Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Oracle Database 12c: RAC Administration


GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Khóa học Oracle Database 12c R2: RAC Administration này sẽ dạy học viên về kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle RAC. Các chuyên gia hướng dẫn đến từ Oracle University sẽ mang đến cho học viên các kiến thức chuyên sâu về Global Resources và Cache Fusion. Tham gia khóa học này, học viên sẽ được giới thiệu về Oracle Database Exadata Cloud Service.
THỜI LƯỢNG: 4 ngày (~32 giờ)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Cấu hình Oracle RAC Reader Nodes.
 • Định nghĩa redo log files trong một môi trường RAC.
 • Định nghĩa undo tablespaces trong một môi trường RAC.
 • Mô tả lợi ích của Oracle RAC.
 • Chuyển đổi 1 cá thể Oracle Database sang RACs.
 • Cài đặt phần mềm Oracle Database.
 • Tạo một cơ sở dữ liệu cluster.
 • Định nghĩa tablespaces cục bộ tạm thời trong một môi trường RAC.
 • Sửa đổi thông số khởi tạo trong một môi trường RAC.
 • Thực hiện các nhiệm vụ sau khi tạo cơ sở dữ liệu.
 • Cấu hình RMAN cho môi trường RAC.
 • Cấu hình cơ sở dữ liệu RAC để sử dụng chế độ ARCHIVELOG và khu vực phục hồi nhanh.
 • Giải thích sự cần thiết của các nguồn tài nguyên toàn cầu.
 • Mô tả sự phối hợp cache toàn cầu
 • Mô tả các nguyên tắc và mục đích của clusters
 • Mô tả kiến trúc Oracle Clusterware
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Nhà quản trị
KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • Oracle Database 12c: ASM Administration
 • Oracle Database 12c: RAC and Data Guard Integration Workshop Ed 1
CHỨNG NHẬN
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
1. Grid Infrastructure: Overview
 • What is a Cluster?
 • What is a Flex Cluster?
 • Clusterware Characteristics
 • Oracle Clusterware
 • Hardware and Software Concepts (High level)
 • RAC and Flex ASM
2. RAC Databases Overview & Architecture
 • Overview of Oracle RAC
 • Oracle RAC One Node (High level)
 • Cluster-Aware Storage Solutions
 • Benefits of Using RAC
 • Scaleup and Speedup
 • I/O Throughput Balanced
 • Global Resources
3. Installing and Configuring Oracle RAC
 • Installing the Oracle Database Software
 • Installation options
 • Creating the Cluster Database
 • Configuring Oracle RAC Reader Nodes
 • Post-installation Tasks
 • Single Instance to RAC Conversion using DBCA and configure
4. Oracle RAC Administration
 • Separation of Duty for Administering Oracle RAC
 • Use Enterprise Manager Cluster Database Pages
 • RAC Alerts
 • RAC Metrics
 • Undo Tablespaces
 • Local Temporary Tablespaces
 • Redo Threads
 • Parameters and RAC - SPFILE, Identical and Unique Parameters
5. Upgrading and Patching Oracle RAC
 • Ovierview of Upgrades and Patching
 • Release and Patch Set Upgrades
 • PSU, CPU and Interim Patches
 • Merge Patches
 • Performing Out of Place Database Upgrades
 • Planning and Preparing for Upgrade
 • Post Upgrade Tasks
6. Managing Backup and Recovery for RAC
 • Instance Failure And Recovery In RAC - LMON and SMON
 • Redo Threads and Archive Logs Configurations and Admin
 • Parameter Settings Affecting Parallel Recovery and MTTR
 • RAC and the Fast Recovery Area
 • RMAN Configuration
 • RMAN Admin for RAC: Channels, Instances, Backup Considerations
7. RAC Global Resource Management and Cache Fusion
 • Globally Managed Resources and Management
 • Library Cache Management
 • Row cache management
 • Buffer cache fusion
 • Buffer Cache Management Requirements
 • Accessing single blocks in RAC
 • Multi-block read considerations in RAC
 • Undo and read consistency considerations in RAC
8. RAC Database Monitoring and Tuning
 • OCPU and Wait Time Latencies
 • Wait Events for RAC
 • Common RAC Tuning
 • Session and System Statistics
 • RAC specific V$ Views
 • Automatic Database Diagnostic Monitor for RAC
 • Monitoring RAC with Cluster Health Advisor (CHA)
9. Managing High Availability of Services in a RAC Environment
 • Oracle Services
 • Services for Policy - and Administrator-Managed Databases
 • Service-Oriented Buffer Cache Access
 • Creating Services
 • Managing Services
 • Use Services with Client Applications
 • Services and Connection Load Balancing
 • Services and Transparent Application Failover
10. Managing High Availability of Connections
 • Types of Workload Distribution
 • Client-Side Load Balancing
 • Server-Side Load Balancing
 • Runtime Connection Load Balancing and Connection Pools
 • Fast Application Notification
 • The Load Balancing Advisory FAN Event
 • Server-Side Callouts
 • Configuring the Server-Side ONS
11. Application Continuity
 • What is AC?
 • What problem does it solve?
 • Benefits of AC
 • How AC works
 • AC Architecture
 • Side Effects
 • Restrictions
 • Application requirements​
12. RAC One Node
 • RAC One Node Concepts
 • Online database migration
 • Adding Oracle RAC One Node Database to an Existing Cluster
 • Convert an Oracle RAC One Node database to a RAC database
 • Convert an Oracle RAC database to a RAC One Node database
 • Use DBCA to convert a single instance database to a RAC One Node database
13. Oracle Database In-Memory in RAC
 • Architecture of In-Memory Column Store
 • Implementing In-Memory Column Store in RAC
 • Implementing In-Memory FastStart
14. Multitenant Architecture and RAC
 • Non-CDB Architecture
 • Multitenant Architecture: Benefits
 • CDB in a Non-RAC Environment
 • Containers
 • Terminology and Data Dictionary Views
 • Connection to a Non-RAC CDB
 • Oracle RAC and Multitenant Configuration
 • Oracle RAC and Multitenant Architecture
15. Quality of Service Management
 • QOS Management concepts
 • Describe the benefits of using QoS Management
 • QoS Management components
 • QoS Management functionality
16. Oracle Database Exadata Cloud Service Overview
 • Introducing Exadata Cloud Service
 • Service Configuration Options & Service Connection Options
 • Service Architecture & Availability
 • Management Responsibilities
 • Storage Configuration & Management Details
 • Simple Web-Based Provisioning & Management
 • REST APIs
 • Migrating to Exadata Cloud Service
@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ #học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master