Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop


GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Tham gia khóa học này, học viên sẽ được học cách thực hiện sao lưu và phục hồi dựa trên các thành phần kiến trúc liên quan đến Oracle Database. Một loạt các các kịch bản sao lưu, thất bại, lưu trữ và phục hồi sẽ được cung cấp để học viên có thể học cách đánh giá các yêu cầu phục hồi của chính họ và phát triển một chiến lược phù hợp để cho các quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu được hiệu quả. 

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
 • Mô tả các thành phần kiến trúc liên quan đến hoạt động sao lưu và phục hồi của Oracle Database
 • Thực hiện sao lưu và phục hồi một cơ sở dữ liệu được mã hóa
 • Thực hiện phục hồi tablespace tại một thời điểm cụ thể
 • Cấu hình khả năng phục hồi của cơ sở dữ liệu
 • Mô tả Cloud Tooling dành cho sao lưu và phục hồi
 • Mô tả các phương pháp sao lưu Oracle Database và các hoạt động phục hồi dùng để giải quyết lỗi cơ sở dữ liệu
 • Sử dụng Oracle Flashback Technologies để phục hồi các lỗi do con người gây ra
 • Sử dụng Recovery Manager (RMAN) để tạo các hoạt động sao lưu và thực hiện phục hồi
 • Sử dụng Data Recovery Advisor để chẩn đoán và sửa chữa các lỗi
 • Lên kế hoạch cho các quy trình sao lưu và phục hồi.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Quản trị kỹ thuật
 • Quản trị kho dữ liệu
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Kỹ sư hỗ trợ
 • Tư vấn kỹ thuật
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Có kiến thức về Oracle Database 12c hoặc SQL và PL/SQL (sử dụng cho DBA)
 • Oracle Database 12c R2: Install and Upgrade Workshop
 • Oracle Database 12c R2: Administration Workshop Ed 3
KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture
 • Oracle Database 12c: Data Guard Administration
CHỨNG NHẬN
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
1. Introduction
 • Curriculum Context
 • Assess your recovery requirements
 • Categories of failures
 • Oracle backup and recovery solutions
 • Oracle Maximum Availability Architecture
 • Oracle Secure Backup
 • Benefits of using Oracle Data Guard
 • Basic Workshop Architecture​
2. Getting Started
 • Core Concepts of the Oracle Database, critical for Backup and Recovery
 • Oracle DBA Tools for Backup and Recovery
 • Connecting to Oracle Recovery Manager (RMAN)
 • Quick Start: A Problem-Solution Approach​
3. Configuring for Recoverablility
 • RMAN commands
 • Configuring and managing persistent settings
 • Using the Fast Recovery Area (FRA)
 • Control File
 • Redo Log File
 • Archiving Logs​
4. Using the RMAN Recovery Catalog
 • Creating and Configuring the Recovery Catalog
 • Managing Target Database Records in the Recovery Catalog
 • Using RMAN Stored Scripts
 • Maintaining and Protecting the Recovery Catalog
 • Virtual Private Catalogs​
5. Backup Strategies and Terminology
 • Backup Solutions Overview and Terminology
 • Balancing Backup and Restore Requirements
 • Backing Up Read-Only Tablespaces
 • Data Warehouse Backup and Recovery: Best Practices
 • Additional Backup Terminology​
6. Performing Backups
 • RMAN Backup Types
 • Incrementally Updated Backups
 • Fast Incremental Backup
 • Block Change Tracking
 • Oracle-Suggested Backup
 • Reporting on Backups
 • Managing Backups​
7. Improving Your Backups
 • Compressing Backups
 • Using a Media Manager
 • Backup and Restore for Very Large Files
 • Creating RMAN Multisection Backups, Proxy Copies, Duplexed Backup Sets and Backups of Backup Sets
 • Creating and Managing Archival Backups
 • Backing Up Recovery Files
 • Backing Up the Control File to a Trace File
 • Cataloging Additional Backup Files​
8. Using RMAN-Encrypted Backups
 • Creating RMAN-Encrypted Backups
 • Using Transparent-Mode Encryption
 • Using Password-Mode Encryption
 • Using Dual-Mode Encryption​
9. Diagnosing Failures
 • Reducing Problem Diagnosis Time
 • Automatic Diagnostic Repository
 • Data Recovery Advisor
 • Handling Block Corruption​
10. Restore and Recovery Concepts
 • Restoring and Recovering
 • Instance Failure and Instance/Crash Recovery
 • Media Failure
 • Complete Recovery (Overview)
 • Point-in-Time Recovery (Overview)
 • Recovery with the RESETLOGS Option​
11. Performing Recovery, Part I
 • RMAN Recovery in NOARCHIVELOG Mode
 • Performing Complete Recovery (of critical and noncritical data files)
 • Restoring ASM Disk Groups
 • Recovery with Image Files
 • Performing Point-in-Time (PITR) or Incomplete Recovery​
12. Performing Recovery, Part II
 • Recovery of Server Parameter File, Control File (One and All)
 • Redo Log File Loss and Recovery
 • Password Authentication File Re-creation
 • Index, Read-Only Tablespace, and Tempfile Recovery
 • Restoring the Database to a New Host
 • Disaster Recovery
 • Restoring RMAN Encrypted Backups​
13. RMAN and Oracle Secure Backup
 • Oracle Secure Backup Overview and Interface Options
 • RMAN and OSB: Overview and Basic Process Flow
 • Starting with Oracle Secure Backup
 • Configuring Oracle Secure Backup for RMAN
 • RMAN Backup and Restore Operations
 • Oracle Secure Backup Jobs
 • Displaying OSB log files and transcripts for RMAN activities
 • Using Flashback Technologies
 • Flashback Technology: Overview and Setup
 • Using Flashback Technology to Query Data
 • Flashback Table
 • Flashback Transaction (Query and Backout)
 • Flashback Drop and the Recycle Bin
 • Flashback Data Archive​
14. Using Flashback Database
 • Flashback Database Architecture
 • Configuring Flashback Database
 • Performing Flashback Database
 • Best Practices for Flashback Database​
15. Transporting Data
 • Transporting Data Across Platforms
 • Transporting Data with Backup Sets
 • Database Transport: Using Data Files​
16. Performing Point-in-Time Recovery
 • When to use TSPITR
 • TSPITR Architecture
 • Performing RMAN TS Point-in-time Recovery
 • Recovering Tables from Backups​
17. Duplicating a Database
 • Using a Duplicate Database
 • Duplicating Database with "push" an"pull" techniques
 • Choosing Database Duplication Techniques
 • Creating a Backup-up Based Duplicate Database
 • Understanding the RMAN Duplication Operation​
18. RMAN Troubleshooting and Tuning
 • Interpreting RMAN Message Output
 • Tuning Principles
 • Diagnosing Performance Bottlenecks
 • RMAN Multiplexing
 • Restore and Recovery Performance Best Practices​
19. Cloud Tooling for Backup and Recovery
 • Backup Destinations
 • Customize Backup Configuration
 • On-Demand Backup and Recovery
 • Oracle Backup Cloud Service
 • Installing the Backup Module​
20. Backup and Recovery Workshop
 • Workshop Structure and Approach
 • Business Requirements for Database Availability and Procedures
 • Diagnosing the Failures
@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ #học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master