Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Oracle Database: Introduction to SQL


GII THIU KHÓA HC
Khóa học giúp học viên nắm bắt cách thức viết các truy vấn phụ, kết hợp nhiều truy vấn vào một truy vấn đơn lẻ bằng cách dùng toán tử SET và báo cáo dữ liệu tổng hợp thông qua sử dụng các nhóm chức năng. 
THI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

MC TIÊU KHÓA HC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
 • Nhận biết các thành phần cấu trúc chính của Oracle Database 12c.
 • Quản lý các đối tượng với các lượt xem từ điển dữ liệu.
 • Quản lý đối tượng mô hình.
 • Lấy lại hàng và cột dữ liệu từ các bảng.
 • Chạy báo cáo thao tác dữ liệu (DML) qua Oracle Database 12c.
 • Sử dụng điều hướng và các truy vấn tương quan.
 • Sử dụng quyền xem để hiển thị các dữ liệu.
 • Viết các câu lệnh SELECT bao gồm các truy vấn.
 • Viết các truy vấn con nhiều cột.
 • Kiểm soát các truy cập cơ sở dữ liệu để phân biệt các đối tượng.
 • Tạo các báo cáo tổng hợp dữ liệu.
 • Tạo các báo cáo các dữ liệu được sắp xếp và bị hạn chế.
 • Tạo các bảng để lưu trữ dữ liệu.
 • Hiển thị dữ liệu từ nhiều bảng bằng cách sử dụng cú pháp ANSI SQL 99 JOIN.
 • Triển khai các tính năng của để lấy lại các dữ liệu đã được tùy chỉnh.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Quản trị kho dữ liệu
 • Nhà phát triển PL/SQL
 • Các nhà phát triển ứng dụng
 • Nhà phân tích hệ thống
 • Nhà phân tích hoạt động kinh doanh
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
Có hiểu biết về các công nghệ và khái niệm Quản lý Dữ liệu.
KHÓA HC LIÊN QUAN
 • Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals
 • Oracle Database: Program with PL/SQL
CHNG NHN
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle. 
NI DUNG KHÓA HC
1.Introduction
 • Course Objectives, Course Agenda and Appendixes Used in this Course
 • Overview of Oracle Database 12c and Related Products
 • Overview of relational database management concepts and terminologies
 • Introduction to SQL and its development environments
 • What is Oracle SQL Developer?
 • Starting SQL*Plus from Oracle SQL Developer
 • The Human Resource (HR) Schema
 • Tables used in the Course
2. Working with Oracle Cloud Exadata Express Cloud Service
 • Introduction to Oracle Database Exadata Express Cloud Service
 • Accessing Cloud Database using SQL Workshop
 • Connecting to Exadata Express Database using Database Clients​
3. Retrieving Data using the SQL SELECT Statement
 • Capabilities of the SELECT statement
 • Arithmetic expressions and NULL values in the SELECT statement
 • Column aliases
 • Use of concatenation operator, literal character strings, alternative quote operator, and the DISTINCT keyword
 • Use of the DESCRIBE command​
4. Restricting and Sorting Data
 • Limiting the Rows
 • Rules of precedence for operators in an expression
 • Substitution Variables
 • Using the DEFINE and VERIFY command​
5. Using Single-Row Functions to Customize Output
 • Describe the differences between single row and multiple row functions
 • Manipulate strings with character function in the SELECT and WHERE clauses
 • Manipulate numbers with the ROUND, TRUNC and MOD functions
 • Perform arithmetic with date data
 • Manipulate dates with the date functions​
6. Using Conversion Functions and Conditional Expressions
 • Describe implicit and explicit data type conversion
 • Use the TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions
 • Nest multiple functions
 • Apply the NVL, NULLIF, and COALESCE functions to data
 • Use conditional IF THEN ELSE logic in a SELECT statement​
7. Reporting Aggregated Data Using the Group Functions
 • Group Functions
 • Creating Groups of Data
 • Restricting Group Results
8. Displaying Data from Multiple Tables Using Joins
 • Introduction to JOINS
 • Types of Joins
 • Natural join
 • Self-join
 • Non equijoins
 • OUTER join​
9. Using Subqueries to Solve Queries
 • Introduction to Subqueries
 • Single Row Subqueries
 • Multiple Row Subqueries​
10. Using the SET Operators
 • Set Operators
 • UNION and UNION ALL operator
 • INTERSECT operator
 • MINUS operator
 • Matching the SELECT statements
 • Using ORDER BY clause in set operations​
11. Managing Tables using DML statements
 • Data Manipulation Language
 • Database Transactions​
12. Introduction to Data Definition Language
 • Data Definition Language​
13. Introduction to Data Dictionary Views
 • Introduction to Data Dictionary
 • Describe the Data Dictionary Structure
 • Using the Data Dictionary views
 • Querying the Data Dictionary Views​
14. Creating Sequences, Synonyms, Indexes
 • Overview of sequences
 • Overview of synonyms
 • Overview of indexes​
15. Creating Views
 • Overview of views​
16Managing Schema Objects
 • Managing constraints
 • Creating and using temporary tables
 • Creating and using external tables​
17Retrieving Data by Using Subqueries
 • Retrieving Data by Using a Subquery as Source
 • Working with Multiple-Column subqueries
 • Using Scalar subqueries in SQL
 • Correlated Subqueries
 • Working with the WITH clause​
18. Manipulating Data by Using Subqueries
 • Using Subqueries to Manipulate Data
 • Inserting by Using a Subquery as a Target
 • Using the WITH CHECK OPTION Keyword on DML Statements
 • Using Correlated Subqueries to Update and Delete rows​
19. Controlling User Access
 • System privileges
 • Creating a role
 • Object privileges
 • Revoking object privileges​
20. Manipulating Data
 • Overview of the Explicit Default Feature
 • Using multitable INSERTs
 • Using the MERGE statement
 • Performing flashback operations
 • Tracking Changes in Data​
21. Managing Data in Different Time Zones
 • Working with CURRENT_DATE, CURRENT_TIMESTAMP,and LOCALTIMESTAMP
 • Working with INTERVAL data types
@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ #học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master