Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Oracle Database 12c: Clusterware Administration


GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Khóa học Oracle Database 12c: Clusterware Administration truyền tải các khái niệm tổng quan về cluster và kiến trúc của Oracle Clusterware cũng như được giới thiệu về các dịch vụ Oracle Database Exadata Cloud Service thông qua các bài thực hành hands-on lab của Oracle. 
THỜI LƯỢNG: 4 ngày (~32 giờ)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
 • Mô tả các thành phần và và chức năng của Oracle Autonomous Health Framework
 • Sử dụng Cluster Resource Activity Log
 • Định vị các log file của Oracle Clusterware
 • Giải thích các nguyên tắc và mục đích của clusters
 • Môt tả các bài thực hành tốt nhất về phần cứng cluster
 • Mô tả kiến trúc của Oracle Clusterware
 • Mô tả Available Cluster Options
 • Thực hiện các nhiệm vụ trước cài đặt đối với Grid Infrastructure
 • Thực hiện một cài đặt Grid Infrastructure dựa trên hình ảnh
 • Thực hiện các bước của điều kiện tiên quyết để mở rộng một cluster
 • Thêm một Leaf node và một Hub node vào Flex cluster
 • Mô tả phạm vi và khả năng của việc đánh giá lệnh what-if
 • Chứng minh khả năng quản lý Clusterware
 • Mô tả kiến trúc và các thành phần quản lý cluster dựa trên chính sách
 • Triển khai thay thế nguồn tài nguyên tải
 • Triển khai thực hiện bỏ qua nút dựa trên trọng lượng máy chủ
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Các nhà quản trị hệ thống CNTT
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Kinh nghiệm thực tiễn về Oracle Database 11g: Release 2 on Linux Operating System
RELATED COURSES
 • Oracle Database 12c R2: RAC Administration Ed 2
 • Oracle Database 12c: ASM Administration
CHỨNG NHẬN
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
1. Introduction to Clusterware
 • Cluster in general
 • Oracle Clusterware Characteristics
 • Oracle Clusterware Architecture and Cluster Services Overview
 • Oracle Clusterware Requirements: OS, Public/Private Networks, and IP addresses
 • Grid Naming Service (GNS), Shared GNS, and Highly Available GNS
 • GNS Configuration Options
 • Single Client Access Name (SCAN)
2. Cluster Configuration Options
 • Oracle Standalone Clusters
 • Oracle Domain Services Cluster
 • Oracle Member Cluster for Oracle Databases
 • Oracle Member Cluster for Applications
 • Oracle Extended Clusters
3. Grid Infrastructure Pre-Installation Tasks
 • Shared Storage for Oracle Clusterware
 • Sizing Storage for Oracle Standalone Cluster
 • Grid Infrastructure Management Repository Details
 • Checking System Requirements
 • Single Client Access Name for the Cluster
 • Redundant Interconnect Usage
 • Kernel Requirements
 • Groups and Users
4. Grid Infrastructure Installation
 • Performing an image-based Grid Infrastructure Installation
 • Choosing a Cluster Configuration Option
 • Grid Plug and Play Support for Flex Cluster Configuration
 • Configuring Shared GNS
 • Verifying the Oracle Clusterware Installation
5. Managing Cluster Nodes
 • Adding Oracle Clusterware Homes
 • Prerequisites for running addnode.sh
 • Adding a Node with addNode.sh
 • Configuring the node role
 • Removing a Node from the Cluster
6. Traditional Clusterware Management
 • Clusterware Admin Tools Review
 • Oracle Clusterware startup and shutdown
 • Administering the Voting Disk file
 • Administering the Oracle Cluster Registry Disk file
 • Network Administration
 • Reasoned What-If Command Evaluation
7. Policy-Based Cluster and Capacity Management
 • Policy-Based Cluster Management Overview
 • Server Categorization
 • Policy Set
 • Load-Aware Resource Placement
 • Server Weight-Based Node Eviction
8. Patching Grid Infrastructure
 • Out-of-Place Oracle Clusterware Upgrade
 • Types of Patches
 • Obtaining Oracle Clusterware Patches
 • Rolling Patches
 • Installing a Rolling Patchset with OUI
 • OPatch Overview
 • Installing a Rolling Patch with OPatch
 • OPatch Automation
9. Monitoring and Troubleshooting Oracle Clusterware
 • Using Oracle Autonomous Health Framework Overview
 • Cluster Verify Utility (CVU)
 • Cluster Health Monitor (CHM)
 • Cluster Health Advisor (CHA)
 • Trace File Analyzer (TFA) Collector
 • Using the Cluster Resource Activity Log (CALOG)
 • Using Oracle Clusterware Diagnostic and Alert Log Data
 • Node Eviction​​​
10. Making Applications Highly Available
 • Overview of Using Oracle Clusterware to Enable HA
 • Oracle Clusterware HA Components
 • Resource Management Options
 • Server Pools
 • Overall flow diagram of HA lifecycle
 • Clusterware Resource Modeling
 • Creating an Application VIP
 • Clusterware Resource Group
@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ #học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master