Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Oracle Database 12c: Data Guard Administration


GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Khóa học Oracle Database 12c: Data Guard Administration giúp học viên nắm bắt các cách thức sử dụng Oracle Data Guard nhằm giảm thiểu downtime hệ thống cơ sở dữ liệu tại doanh nghiệp, hạn chế tổn thất kinh doanh. 
THỜI LƯỢNG: 4 ngày (~32 giờ)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
 • Sử dụng cơ sở dữ liệu dự phòng Data Guard để hỗ trợ các tính năng sản xuất như báo cáo, truy vấn, kiểm thử và thực hiện sao lưu
 • Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu dự phòng vật lý và logic
 • Sử dụng Enterprise Manager Cloud Control và giao diện dòng lệnh Data Guard (DGMGRL) để duy trì một cấu hình Data Guard
 • Sử dụng Data Guard để thực hiện một Oracle database có tính khả dụng cao
 • Có được kiến thức về Oracle Database Exadata Cloud Service
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Kỹ sư hỗ trợ
 • Tư vấn kỹ thuật
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Các nguyên tắc cơ bản về hệ điều hành Linux
KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • Oracle GoldenGate 11g: Fundamentals for Oracle
 • Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning
CHỨNG NHẬN
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Introduction to Oracle Data Guard
 • What Is Oracle Data Guard?
 • Types of Standby Databases
 • Types of Data Guard Services
 • Role Transitions: Switchover and Failover
 • Oracle Data Guard Broker Framework
 • Choosing an Interface for Administering a Data Guard Configuration
 • Oracle Data Guard: Architecture(Overview)
 • Primary Database Processes
2. Networking for Oracle Data Guard
 • Networking Overview
 • Listener.ora Configuration
 • Statics vs. Dynamic Registration
 • Static Entries for Database Duplication and SQL Maintenence
 • Static Entries for Broker Operations
 • Oracle Network Configuration Tuning
 • Tnsnames.ora Configuration
3. Creating a Physical Standby Database by Using SQL and RMAN Commands
 • Steps to Create a Physical Standby Database
 • Preparing the Primary Database
 • FORCE LOGGING Mode
 • Configuring Standby Redo Logs
 • Creating Standby Redo Logs
 • Using SQL to Create Standby Redo Logs
 • Viewing Standby Redo Log Information
 • Setting Initialization Parameters on the Primary Database to Control Redo Transport
4. Oracle Data Guard Broker: Overview
 • Oracle Data Guard Broker: Features
 • Data Guard Broker: Components
 • Data Guard Broker: Configurations
 • Data Guard Broker: Management Model
 • Data Guard Broker: Architecture
 • Data Guard Monitor: DMON Process
 • Benefits of Using the Data Guard Broker
 • Comparing Configuration Management With and Without the Data Guard Broker
5. Creating a Data Guard Broker Configuration
 • Data Guard Broker: Requirements
 • Data Guard Broker and the SPFILE
 • Data Guard Monitor: Configuration File
 • Data Guard Broker: Log Files
 • Creating a Broker Configuration
 • Defining the Broker Configuration and the Primary Database Profile
 • Adding a Standby Database to the Configuration
 • Enabling the Configuration
6. Creating a Physical Standby Database by Using Enterprise Manager Cloud Control
 • Using Oracle Enterprise Manager to Create a Broker Configuration
 • Creating a Configuration
 • Creating a New Configuration
 • Adding a Standby Database to an Existing Configuration
 • Using the Add Standby Database Wizard
 • Standby Database Creation: Processing
 • Standby Database Creation: Progress
 • Verifying a Data Guard Configuration
7. Creating a Logical Standby Database
 • Benefits of Implementing a Logical Standby Database
 • Logical Standby Database: SQL Apply Architecture
 • SQL Apply Process: Architecture
 • Preparing to Create a Logical Standby Database
 • Unsupported Objects
 • Unsupported Data Types
 • Checking for Unsupported Tables
 • Checking for Tables with Unsupported Data Types
8. Creating and Managing a Snapshot Standby Database
 • Snapshot Standby Databases: Overview
 • Snapshot Standby Database: Architecture
 • Converting a Physical Standby Database to a Snapshot Standby Database
 • Activating a Snapshot Standby Database: Issues and Cautions
 • Snapshot Standby Database: Target Restrictions
 • Viewing Snapshot Standby Database Information
 • Using DGMGRL to View Snapshot Standby Database Information
 • Converting a Snapshot Standby Database to a Physical Standby Database
9. Using Oracle Active Data Guard
 • Oracle Active Data Guard
 • Using Real-Time Query
 • Checking the Standby’s Open Mode
 • Understanding Lag in an Active Data Guard Configuration
 • Monitoring Apply Lag: V$DATAGUARD_STATS
 • Monitoring Apply Lag: V$STANDBY_EVENT_HISTOGRAM
 • Setting a Predetermined Service Level for Currency of Standby Queries
 • Configuring Zero Lag Between the Primary and Standby Databases
10. Configuring Data Protection Modes
 • Data Protection Modes and Redo Transport Modes
 • Maximum Protection Mode
 • Maximum Availability Mode
 • Maximum Performance Mode
 • Comparing Data Protection Modes
 • Setting the Data Protection Mode by Using DGMGRL
 • Setting the Data Protection Mode
11. Performing Role Transitions
 • Role Management Services
 • Role Transitions: Switchover and Failover
 • Switchover
 • Preparing for a Switchover
 • Performing a Switchover by Using DGMGRL
 • Performing a Switchover by Using Enterprise Manager
 • Considerations When Performing a Switchover to a Logical Standby Database
 • Situations That Prevent a Switchover
12. Using Flashback Database in a Data Guard Configuration
 • Using Flashback Database in a Data Guard Configuration
 • Overview of Flashback Database
 • Configuring Flashback Database
 • Configuring Flashback Database by Using Enterprise Manager
 • Using Flashback Database Instead of Apply Delay
 • Using Flashback Database and Real-Time Apply
 • Using Flashback Database After RESETLOGS
 • Flashback Through Standby Database Role Transitions
13. Enabling Fast-Start Failover
 • Fast-Start Failover: Overview
 • When Does Fast-Start Failover Occur?
 • Installing the Observer Software
 • Fast-Start Failover Prerequisites
 • Configuring Fast-Start Failover
 • Setting the Lag-Time Limit
 • Configuring the Primary Database to Shut Down Automatically
 • Automatic Reinstatement After Fast-Start Failover
14. Managing Client Connectivity
 • Understanding Client Connectivity in a Data Guard Configuration
 • Understanding Client Connectivity: Using Local Naming
 • Preventing Clients from Connecting to the Wrong Database
 • Managing Services
 • Understanding Client Connectivity: Using a Database Service
 • Creating Services for the Data Guard Configuration Databases
 • Configuring Role-Based Services
 • Adding Standby Databases to Oracle Restart Configuration
15. Backup and Recovery Considerations in an Oracle Data Guard Configuration
 • Using RMAN to Back Up and Restore Files in a Data Guard Configuration
 • Offloading Backups to a Physical Standby
 • Restrictions and Usage Notes
 • Backup and Recovery of a Logical Standby Database
 • Using the RMAN Recovery Catalog in a Data Guard Configuration
 • Creating the Recovery Catalog
 • Registering a Database in the Recovery Catalog
 • Setting Persistent Configuration Settings
16. Patching and Upgrading Databases in a Data Guard Configuration
 • Upgrading an Oracle Data Guard Broker Configuration
 • Upgrading Oracle Database in a Data Guard Configuration with a Physical Standby Database
 • Upgrading Oracle Database in a Data Guard Configuration with a Logical Standby Database
 • Using DBMS_ROLLING to Upgrade the Oracle Database
 • Requirements for Using DBMS_ROLLING to Perform a Rolling Upgrade
 • Leading Group Databases and Leading Group Master
 • Trailing Group Databases and Trailing Group Master
 • Performing a Rolling Upgrade by Using DBMS_ROLLING
17. Monitoring a Data Guard Broker Configuration
 • Monitoring the Data Guard Configuration by Using Enterprise Manager Cloud Control
 • Viewing the Data Guard Configuration Status
 • Monitoring Data Guard Performance
 • Viewing Log File Details
 • Enterprise Manager Metrics and Alerts
 • Data Guard Metrics
 • Managing Data Guard Metrics
 • Viewing Metric Value History
18. Optimizing a Data Guard Configuration
 • Monitoring Configuration Performance by Using Enterprise Manager Cloud Control
 • Optimizing Redo Transport Services
 • Setting the ReopenSecs Database Property
 • Setting the NetTimeout Database Property
 • Optimizing Redo Transmission by Setting MaxConnections
 • Setting the MaxConnections Database Property
 • Compressing Redo Data by Setting the RedoCompression Property
 • Delaying the Application of Redo
19. Oracle Database Exadata Cloud Service Overview
 • Introducing Exadata Cloud Service
 • Service Configuration, Connection, Architecture & Availability
 • Data Security & Management Responsibilities
 • Storage Configuration & Management Details
 • Simple Web-Based Provisioning & Management
 • REST APIs
 • Backup and Recovery
 • Migrating to Exadata Cloud Service
@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ #học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master