SQL*Plus để kiểm tra CDB, PDB trong Oracle Database 12c/19c/21c

SQL Plus là một cửa sổ giao tiếp dạng Console đơn giản cho phép bạn gõ lệnh SQL lên đó. Thông thường chúng ta làm việc với một công cụ trực quan hơn (Không có sẵn khi bạn cài xong Oracle) mà bạn cần cài đặt thêm, có thể là các phần mềm do một công ty thứ 3 cung cấp.
Để vào SQLPlus bạn có thể vào từ CMD:
-- Đăng nhập vào Oracle sử dụng user database system, với vai trò Database Admin (dba)
-- Chú ý: Nếu bạn chưa đăng nhập vào user nào sử dụng cú pháp:
system/Abc#123 as sysdba
-- Nếu bạn đã kết nối vào một user, muốn chuyển sang user khác sử dụng cú pháp:
connect username/password
-- Hoặc kết nối vào với vai trò Database Admin.
connect username/password as sysdba
Bạn vừa đăng nhập vào Database.

Cotainer là gì, bạn có thể tưởng tượng giống đời thực của chiếc tàu chở các công hàng như sau:

1- Kiểm tra xem Database có là Container Database (CDB)

Khi bạn cài đặt Oracle 12c nếu bạn chọn cài đặt theo kiểu Container Database (CDB), thì database của bạn sẽ là một CDB, ngược lại nó là một Non-CDB (Giống mô hình của Oracle 11g)
Trên SQLPlus bạn có thể kiểm tra xem Database của mình có là CDB hay không.
-- Truy vấn View chứa các Database.
SELECT CDB FROM V$DATABASE;

2- Kiểm tra ID hoặc tên của Container hiện tại

-- Xem thông tin ID của Container hiện tại. 
SHOW CON_ID
-- Xem thông tin tên của Container hiện tại: 
SHOW CON_NAME

3- Thông tin các Container trong Container Database (CDB)

View V$CONTAINERS cung cấp tất cả các thông tin về các Container bên trong CDB, bao gồm Plugin gốc ( CDB$Root) và các Plugin DB (PDB). Để xem các thông tin này, bạn có thể truy vấn từ một user thông thường, mà user đó nằm trong Container gốc ( CDB$Root). Nếu user nằm trong PDBview này sẽ chỉ hiển thị các thông tin cho PDB đó.
-- Sét đặt độ dài cột hiển thị (Cho dễ nhìn)
-- (Không bắt buộc).
COLUMN NAME FORMAT A8
-- Truy vấn thông tin các Container.
SELECT NAME, CON_ID, DBID, CON_UID, GUID FROM V$CONTAINERS ORDER BY CON_ID;
4- Xem thông tin các Plugin Database (PDB)

Hai view CDB_PDBS và DBA_PDBS cung cấp thông tin về các PDBs có liên hệ với CDB, bao gồm cả tình trạng của mỗi PDB. Để xem thông tin này, truy vấn phải được chạy bởi một user thông thường trên Container gốc ( CDB$Root). Khi user trên một container là một PDB, tất cả các truy vấn trên View này không trả về kết quả.
-- Sét đặt độ dài cột hiển thị (Cho dễ nhìn)
-- (Không bắt buộc). 
COLUMN PDB_NAME FORMAT A15
-- Truy vấn thông tin các PDB
SELECT PDB_ID, PDB_NAME, STATUS FROM DBA_PDBS ORDER BY PDB_ID;

@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ
#học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master