Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Oracle Database 12c: ASM Administration


GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Khóa học Oracle Database 12c R2: ASM Administration giúp học viên nắm bắt các kiến trúc của Oracle ASM, các tiêu chuẩn ASM và các ứng dụng Flex ASM cũng như các dịch vụ về Oracle Database Exadata Cloud Service được giới thiệu. 
THỜI LƯỢNG: 2 ngày (~16 giờ)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
 • Mô tả kiến trúc Automatic Storage Management (ASM)
 • Mô tả các thành phần của ASM
 • Hiểu rõ và lựa chọn các giải pháp triển khai ASM
 • Giải thích và áp dụng các thông số khởi tạo Automatic Storage Management (ASM)
 • Quản lý các cá thể ASM và các quy trình liên quan
 • Giám sát ASM bằng cách sử dụng chế độ xem hiệu suất tự động V$ASM
 • Quản lý Flex ASM
 • Nắm rõ kiến trúc và các thành phần của Flex ASM
 • Quản lý Flex ASM Disk Group
 • Tạo và hủy nhóm đĩa Automatic Storage Management (ASM)
 • Triển khai các công nghệ quản lý không gian ASM
 • Thiết lập các thuộc tính của một nhóm đĩa ASM sẵn có
 • Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ bảo trì cho các nhóm đĩa ASM
 • Giải thích các cân nhắc chính về hiệu suất hoạt động và khả năng mở rộng dành cho các nhóm đĩa ASM
 • Sử dụng các công cụ khách khác nhau để truy cập các file ASM
 • Mô tả định dạng của một tên file ASM được xác nhận đầy đủ
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Quản trị Cơ sở dữ liệu
 • Các nhà quản trị
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Oracle Database 12c R2: Clusterware Administration
 • Kinh nghiệm thực tiễn về Oracle Database 11g: Release 2 on Linux Operating System
KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • Oracle Database 12c: RAC and Grid Infra Deployment Workshop Ed 1
 • Oracle Database 12c: RAC and Data Guard Integration Workshop Ed 1
CHỨNG NHẬN
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
1. Oracle ASM Overview
 • Overview of ASM
 • ASM Placement in Storage Stack
 • ASM Cluster Configuration for Oracle RAC
 • ASM Software Installation
 • ASM Key Components
 • ASM Instance Designs
 • ASM Utilities
2. Administering ASM Instance
 • Operating with Different releases of Oracle ASM and Database Instances
 • Managing ASM instance with various tools
 • Instance Startup and Shutdown
 • ASM Instance Parameters
 • Adjusting ASM Instance Parameters in SPFILEs
 • ASM System Privileges
 • ASM OS Groups and Role Separation
 • ASM Instance Connection modes
3. Flex ASM
 • Flex ASM Architecture
 • Background and Overview
 • ASM Deployment Alternatives
 • Configuring Flex ASM
 • Managing Flex ASM
 • Relocating an ASM Client
 • ASM IO Services and Configuration
4. Administering ASM Disk Groups Part 1 & Part 2
 • ASM Disk Group Overview
 • Disk Group Attributes
 • Compatibility Attributes
 • Disk Group Management
 • Disk Group Metadata
 • Viewing Connected Clients
 • Extending an Existing Disk Group
 • Dropping Disks from an Existing Disk Group
5. Administering ASM Disk Groups Part 1 & Part 2
 • Adding and Dropping in the same command
 • Undropping Disks in Disk Groups
 • Replacing Disks in Disk Group
 • Renaming Disk Groups
 • Resizing Disks in Disk Groups
 • Mounting and Dismounting Disk Groups
 • Dropping Disk Groups
 • ASM Disk Group Rebalance and Priority Ordered Rebalance
6. Flex ASM Disk Group
 • ASM Database-Oriented Storage Management
 • ASM Flex Disk Groups Characteristics
 • ASM File Groups
 • ASM Quota Groups
 • Administering File Groups and Quota Groups
 • Prioritized Rebalancing for File Groups
7. Administering ASM Files, Directories, and Templates
 • Interaction Between Database Instances and ASM
 • Accessing ASM Files
 • Fully Qualified ASM File Names
 • ASM File Creation
 • View ASM Aliases, Files, and Directories
 • ASM Directories Overview
 • Managing ASM Directories
 • Managing Alias File Names
8. Administering Oracle ASM Cluster File System
 • Overview of Oracle ACFS
 • Oracle ASM Dynamic Volume Manager
 • Oracle ACFS Integration with Oracle ASM
 • Oracle ACFS Administration
 • Clusterware Resources and ACFS Administration
 • ACFS and Dismount or Shutdown Operations
 • ACFS Snapshots
9. ACFS/ADVM Enhancements
 • Oracle ACFS Automatic Resize
 • Oracle ACFS Scrubbing
 • Oracle ACFS Defragger
 • Oracle ACFS Metadata Collection
 • Oracle Metadata Acceleration
 • 4K Sector Support for Oracle ACFS and Metadata
 • Oracle ACFS Compression
 • Oracle ACFS Spare Files
10. Oracle Database Exadata Cloud Service Overview
 • Introducing Exadata Cloud Service
 • Service Configuration Options & Service Connection Options
 • Service Architecture & Availability
 • Management Responsibilities
 • Storage Configuration & Management Details
 • Simple Web-Based Provisioning & Management
 • REST APIs
 • Migrating to Exadata Cloud Service
@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ #học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master