Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Oracle Database 12c: Administration Workshop


GII THIU KHÓA HC
Khóa học Oracle Database 12c: Administration Workshop được thiết kế nhằm mang đến cho học viên một nền tảng vững chắc trong việc quản trị Oracle Database. Tham gia khóa học này, học viên sẽ nắm bắt các khái niệm của kiến trúc Oracle Database và cách thức quản trị Oracle Database một cách hiệu quả và năng suất.


THI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)
MC TIÊU KHÓA HC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
 • Sao lưu, lưu trữ và vá các triển khai DBCS Database
 • Mô tả DBaaS và kiến trúc Oracle Database tại chỗ
 • Quản lý các phiên bản của Cơ sở Dữ liệu
 • Quản lý dữ liệu UNDO
 • Dịch chuyển dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu
 • Thực hiện các quy trình sao lưu và phục hồi cơ bản
 • Giám sát và điều chỉnh hiệu suất cơ sở dữ liệu
 • Điều chỉnh SQL để cải thiện hiệu suất
 • Quản lý các nguồn dự liệu với Oracle Database Resource Manager
 • Tạo pluggable databases (PDBs)
 • Cấu hình môi trường mạng của Oracle
 • Quản lý người dùng và thực hiện kiểm toán
 • Tạo và quản lý tablespaces
 • Quản lý không gian lưu trữ
 • Tạo và quản lý Cơ sở Dữ liệu như các triển khai cơ sở dữ liệu Cloud Service (DBCS)
 • Đăng kí các cơ sở dữ liệu và quản lý hiệu suất hoạt động bằng Enterprise Manager Cloud Control
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Người thiết kế cơ sở dữ liệu
 • Kỹ sư hỗ trợ
 • Quản trị kỹ thuật
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Quản trị Kho dữ liệu
ĐIU KIN THAM GIA
Có kiến thức thực tiễn về các gói SQL và PL/SQL
KHÓA HC LIÊN QUAN
 • Oracle Database 12c R2: Install and Upgrade Workshop
 • Oracle Database 12c R2: Backup and Recovery Workshop
CHNG NHN
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.
NI DUNG KHÓA HC
1. Exploring Oracle Database Architecture
 • Introducing Oracle Database
 • Relation Database Models
 • Oracle SQL and PL/SQL
 • Oracle Database Server Architecture
 • Connecting to Oracle Databases
 • Oracle Database Tools
 • Oracle-Supplied User Accounts
 • Querying the Oracle Data Dictionary
2. Managing Database Instances
 • Initialization Parameter Files
 • Starting Up Oracle Databases
 • Shutting Down Oracle Databases
 • Opening and Closing PDBs
 • Working with the Automatic Diagnostic Repository (ADR)
 • Querying Dynamic Performance Views
3. Creating PDBs
 • Methods and Tools to Create PDBs
 • Creating PDBs from Seed with SQL*Plus
 • Cloning PDBs with SQL*Plus
 • Unplugging and Pluggin In PDBs with SQL*Plus
 • Dropping PDBs with SQL*Plus
4. Configuring the Oracle Network Environment
 • Oracle Net Services
 • How Listeners Work
 • Configuring Listeners for Dynamic Service Registration
 • Configuring Listeners for Static Service Registration
 • Configuring Local Naming for Connections
 • Testing Oracle Net Connectivity with tnsping
 • Configuring Communidation Between Databases
 • Dedicated Versus Shared Server Configurations
5. Administering User Security
 • Creating Users
 • Granting Privileges
 • Creating and Granting Roles
 • Revoking Privileges and Roles
 • Creating and Assigning Profiles
 • Authenticating Users
 • Assigning Quotas to Users
 • Applying the Principal of Least Privilege
6. Creating and Managing Tablespaces
 • How Table Data is Stored
 • Creating Tablespaces in SQL*Plus
 • Altering and Dropping Tablespaces in SQL*Plus
 • Viewing Tablespace Information in SQL*Plus
 • Implementing Oracle Managed Files
 • Moving and Renaming Online Data Files in SQL*Plus
7. Managing Storage Space
 • Oracle Database Space Management Features
 • Block Space Management
 • Row Chaining and Migration
 • Free Space Management Within Segments
 • Types of Segments
 • Allocating Extents
 • Understanding Deferred Segment Creation
 • Space-Saving Features
8. Managing UNDO Data
 • Undo Data: Overview
 • Transactions and Undo Data
 • Storing Undo Information
 • Comparing Undo Data and Redo Data
 • Managing Undo
 • Local Undo Mode Versus Shared Undo Mode
 • Configuring Undo Retension
 • Categories of Undo
9. Moving Data
 • Moving Data: General Architecture
 • Oracle Data Pump: Overview
 • Oracle Data Pump: Benefits
 • Data Pump Export and Import Clients
 • Data Pump Utility: Interfaces and Modes
 • Data Pump Import: Transformations
 • SQL*Loader Overview
 • Loading Methods
10. Backup and Recovery Concepts
 • DBA Responsibilities
 • Categories of Failure
 • Understanding Instance Recovery
 • Understanding Types of Backups
 • Comparing Complete and Incomplete Recovery
 • Oracle Data Protection Solutions
 • Flashback Technology
11. Monitoring and Tuning Database Performance
 • Managing Performance Activities
 • Performance Planning Considerations
 • Database Maintenance
 • Automatic Workload Repository (AWR)
 • Automatic Database Diagnostic Monitor
 • Performance Monitoring
 • Performance Tuning Methodology
 • Database Server Statistics and Metrics
12. SQL Tuning
 • SQL Tuning Process
 • Oracle Optimizer
 • Optimizer Statistics
 • SQL Plan Directives
 • Adaptive Execution Plans
 • SQL Tuning Advisor
 • SQL Access Advisor
 • SQL Performance Analyzer
13. Oracle Database Resource Manager
 • Oracle Database Resource Manager: Overview
 • Resource Manager Elements
 • Using Resource Manager to Allocate Resources
 • Creating a Simple Resource Plan
 • Creating a Complex Resource Plan
 • Using the Active Session Pool Feature
 • Limiting CPU Utilization at the Database Level
 • Limiting CPU Utilization at the Server Level
14. Enterprise Manager Cloud Control
 • Controlling the Enterprise Manager Cloud Control Framework
 • Starting the Enterprise Manager Cloud Control Framework
 • Stopping the Enterprise Manager Cloud Control Framework
​15. Introduction to Oracle Database Cloud Service
 • Oracle Cloud: Overview
 • Database Cloud Service Offerings
 • DBCS Architecture
 • Features and Tooling
 • Additional Database Configuration Options
16. Creating DBCS Database Deployments
 • Automated Database Provisioning
 • Creating a Database Deployment
 • How SSH Key Pairs are Used
 • Creating an SSH Key Pair
 • Storage Used for Database Files
17. Managing DBCS Database Deployments
 • Cloud Tooling
 • Accessing Tools and Features from the DBCS Console
 • Managing the Compute Node Associated With a Database Deployment
 • Managing Network Access to DBCS
 • Enabling Access to a Compute Node Port
 • Scaling a Database Deployment
18. Backing Up and Restoring DBCS Database Deployments
 • Backing Up and Recovering Databases on DBCS
 • Backup Destination Choices
 • Backup Configuration
 • Creating an On-Demand Backup
 • Customizing the Backup Configuration
 • Performing Recovery by Using the Console
 • Performing Recovery by Using the dbaascli Utility
19. Patching DBCS Database Deployments
 • Patching DBCS
 • Using the DBCS Console to Manage Patches
 • Using the dbaascli Utility to Manage Patches
20. Creating Master Encryption Keys for PDBs
 • CDB and PDB Master Encryption Keys
 • Determining Whether You Need to Create and Activate and Encryption Key for a PDB
 • Creating and Activating an Encryption Key
21. Tablespace Encryption by Default
 • Tablespace Encryption by Default in DBCS
 • Transparent Data Encryption (TDE) Overview
 • Components of TDE
 • Using TDE
 • Defining the Keystore Location
 • Controlling Tablespace Encryption by Default
 • Managing the Software Keystore and Master Encryption Key
 • Managing the Keystore in CDBs and PDBs
@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ #học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master